Sobowtór bohatera książki
The Doppelgänger of a book character

Anna skrzywiła się. Jak tak dalej będzie, to pójdzie z torbami! Trzeba było posłuchać rad siostry i zatrudnić się w dużym sklepie, a nie zakładać swój kiosk. Już drugi dzień nie mogła sprzedać prasy, którą miała w ofercie. No cóż, może jeszcze ktoś się zjawi. A na razie… Z westchnieniem chwyciła pierwszą z brzegu gazetę i zaczęła ją czytać. Kiedy dotarła do strony z ogłoszeniami, jedno z nich przykuło jej uwagę: „Młoda, zamożna i atrakcyjna kobieta szuka bratniej duszy, która wygląda dokładnie tak, jak postać z powieści XYZ.”
Anna uśmiechnęła się mimowolnie. Czytała tę powieść krótko po tym, jak weszła ona na rynek wydawniczy – czyli w sumie niezbyt dawno temu, bo to nowość. Ktokolwiek zdecydował się na taki sposób poszukiwania „drugiej połówki”, ma wysokie wymagania. Główny bohater tego dzieła jest bardzo charakterystyczny z wyglądu… Ciekawe, czy znajdzie się ktoś, kto choć odrobinę go przypomina? Bo pojawienie się dokładnego sobowtóra jest raczej wątpliwe…
W tym samym czasie osoba, która zamieściła cytowane powyżej ogłoszenie w gazecie, siedziała w salonie swojego domu i uśmiechała się do siebie. Doskonale wiedziała, że czasopismo, które opublikowało anons, jest popularne, więc osiągnięcie celu będzie proste… I rzeczywiście, już kilka tygodni później został on osiągnięty. Jednak cel ten, z pozoru oczywisty, wcale taki nie był. Jak sądzicie, jeśli nie chodziło o znalezienie partnera, to o co? I czemu właściwie temu komuś aż tak zależy na tym, aby „przyszły partner” był sobowtórem właśnie tej postaci?

Odpowiedź

Anna winced. If it goes on like that, she’ll lose the business! She should have listened to her sister’s advice and got a job at a large store instead of setting up her own newsstand. It was the second day that she could not sell the newspapers she had on offer. Well, maybe someone else will come. And for the time being… With a sigh, she grabbed the nearest newspaper and began to read it. When she reached the page with the announcements, one of them caught her attention: „A young, wealthy, and attractive woman is looking for a soul mate who looks exactly like the character from the novel XYZ.”
Anna smiled involuntarily. She read the novel shortly after it entered the publishing market – in other words, not too long ago because it was a novelty. Whoever decided to look for the „other half” in this way has high expectations. The main character of this work is very characteristic of appearance… Wonder if there will be someone who looks at least a bit like him? Because the appearance of an exact Doppelgänger is rather doubtful…
At the same time, the person who posted the above-mentioned advertisement in the newspaper sat in the living room of their house and smiled to themselves. They knew perfectly well that the magazine that published the advertisement is popular, so achieving the goal will be easy… And indeed, it was achieved a few weeks later. However, this objective, apparently obvious, was not at all such. What do you think, if it was not about finding a partner, what was it? And why exactly is someone so keen on having „future partner” who was a Doppelgänger of this particular character?

Answer