Zabójcza moda
Lethal fashion

Dziś mam dla was kilka zagadek medycznych, związanych z modą. Ciekawe czy uda wam się znaleźć na nie odpowiedzi…

 1. Każdy, kto kiedykolwiek widział w źródłach na temat Elżbiety I (królowej Anglii) jej portrety lub oglądał filmy o tej władczyni, pamięta zapewne jeden charakterystyczny szczegół jej wyglądu: jaskrawo rude włosy, silnie kontrastujące z białym jak śnieg obliczem. Jedno i drugie było szczytem marzeń angielskich dam okresu elżbietańskiego… Jednak bielenie twarzy mogło się po pewnym czasie skończyć śmiercią kobiety, która zapragnęła wyglądać jak królowa – a niektórzy badacze spekulują także, że i sama Elżbieta zmarła w wyniku nadużywania produktu, dzięki któremu jej oblicze przypominało fizjonomię Królewny Śnieżki. Jak sądzicie, dlaczego?

  Portret Elżbiety I
  (Źródło: http://astrahistoria.pl/zabojcze-piekno-kosmetyki-elzbiety/)

 2. W języku angielskim o osobie szalonej mówi się „mad as a hatter” – „szalony jak kapelusznik”. Osoby znające książkę „Przygody Alicji w Krainie Czarów” lub przynajmniej jedną z jej ekranizacji nie będą miały problemów ze zrozumieniem, że wyrażenie to odnosi się do jednej z postaci, które Lewis Carroll opisał w tym dziele. Nie wszyscy wiedzą jednak, że prawdziwi kapelusznicy także bywali szaleni, a źródło ich złego stanu psychicznego było ściśle związane z wykonywaną przez nich pracą. Czy wiecie czemu tak było?

  Znalezione obrazy dla zapytania alice in wonderland illustrations mad hatter

  Oryginalna ilustracja przedstawiająca Szalonego Kapelusznika z
  „Przygód Alicji w Krainie Czarów”, autorstwa Johna Tenniela
  (Źródło: Wikipedia)

 3. W okresie, kiedy w Anglii panowała królowa Wiktoria, wśród dam z klas wyższych bardzo modne były suknie i halki barwione na szmaragdowo. Była to jednak… zabójcza moda, w dosłownym tego słowa znaczeniu. I to nie tylko dla samych właścicielek tych strojów, ale także dla wszystkich, którzy się do nich zbliżali, kiedy miały je na sobie. Dlaczego?

Queen Victoria 1855
(Królowa Wiktoria 1855)

Franz Xaver Winterhalter
(Źródło: http://bornin1808.blogspot.com/search/label/lithographs)

Odpowiedź

What I have for you today is several medical riddles related to fashion. I wonder if you’ll manage to find answers to them…

 1. Anyone who has ever seen in sources on the subject of Elizabeth I (Queen of England) her portraits or watched films about this ruler, probably remembers one characteristic detail of her appearance: bright red hair, strongly contrasting with a face white as snow. Both were the top of the dreams of the English ladies of the Elizabethan period… However, whitening of the face could eventually end up with the death of a woman who wanted to look like the Queen – and some researchers also speculate that Elizabeth herself died as a result of the abuse of the product thanks to which her face resembled the physiognomy of Snow White. Why do you think that was?

  A portrait of Elizabeth I
  (Source: http://astrahistoria.pl/zabojcze-piekno-kosmetyki-elzbiety/)

 2. In English, a crazy person is said to be „mad as a hatter”. People who know the book „Alice’s Adventures in Wonderland” or at least one of its adaptations will not have problems understanding that this expression refers to one of the characters that Lewis Carroll described in this work. Not everyone knows, however, that real hatters also used to be crazy, and the source of their bad mental state was closely related to the work they did. Do you know why it was so?

  Znalezione obrazy dla zapytania alice in wonderland illustrations mad hatter

  The original illustration showing the Mad Hatter from
  „Alice’s Adventures in Wonderland”, by John Tenniel
  (Source: Wikipedia)

 3. At the time when Queen Victoria reigned in England, among the ladies of the upper classes, dresses and underskirts dyed emerald were very fashionable. But it was a… lethal fashion, in the literal sense of this word. And not only for the owners of these outfits but also for all those who approached them when they were wearing them. Why?

  Queen Victoria 1855
  Franz Xaver Winterhalter

  (Source: http://bornin1808.blogspot.com/search/label/lithographs)

Answer