Najważniejsza rzecz
The most important thing

Monika pracowała w korporacji. Bardzo monotonne zajęcie, ale przynajmniej zarabiała dobrze… Ach, gdyby choć raz na jakiś czas zdarzyło się coś ekscytującego! Ale niestety większość dni wyglądała dość podobnie. Ciągle tylko praca nad projektami, e-maile i telefony od klientów… i tak przez osiem godzin dziennie.

Któregoś dnia, kiedy przyszła do pracy, usłyszała zaskakującą wieść. Ktoś włamał się do jej biura! Ukradziono kilka sprzętów.
– Do licha, a tak się cieszyłam z tego nowego komputera! Szef bardzo długo nie chciał się zgodzić na jego kupno – jęknęła.
– Nie martw się. Przynajmniej nie zabrali najważniejszej rzeczy – zaśmiała się Katarzyna, której przydzielono biurko w tym samym pomieszczeniu.
– Proszę? – Monika początkowo zdziwiła się, lecz po chwili także zaczęła się śmiać.
Jaka to „najważniejsza rzecz” została pominięta przez włamywaczy?

Podpowiedzi:

  1. Był to przedmiot o znacznej wartości dla obu rozmawiających kobiet, ale nie dla złodziei.
  2. Podobne rzeczy znajdowały się także w innych biurach w tym budynku i były wysoko cenione przez wszystkich pracowników firmy.
  3. Gdyby złodzieje zabrali ten przedmiot (lub podobny sprzęt z innego pomieszczenia), zostałoby to szybko zauważone. Wszystkie sprzęty tego rodzaju były poddawane uważnej obserwacji przez osoby znajdujące się w danym biurze.

Odpowiedź

Monica worked in a corporation. A very monotonous occupation, but at least she earned well… Oh, if only something exciting happened once in a while! But unfortunately, most days looked quite similar. Only work on projects, e-mails and phone calls from customers… and so for eight hours a day.

One day, when she came to work, she heard surprising news. Someone had broken into her office! Several pieces of equipment had been stolen.
“Hell, I was so happy about this new computer! The boss didn’t want to agree to buy it for a long time,” she moaned.
“Don’t worry. At least they didn’t take the most important thing,” laughed Cathrine, who was allocated a desk in the same room.
“Excuse me?” Monica was initially surprised, but after a while, she began to laugh, too.
What ” most important thing” was omitted by the burglars?

Clues:

  1. It was a valuable item for both women talking, but not for the thieves.
  2. Similar things were also to be found in other offices in this building and were highly valued by all employees of the company.
  3. If the thieves had taken this item (or similar equipment from another room), it would have been noticed quickly. All equipment of this type was carefully watched by the people staying in the given office.

Answer