„Zabójstwo Rogera Ackroyda”, Agatha Christie
"The Murder of Roger Ackroyd", Agatha Christie

Wprowadzenie

„Les femmes! One są wspaniałe! Mówią bez zastanowienia i potem cud – mają rację. Kobiety podświadomie obserwują tysiące najdrobniejszych szczegółów, nie wiedząc nawet, że to robią. Ich podświadomość sumuje te szczegóły, który one nazywają intuicją.”

Herkules Poirot z pewnością wiedział co mówił kiedy wygłaszał tę opinię na temat panny Karoliny Sheppard, siostry doktora Jamesa Shepparda z King’s Abbot. Wspaniała kobieta! Lecz nawet ona nie wpadła na rozwiązanie zagadki, którą tym razem musiał rozwiązać wąsaty detektyw. No, ale od początku…

Samobójstwo, szantaż i „Mordercza Tajemnica”

Jak już wiemy, James Sheppard i jego siostra Karolina mieszkają w małym miasteczku. On jest miejscowym lekarzem, ona – starą panną, zajmującą się obserwacją okolicy. Któregoś dnia mężczyzna zostaje zaproszony na kolację do rezydencji lokalnego biznesmena, Rogera Ackroyda. Tam dowiaduje się, że narzeczona bogacza, pani Ferrars (bogata wdowa) kilka dni wcześniej popełniła samobójstwo. Wcześniej była szantażowana w związku z popełnionym przez nią morderstwem, w wyniku którego zmienił się jej status związku i zdradziła tę informację narzeczonemu, nie wymieniając jednak nazwiska szantażysty. Powiedziawszy o tym doktorowi, Ackroyd wyprasza go z gabinetu, w którym rozmawiali, pod pretekstem chęci przeczytania listu od zmarłej (notatki samobójczej, którą dostał pocztą już po jej śmierci) w samotności. James opuszcza dom i wraca do własnego miejsca zamieszkania, lecz krótko później otrzymuje przez telefon szokującą wiadomość: biznesmen został zamordowany. Czym prędzej wraca do rezydencji, gdzie spotyka go kolejna niespodzianka. Okazuje się, że telefon nie został wykonany przez lokaja nieboszczyka, Parkera, lecz przez kogoś innego. Służący stanowczo wypiera się jakiejkolwiek próby kontaktu z doktorem i równie stanowczo twierdzi, że jego pracodawca z pewnością żyje. Jednak kiedy mężczyźni wchodzą do gabinetu, w którym po raz ostatni widziany był Roger Ackroyd, okazuje się, że… rzeczywiście jest on martwy! Kto mógł go zabić? Podejrzanych jest kilku:

 1. Kapitan Ralph Paton – przyrodni syn zmarłego; najbardziej podejrzany: miał problemy finansowe, a ojczym nie chciał pożyczyć mu pieniędzy
 2. Pani Cecylowa Ackroyd – wdowa po Cecylu, bracie Rogera
 3. Flora Ackroyd – bratanica Rogera, córka Cecyla Ackroyda; zaręczona z Ralphem Patonem
 4. Wspomniany już wcześniej John Parker – lokaj
 5. Geoffrey Raymond – sekretarz ofiary
 6. Urszula Bourne – pokojówka, która krótko przed morderstwem pokłóciła się z ofiarą
 7. Elizabeth Russell – gospodyni ofiary
 8. Charles Kent – nieślubny syn ofiary, uzależniony od narkotyków

„Dama w opałach”

Flora Ackroyd prosi o pomoc przebywającego w miasteczku emerytowanego prywatnego detektywa, Herkulesa Poirota. Dlaczego? Nawet nie po to, aby oczyścić z zarzutów siebie. Znacznie bardziej zależy jej na odsunięciu podejrzeń od Ralpha Patona, ponieważ według niej nie mógł on być mordercą. Detektyw zgadza się, oczywiście. Dlaczego by nie? Z chęcią pomoże młodej damie, która ma kłopoty. Dama w opałach, czyż to nie romantyczne? Z pomocą przychodzi mu doktor Sheppard oraz grupa policjantów, w której prym wiedzie major Hector Blunt. Jednak z biegiem czasu sprawa staje się coraz bardziej skomplikowana. Na jaw wychodzą nowe sprawy, wątki… A rozwiązanie zagadki, nawet jeśli nie jest zbytnio zaskakujące dla Poirota, to z pewnością zszokuje czytelników. Nie bez powodu „Zabójstwo Rogera Ackroyda” jest jednym z najpopularniejszych dzieł Agathy Christie! Jeśli chcecie przekonać się, kto zabił biznesmena, koniecznie przeczytajcie tę książkę. Jest ona zdecydowanie godna polecenia.

Znalezione obrazy dla zapytania zabójstwo rogera ackroyda

Zdjęcie okładki polskiego
tłumaczenia książki
(obraz z grafiki Google)
The picture of the Polish
translation of the book
(image from Google graphics)

Introduction

„Les femmes… they are marvellous! They invent haphazard – and by miracle they are right. Not that it is that, really. Women observe subconsciously a thousand little details, without knowing that they are doing so. Their subconscious mind adds these little things together – and they call the result intuition.”

Hercule Poirot certainly knew what he was saying when he gave this opinion about Miss Karolina Sheppard, sister of Dr James Sheppard of King’s Abbot. A wonderful woman! But even she did not come up with a solution to the mystery that the moustached detective had to solve this time. Well, but from the beginning…

Suicide, murder, and „Murder Mystery Game”

As we already know, James Sheppard and his sister Caroline live in a small town. He is a local doctor, she – a spinster watching the area. One day, the man is invited to dinner at the residence of a local businessman, Roger Ackroyd. There he learns that the fiancee of the rich man, Mrs Ferrars (a rich widow) had committed suicide a few days earlier. Before that, she had been blackmailed in connection with a murder committed by her, which changed her relationship status, and she confided this information in her fiancé, without mentioning the name of the blackmailer. Having told the doctor about this, Ackroyd asked the doctor to leave the office in which they were talking, under the pretext of wanting to read the letter from the deceased (a suicide note, which he received by post after her death) in solitude. James leaves the house and returns to his own place of residence, but shortly afterwards receives a shocking message by phone: the businessman was murdered. The sooner he returns to the mansion, where he meets another surprise. It turns out that the phone was not made by the butler of the deceased, Parker, but by someone else. The servant firmly denies any attempt at contact with the doctor and equally asserts that his employer is certainly alive. However, when the men enter the office where Roger Ackroyd was last seen, it turns out that… he is indeed dead! Who could have killed him? There are several suspects:

 1. Captain Ralph Paton – the step-son of the deceased; most suspect: he had financial problems, and his stepfather did not want to lend him money
 2. Mrs Cecil Ackroyd – widow of Cecil, Roger’s brother
 3. Flora Ackroyd – Roger’s niece, daughter of Cecil Ackroyd; engaged to Ralph Paton
 4. The aforementioned John Parker – the butler
 5. Geoffrey Raymond – secretary of the victim
 6. Urszula Bourne – a parlourmaid, who had quarrelled with the victim shortly before the murder
 7. Elizabeth Russell – housekeeper of the victim
 8. Charles Kent – the illegitimate son of a victim, addicted to drugs

„Damsel in distress”

Flora Ackroyd asks for the help of the retired private detective Hercules Poirot, staying in the town. Why? Not even to clear herself of the charges. What she cares about much more is the removal of suspicion from Ralph Paton because, according to her, he could not be a murderer. The detective agrees, of course. Why not? He will be happy to help the young lady who is in trouble. A damsel in distress, isn’t that romantic? Doctor Sheppard and a group of policemen, in which it is Major Hector Blunt who leads the way, come in to help him. However, over time, the matter becomes more and more complicated. New matters, threads are emerging… And the solution of the case, even if it is not too surprising for Poirot, will certainly shock the readers. It is not without reason that „The Murder of Roger Ackroyd” is one of Agatha’s most popular works! If you want to find out who killed a businessman, be sure to read this book. It is definitely recommendable.