„Manikiur dla nieboszczyka”, Daria Doncowa
"Manicure for the deceased", Darya Dontsova

Życie z nadopiekuńczą matką z pewnością nie należy do przyjemnych. Życie z nadopiekuńczym, młodszym od ciebie o kilkanaście lat małżonkiem, w którego ramiona zostałaś wepchnięta przez tę matkę to już katastrofa. A co by było, gdybyś nagle dowiedziała się, że tenże małżonek nie dość, że trzyma cię pod kloszem, to jeszcze cię zdradza? Hm, dość ciężko to sobie wyobrazić, prawda? Jednak w takiej właśnie sytuacji znalazła się Eufrozyna Andriejewna Romanowa: młoda, nieszczęśliwa osoba, mająca za sobą nieudaną karierę harfistki. Kiedy kochanka męża wysyła jej nagranie ze spotkania z Michaiłem (niewiernym partnerem), kobieta decyduje się na desperacki krok. Ucieka z mieszkania z mocnym postanowieniem odebrania sobie życia i rzuca się pod pierwszy nadjeżdżający samochód. Niestety (a może i „stety”?), przeżywa. Katia, właścicielka pojazdu, współczuje zdradzonej kobiecie i pozwala jej zamieszkać u siebie. Jednak to nie koniec tej historii…
Dzień po próbie samobójczej Katia prosi Eufrozynę – czy też Eulampię, bo takim imieniem przedstawia się jej nasza bohaterka – o wybranie się do pewnego mężczyzny, odebranie od niego teczki z dokumentami i dostarczenie jej w konkretne miejsce. Jednak kiedy pani Romanowa przyjeżdża na umówione miejsce spotkania, okazuje się, że Kostia wręczył jej niewłaściwe papiery. Ludzie towarzyszący jej nowej znajomej nie chcą uwierzyć, że Eufrozyna/Eulampia nie ma nic wspólnego z ich „zamianą”. Wraca więc do domu mężczyzny, aby poprosić go o właściwą teczkę. Jest tylko jeden problem: kiedy wchodzi do mieszkania, Kostia jest… martwy. Został zabity. Teczki, którą kobieta miała dostarczyć Katii, nigdzie nie ma… A tymczasem sama Katia jest w niebezpieczeństwie: jeśli jej „towarzysze” nie dostaną właściwych papierów w określonym terminie, zabiją ją.
Czy Eulampii uda się odzyskać dokumenty, które miała oddać porywaczom jej nowej znajomej? Jakie rezultaty przyniesie jej prywatne śledztwo na temat śmierci nieszczęsnego Kostii? I czy uda jej się nauczyć prowadzenia „prawdziwego” życia po latach spędzonych pod nadmierną opieką jej matki i męża? Przekonajcie się sami, czytając książkę „Manikiur dla nieboszczyka” Darii Doncowej. Jeśli podobały się wam kryminały pisane przez Joannę Chmielewską, to dzieło również może się wam spodobać, ponieważ zostało ono napisane w podobnym stylu. Sama Doncowa określiła swoje książki jako „bajki dla dorosłych”; a więc jeśli macie ochotę przeczytać taką „bajkę”… Miłej lektury!

Okładka książki (skan)
Cover of the book (scan)

Living with an overprotective mother is surely not pleasant. Living with an overprotective, a dozen or so years younger than yourself husband, in whose arms you have been pushed by this mother, is a disaster. And what would happen if you suddenly found out that your spouse not only wrapped you in wool but also cheated on you? Hm, it’s pretty hard to imagine, right? However, it was in this situation that Yefrosinya Andreyevna Romanova, a young, unhappy person with an unsuccessful career as a harpist, found herself. When her husband’s mistress sends her a video of a meeting with Mikhail (the unfaithful partner), the woman decides to take a desperate step. She escapes from the apartment with a strong decision to take her own life and throws herself under the first upcoming car. Unfortunately (or maybe „fortunately”?), she survives. Katia, the owner of the vehicle, sympathises with the betrayed woman and allows her to live at home. However, this is not the end of this story…
The day after the suicide attempt, Katia asks Yefrosinya – or Evlampiya, because it’s with this name that our character introduces herself to her – to go to a man, take a file from him and deliver it to a specific place. However, when Mrs Romanova arrives at the appointed meeting place, it turns out that Kostia handed her the inappropriate papers. People accompanying her new friend do not want to believe that Yefrosinya/Evlampiya has nothing to do with their „exchange”. So she returns to the man’s house to ask him for the right file. There is only one problem: when she enters the apartment, Kostia is… dead. He was killed. The folder that the woman was supposed to deliver to Katia is nowhere to be found… Meanwhile, Katia herself is in danger: if her „companions” do not get the right papers on time, they will kill her.
Will Evlampiya manage to retrieve the documents that she was supposed to give to the kidnapper of her new acquaintance? What results will her private investigation about the death of the unfortunate Kostia bring? And will she be able to learn how to lead a „real” life after years spent under the excessive care of her mother and husband? Get to know yourselves by reading the book „Manicure for the deceased” by Daria Doncowa. If you liked the crime novels written by Joanna Chmielewska, this work may also appeal to you because it was written in a similar style. Doncowa herself described her books as „fairy tales for adults”; so if you want to read such a „fairy tale”… Have a nice read!