Komentarze
Comments

SPOSÓB ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY
Komentarze można zamieszczać do elementów (obiektów) zawartych w zakładkach: warte odwiedzenia, warte przeczytania, warte posłuchania, moje zdjęcia, znajdź odpowiedź – rys.1.

Nowy-1A

Kiedy wybierzemy obiekt, który chcemy skomentować, widzimy pod nim okno „Rozpocznij dyskusję”, jak na rys.2. W tym oknie wpisujemy swój komentarz. W przykładzie na rys.3. wpisano: „Bardzo fajny tekst :)”.

Nowy-3A

Następnie, po kliknięciu na okno „Nazwa” pokażą się trzy kolejne okienka: Nazwa, Twój adres e-mail oraz Hasło, które należy uzupełnić i zapamiętać wpisane dane – rys.4.
Od tej chwili jesteś już zalogowanym uczestnikiem dyskusji i do momentu wylogowania się Twoje komentarze na stronie będą podpisywane tak samo (Nazwa) – rys.5.

Nowy-5A

Dzięki takiemu zalogowaniu się uczestnik dyskusji zawsze będzie występował pod swoim nickiem (Nazwa), bez konieczności każdorazowego wpisywania swojej Nazwy i adresu e-mail.

THE WAY OF ADDING COMMENTS
Comments can be added to the objects included in the tabs: Worth visiting, Worth reading, Worth listening, /my photo, Find the answer – pic. 1.

 Nowy-2A

When we choose the object that we want to comment, we can see the „Rozpocznij dyskusję” („Start the discussion”) window. We can write our comment in that window. In the example on pic. 3. it’s written: “Bardzo fajny tekst :)” (A very good text).

Nowy-4A

Later, after clicking on the „Nazwa” (‘Name’) window, three next windows will show up: „Nazwa” (‘Name’), „Twój adres e-mail” (‘Your e-mail address’) and „Hasło” (‘Password’), which you need to fill in and remember the data you wrote in – pic.4.
From this moment on you’re already a logged in participant of the discussion and your comments on the website will be signed the same way (“Nazwa” – “Name”) – pic. 5
Thanks to such logging a participant of the discussion will always appear under his/her nick (“Nazwa” – “Name”), without having to write his/ her Name and e-mail address.