„Szkatułka”, Orson Scott Card
"Treasure Box", Orson Scott Card

Requiem For A Dream Music Box Version (YouTube)

              Czy masz rodzeństwo? Siostrę, brata, a może powinnam użyć liczby mnogiej? Jeśli tak – w jakich jesteś z nią/nim/nimi stosunkach? Co by było, gdyby nagle zdarzył się wypadek – gdyby umarli? Tęskniłbyś za nimi? Czy może szybko przeszedłbyś nad tym do porządku dziennego? Zastanów się nad tym… a w międzyczasie posłuchaj historii Quentina Fearsa.

                Quentin i jego starsza siostra Lizzy od zawsze byli najlepszymi przyjaciółmi. Zawsze byli ze sobą blisko. Gdy więc po zderzeniu auta ich rodziców z drzewem dziewczyna zapada w śpiączkę, chłopak nie chce przyjąć do wiadomości, że jej ciało właściwie już nie żyje i tylko aparatura utrzymuje funkcje życiowe. Przecież to niemożliwe! Jego wiara doprowadza do wielu sprzeczek z rodzicami, którzy chcą odłączyć córkę od maszyn i oddać jej organy do transplantacji. Jednak po kilku dniach… Właśnie. Przytrafia mu się coś, co na zawsze pozostanie jego tajemnicą: ma… wizję? A może sen? Sam nie jest do końca pewien, co to właściwie jest. W każdym razie, widzi swoją siostrę żywą, radosną… i słyszy jej głos, przekonujący go, że powinien pogodzić się z jej śmiercią; że powinien pozwolić jej opuścić to bezużyteczne teraz ciało. Jest to jego pierwsze doświadczenie związane ze zjawiskami paranormalnymi. Czemu pierwsze? Poczekaj, zaraz się dowiesz.

                Lata po śmierci Lizzy nie są dla Quentina lekkie. Z zewnątrz jego życie wydaje się idealne: kończy dobre szkoły, dostaje dobrą pracę… Jednak tak naprawdę jest ono w pewien sposób puste. Wspomnienia ukochanej siostry nawiedzają go w najmniej spodziewanych momentach. Każda napotkana kobieta niemal automatycznie porównywana jest do tego niedościgłego, zdawałoby się, ideału, jakim była zmarła. W końcu postanawia coś zmienić: rzuca pracę, spienięża większość akcji swojej firmy (stając się dzięki temu milionerem) i zaczyna pomagać początkującym przedsiębiorcom rozwinąć skrzydła. Któregoś dnia, na przyjęciu u pewnej bogatej kobiety, poznaje osobę… która okazuje się być spełnieniem jego marzeń na temat partnerki/żony idealnej: Madeleine Cryer. Wszystko toczy się szybko: związek, ślub… Jednak jest w niej coś dziwnego, co niepokoi Quentina. Wszelkie pytania o możliwość poznania jej rodziny są zbywane komentarzami sugerującymi, że jest to zbiorowisko dziwaków. Czy to nie zastanawiające? Jednak najdziwniejsze zaczyna się w momencie, kiedy jego żona… znika. Po prostu rozpływa się w powietrzu, wszelki ślad po niej ginie – także we wszystkich papierach, które kiedykolwiek razem podpisywali. Ale gdy nagle odzywa się do niego jej ojciec – którego przedsiębiorca nigdy nie widział na oczy, ani z nim nie rozmawiał! – sprawa staje się naprawdę bardzo niepokojąca. W krótkim czasie mężczyzna przekonuje się jednak, że jego ukochana nie jest tym, za kogo ją uważał… Gdy Madeleine znów pojawia się w jego życiu, tak samo nagle jak z niego zniknęła, Quentin ma już pewność, że jest ona osobą dosłownie NIE Z TEGO ŚWIATA… głównie dzięki temu, że uświadomiła mu to jego siostra. „Siostra? Jak to siostra? Przecież Lizzy umarła, sama tak powiedziałaś!” powiesz mi zapewne. A no tak, drogi czytelniku, wiem co mówiłam wcześniej. Ale nie pomyliłam się: duch Lizzy Fears skontaktował się z bratem, aby ostrzec go przed niebezpieczeństwem. Pamiętasz, co mówiłam na początku? O tym, że dziwna wizja nie była jedynym paranormalnym zjawiskiem, z którym miał się zetknąć nasz główny bohater? No właśnie…

Kim tak naprawdę jest Madeleine Cryer? Czemu tak nagle znika i równie nagle wraca do życia Quentina? Dlaczego tak nagle postanawia pozwolić mu spotkać się ze swoją rodziną? Z jakiego powodu tak bardzo zależy jej na otwarciu tajemniczej szkatułki znajdującej się w rodzinnej posiadłości? Co takiego kryje się w tym starym, zabytkowym pudełku? I jaki związek ma z tym duch Lizzy… oraz młoda wiedźma, Roz Tyler, i jej babka? W pewnym momencie mężczyzna czuje, że to, co się wokół niego dzieje, jest coraz trudniejsze do zrozumienia. A jednak musi rozwiązać wszystkie zagadki, które wiążą się z tajemniczą osobą… o ile Madeleine rzeczywiście jest OSOBĄ.

                Chcesz poznać odpowiedzi na pytania, które zadawał sobie Quentin? W takim razie przeczytaj książkę „Szkatułka” Orsona Scotta Carda. W Polsce została ona opublikowana przez wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Do you have any siblings? Sister, brother, or maybe I should use the plural? If so – in what relationship are you with her/him/them? What would happen if suddenly there was an accident – and they died? Would you miss them? Or would you get over it quickly? Think about it… and in the meantime, listen to the story of Quentin Fears.

Quentin and his older sister Lizzy have always been best friends. They have always been close. So when after the collision  their parents’ car with the tree the girl falls into coma, the boy does not want to accept that her body is actually already dead and only the machine maintains the vital functions. That’s impossible! His faith leads to many arguments with their parents, who want to disconnect the daughter from the machines and give her organs out for transplant. However, after a few days… Exactly. Something that will always be his secret happens to him: he has… a vision? Or a dream? He is not quite sure what it actually is himself. In any case, he sees his sister alive, joyful… and he hears her voice, convincing him that he should come to terms with her death; that he should let her leave this now useless body. This is his first experience with the paranormal. Why first? Wait, you will find out soon.

Years after the death of Lizzy are not easy for Quentin. From the outside, his life seems to be perfect: he graduates from good schools, gets a good job… But really it is somehow empty. The memories of his beloved sister haunt him in the least expected moments. Each encountered woman is almost automatically compared to the seemingly matchless ideal that the deceased was. In the end, he decides to change something: he quits his job, cashes the majority of the shares of his company (becoming a millionaire thanks to that), and begins to help budding entrepreneurs to spread their wings. One day, at a party at a rich woman’s place, he gets to know a person… who turns out to be the fulfillment of his dreams about the ideal partner/wife: Madeleine Cryer. Everything goes quickly: relationship, marriage… But there is something strange about her, which worries Quentin. Any questions about the opportunity to meet her family are brushed off with comments suggesting that it is a community of freaks. Is it not interesting? But the strangest begins at the moment when his wife… disappears. She just melts in the air, all trace of her disappears – also in all the papers that they have ever signed together. But when suddenly her father – whom the businessman has never seen in his live or talked to him! – contacts him, the issue becomes really very worrying. In a short time, the man realizes, however, that his beloved is not the one whom he took her for… When Madeleine reappears in his life, just as suddenly as she disappeared, Quentin is already certain that she is a person literally OUT OF THIS WORLD… mainly because his sister made him realize that. „Sister? What do you mean, sister? But Lizzy died, you said that yourself!” you will probably tell me. And well, dear reader, I know what I said earlier. But I am not mistaken: the spirit of Lizzy Fears contacted his brother to warn him of the danger. Do you remember what I said at the beginning? That the strange vision was not the only paranormal phenomenon that our main character was to encounter? Exactly…

Who is Madeleine Cryer for real? Why does she disappear so suddenly and just as suddenly comes back to Quentin’s life? Why does she decide to let him meet her family so suddenly? What is the reason why she cares about the opening of mysterious treasure box located in the family estate so much? What is hidden in this old, historic box? And how is the spirit Lizzy… and the young witch, Roz Tyler, and her grandmother connected to that? At some point, the man feels that what is happening around him is increasingly difficult to understand. But he must solve all the enigmas which are connected with a mysterious person… as long as Madeleine is actually a PERSON.

Do you want to know the answers to the questions that Quentin asked himself? Then read the book „Treasure Box” by Orson Scott Card. In Poland it was published by Prószyński i S-ka publishing house.