„Poker z rekinem”, Daria Doncowa
"Poker with a shark", Darya Dontsova

Wstęp

Pamiętacie Eufrozynę Andriejewną Romanową? Tę, która wpakowała się w kłopoty w książce „Manikiur dla nieboszczyka” Darii Doncowej i rozwiązała zagadkę kryminalną? I która przez cały czas przedstawiała się jako Eulampia? Tak?* A czy chcielibyście wiedzieć, co się z nią działo później, kiedy już udało jej się uwolnić od tej sprawy? W takim razie posłuchajcie…

Tajemniczy telefon

„Lampa” dalej mieszka z Katią i jej rodziną. Któregoś dnia ze snu budzi ją telefon: przerażony damski głos błaga ją o przyjście do mieszkania osoby po drugiej stronie kabla. Rozmówczyni twierdzi, że ktoś ją „zabił”, jednocześnie uparcie tytułując Eulampię imieniem „Ania”. Pomyłka? Zapewne… „Pani detektyw” dochodzi do takiego właśnie wniosku i odkłada słuchawkę, ale tajemnicza kobieta dzwoni jeszcze raz i powtarza to samo: ktoś ją „zabił”, niech Eulampia (czy też „Ania”) przyjdzie jej pomóc. W końcu „Lampka” zgadza się i prosi o adres – okazuje się, że telefony wykonane zostały z sąsiedniego bloku. Kiedy przychodzi do mieszkania, znajduje zwłoki: rozmówczyni rzeczywiście została zabita, choć zabójca nie postarał się na tyle, żeby śmierć nastąpiła natychmiast.

Zadanie do wykonania

Krótko po tym incydencie Katia proponuje Eulampii niezwykłą „pracę”: miałaby pomóc pewnemu biznesmenowi, którego młoda żona nagle zniknęła. Mężczyzna nie chce prosić o pomoc policji, bo to mogłoby źle wpłynąć na jego reputację… Zadanie Eulampii jest proste: znaleźć zaginioną małżonkę i sprowadzić ją do domu. „Pani detektyw” waha się, ale krótko: propozycja jest poparta sugestią, że za wykonanie zadania mogłaby sporo zarobić. Jednak szybko okazuje się, że ta sprawa wcale nie jest tak prosta do rozwiązania, jak mogłoby się wydawać… Ze śledztwa wynika, że zniknięcie młodej osoby jest w jakiś sposób powiązane ze zgonem tajemniczej kobiety, która dzwoniła do „Lampy”, prosząc o pomoc. Głównym podejrzanym w tamtej sprawie jest syn znanego reżysera filmowego. Reżyser ten wynajmuję naszą bohaterkę, aby pomogła oczyścić młodzieńca z zarzutów, znajdując prawdziwego zabójcę. Oczywiście nie ma pracy bez zapłaty, więc i tym razem wykonanie zadania wiąże się z obietnicą dużego zarobku. Tak więc, działając na dwa fronty, kobieta usiłuje wypełnić obie misje. A w międzyczasie okazuje się, że musi poradzić sobie z dodatkowym problemem: Katia dowiedziała się, że przez działkę, na której stoi ich blok mieszkalny, ma przechodzić autostrada – i w popłochu znalazła nowe mieszkanie w innej części miasta. Wobec tego trzeba dokonać pewnych skomplikowanych czynności notarialnych…

Zakończenie

Jak Eulampia poradzi sobie z wykonaniem dwóch zadań, które jej powierzono? Czy syn reżysera rzeczywiście jest niewinny, czy też to on zabił nieszczęsną kobietę, która prosiła Eulampię o pomoc? Kim jest „Ania”, do której usiłowała dodzwonić się nieboszczka? Czy żona biznesmena odnajdzie się? I… jaki właściwie związek mają ze sobą te dwie sprawy? Tego dowiecie się, czytając książkę „Poker z rekinem” Darii Doncowej.
Jaka jest ta książka? Powiem tak: zmieszajcie ze sobą przenikliwość panny Marple, pewną nieporadność życiową porucznika Colombo ze znanego serialu telewizyjnego i umiejętności detektywistyczne Herkulesa Poirota (osiągnięte dzięki namiętnemu czytaniu powieści kryminalnych czasach, kiedy aktualnie były małżonek wmawiał w nią choroby i nie pozwalał często wychodzić z domu), a otrzymacie Eulampię. Dodajcie do tego humorystyczne opisy jej przygód i przemyśleń napisane w stylu powieści Joanny Chmielewskiej, a wyjdzie wam to dzieło. Jest ono dość… specyficzne. Ale właśnie to jest jedna z jego największych zalet: nie da się go w prosty sposób sklasyfikować. Najbardziej pasującą do niego etykietką jest określenie, które wymyśliła sama Daria Doncowa: „bajki dla dorosłych”, używane przez nią jako opis wszystkich jej powieści.

*A jeśli nie, to zajrzyjcie tutaj: https://monikacisek.pl/manikiur-dla-nieboszczyka-daria-doncowa/ 

Znalezione obrazy dla zapytania poker z rekinem

Zdjęcie okładki polskiego tłumaczenia (obraz z grafiki Google)
Picture of the cover of the Polish translation (image from Google graphics)

Introduction

Do you remember Yefrosinya Andreyevna Romanova? The one who got into trouble in the book „Manicure for the deceased” by Darya Dontsova and solved the criminal case? And who introduced herself as Evlampiya for the whole time? You do?* And would you like to know what happened to her later, when she managed to free herself from this matter? In that case, listen…

A mysterious phone call

„Lampa” still lives with Katia and her family. One day, she wakes up from her sleep: a frightened woman’s voice begs her to come to the apartment on the other side of the cable. The interlocutor claims that someone had „killed” her, at the same time insistently naming Evlampiya „Ania” (that is, Anna). Mistake? Probably… „Mrs Detective” comes to such a conclusion and hangs up the phone, but the mysterious woman calls again and repeats the same: someone had „killed” her, may Evlampiya (or „Ania”) come to help her. Finally, „Lampka” agrees and asks for the address – it turns out that the phone calls were made from the neighbouring block. When she comes to the apartment, she finds the corpse: the interlocutor had actually been killed, though the killer had not tried hard enough to make the death happen immediately.

A task to complete

Shortly after this incident, Katia offers Evlampiya a strange „job”: she is supposed to help a businessman whose young wife suddenly disappeared. The man does not want to ask the police for help because it could affect his reputation… The task of Eulampia is simple: find a missing wife and bring her home. „Mrs Detective” hesitates, but briefly: the proposal is supported by the suggestion that she would be able to earn a lot for completing the task. However, it quickly turns out that this case is not as easy to solve as it might seem… The investigation shows that the young person’s disappearance is related to the death of a mysterious woman who called „Lampa”, asking for help, in some way. The main suspect, in that case, is the son of a well-known film director. The director hires our character to help free the young man from the charges, finding a real killer. Of course, there is no work without payment, so this time the task is also associated with the promise of a large income. Thus, acting on two fronts, the woman tries to complete both missions. And in the meantime, it turns out that she must deal with an additional problem: Katia learned that a highway is to pass through the plot on which their block of flats stands – and in a panic, she found a new flat in another part of the city. Therefore, some complicated notary activities have to be done…

Ending

How will Evlampiya handle the two tasks entrusted to her? Is the director’s son really innocent, or was he the one who killed the unfortunate woman who asked Evlampiya for help? Who is „Ania”, whom the dead woman tried to reach? Will the businessman’s wife be found? And… what is the relationship between these two cases? This you will learn by reading the book „Poker with a shark” by Darya Dontsova.
What is this book like? Let me say this: mix Miss Marple’s insight, a certain life ineptitude of Lieutenant Colombo from a well-known television series and detective skills of Hercule Poirot (achieved thanks to passionate reading of crime novels, when the former husband persuaded her that she had some diseases and did not let her leave the house often) and you will get Evlampiya. Add humorous descriptions of her adventures and thoughts written in the style of Joanna Chmielewska’s novel, and this work will come out to you. It is quite… peculiar. But this is one of its greatest advantages: it cannot be easily classified. The most suitable label is the one Darya Dontsova invented herself: „fairy tales for adults”, used by her as a description of all her novels.

*And if you don’t, then look here: https://monikacisek.pl/manikiur-dla-nieboszczyka-daria-doncowa/