„Strażnik Kruków. Moje życie wśród kruków w Tower”, Christopher Skaife
"Ravenmaster. My Life with the Ravens at the Tower of London", Christopher Skaife

Christopher Skaife, Strażnik Pałacu i Twierdzy Jej Królewskiej Mości, członek Przybocznej Straży Królewskiej z oddziału Gwardii Yeomenów, Strażnik Kruków. A dla przyjaciół i rodziny po prostu – Chris.

Christopher Skaife, Strażnik Kruków
(zdjęcie z Wikipedii)

„Strażnik Kruków? A cóż to za dziwny tytuł?” zdziwicie się pewnie. Otóż istnieje legenda mówiąca, że tak długo jak w londyńskiej twierdzy Tower mieszkają kruki, zarówno sama twierdza jak i całe królestwo angielskie będą bezpieczne. Jeśli ptaki znikną, runie twierdza i Anglia. Skąd wzięła się ta legenda? Część źródeł stwierdza, że przepowiednia łącząca bezpieczeństwo Anglii z „mrocznymi” ptakami pochodzi z czasów króla Karola II, który zasiadał na tronie od 1660 roku. Jego nadworny astronom, John Flamsteed, nie znosił kruków; skarżył się władcy, że przeszkadzają mu one w obserwowaniu nieba. I prawie udało mu się namówić Karola do zabijania ptaków. Lecz wtedy właśnie ktoś powiadomił ich obu, że jeśli kruki z Tower zaginą lub odlecą, twierdza upadnie, a królestwo skończy marnie. Kto przyniósł królowi i astronomowi tę makabryczną wieść? Tego niestety nie zdołałam się dowiedzieć. W każdym razie, według tej wersji wydarzeń Karol II zarządził, że w twierdzy ma mieszkać przynajmniej 6 „omenów śmierci”. Aktualnie na jej terenie przebywa 7 Królewskich Kruków – to znaczy wymagane 6 + 1 „na zapas”:

 1. Munin (samica, obecnie najdłużej służący Królewski Kruk – zaczęła służbę 18 maja 1995 roku; najbardziej zaprzyjaźniona z Christopherem)
 2. Merlin/Merlina (samica, choć przez pierwszych 5 lat życia była mylnie uważana za samca; stąd też męska forma imienia, pod którą dotąd figuruje w aktach Tower – nikt nie pofatygował się tego zmienić)
 3. Erin (samica, wyjątkowo zaczepna)
 4. Rocky (samiec, partner Erin)
 5. Jubileusz II (samiec, następca Jubileusza – innego samca, zabitego przez lisa)
 6. Gripp II (kruk rodzaju męskiego, zastąpił samca imieniem Gripp zabitego przez tego samego lisa, który pozbawił życia Jubileusza)
 7. Harris (samiec, najmłodszy z Królewskich Kruków)

„Strażnik Kruków” jako nazwa stanowiska został wprowadzony w 1969 roku. Wcześniej pierzastymi mieszkańcami Tower opiekował się kwatermistrz. A skąd wzięła się ta dziwna nazwa? Tuż po II wojnie światowej stanowisko kwatermistrza zajął Henry Johns. Człowiek ten do tego stopnia lubił spędzać czas ze swoimi skrzydlatymi podopiecznymi, że jego podwładni zaczęli nazywać go „szalonym strażnikiem”, po angielsku „Raving Master”. A kiedy w 1968 roku kwatermistrzem został John Wilmington, przezwisko nadane jego poprzednikowi zostało przerobione na „Raven Master”, „Strażnik Kruków”. Około roku 1992, prawdopodobnie na skutek błędu urzędnika, angielska nazwa tego stanowiska zaczęła być zapisywana jako jeden wyraz – „Ravenmaster”.

Zainteresowały was te informacje? W takim razie sięgnijcie po książkę „Strażnik Kruków. Moje życie wśród kruków w Tower” Christophera Skaife. Czytając ją:

 • dowiecie się, jakie są ulubione przekąski i rozrywki Królewskich Kruków
 • poznacie plan dnia opiekuna tych pięknych ptaków i zapoznacie się z wymogami, jakie muszą spełnić osoby ubiegające się o to stanowisko
 • zobaczycie jak to jest szukać ptaka, który postanowił zasmakować wolności
 • przyjrzycie się z bliska kruczym zwyczajom godowym.

Jest to kolejna książka, przy której muszę was ostrzec: nie zaczynajcie jej czytać przed snem. Jest tak wciągająca, że raczej nie zaśniecie… A stwierdzenie „Nie wyspałam/-em się, bo spędziłam/-em noc czytając o Strażniku Kruków” to raczej kiepskie wyjaśnienie senności i złych wyników w pracy/szkole! Lepiej też upewnijcie się, że zanim po nią sięgnęliście, wykonaliście wszystkie ważne zadania, które mieliście do zrobienia!

Miłego czytania!

Strażnik kruków. Moje życie wśród kruków w Tower - Skaife Christopher

Okładka polskiego wydania książki (Źródło obrazka)

Christopher Skaife, Yeoman Warder of Her Majesty’s Royal Palace and Fortress the Tower of London, and Member of the Sovereign’s Body Guard of the Yeoman Guard Extraordinary, Ravenmaster. And for friends and family simply – Chris.

Christopher Skaife, the Ravenmaster
(photo from Wikipedia)

„Ravenmaster? And what kind of a strange title is this?” You will probably be surprised. Well, there is a legend saying that as long as the ravens live in the Tower of London, both the fortress and the entire English kingdom will be safe. If the birds disappear, the fortress and England will fall. Where did this legend come from? Some sources state that the prophecy connecting England’s security with „dark” birds comes from the time of King Charles II, who sat on the throne from 1660. His court astronomer, John Flamsteed, hated ravens; he complained to the ruler that they disturb him in observing the sky. And he almost managed to persuade Charles to kill the birds. But then someone told them both that if the ravens from the Tower had got lost or flown away, the fortress would fall and the kingdom would end miserably. Who brought the gruesome news to the king and the astronomer? Unfortunately, I couldn’t find that out. In any case, according to this version of events, Charles II ordered that at least six „death omens” should live in the fortress. Currently, there are 7 Royal Ravens on its territory – that is, 6 + 1 required ” to spare”:

 1. Munin (female, now the longest-serving Royal Raven – she began her service on May 18, 1995; most friendly with Christopher)
 2. Merlin/Merlina (female, although for the first 5 years of her life was mistakenly considered a male; hence the male form of the name under which she appears in the files of the Tower so far – no one bothered to change it)
 3. Erin (female, extremely offensive)
 4. Rocky (male, Erin’s partner)
 5. Jubilee II (male, the successor of Jubilee – another male, who was killed by a fox)
 6. Gripp II (male raven, replaced the male by the name of Gripp killed by the same fox that deprived Jubilee of his life)
 7. Harris (male, the youngest of the Royal Ravens)

„Ravenmaster” as the name of the position was introduced in 1969. Earlier, it was the quartermaster who looked after the feathered inhabitants of the Tower. And where did this strange name come from? Shortly after World War II, the position of quartermaster was taken by Henry Johns. This man liked to spend time with his winged pupils so much that his subordinates began to call him „Raving Master”. And when John Wilmington became the quartermaster in 1968, the nickname given to his predecessor was transformed into „Raven Master”. Around 1992, probably due to a clerical error, the name of this position began to be written as one word – „Ravenmaster”.

Are you interested in this information? Then reach for the book „Ravenmaster. My Life with the Ravens at the Tower of London” by Christopher Skaife. While reading it, you will

 • find out what the Royal Ravens’ favourite snacks and entertainment are
 • get to know the schedule of the caretaker of these beautiful birds and learn about the requirements that the applicants for this position must meet
 • see what it’s like to look for a bird that has decided to taste freedom
 • Take a close look at raven mating customs.

This is another book at which I must warn you: do not start reading it before bedtime. It is so addictive that you are unlikely to fall asleep… And the statement „I did not get enough sleep because I spent the night reading about the Ravenmaster” is a rather poor explanation of drowsiness and bad results at work/school! You’d better also make sure that before you reached for it, you had completed all the important tasks that you were supposed to do!

Miłego czytania!

The Ravenmaster: My Life with the Ravens at the Tower of London (English Edition) par [Skaife, Christopher]

Cover of the book (Source of the image)