Pochowany majątek
Buried wealth

Komu zapisalibyście w spadku swój majątek, gdybyście wiedzieli, że macie niedługo umrzeć? Komuś z rodziny? Zaufanemu przyjacielowi? A może oddalibyście wszystko na cele dobroczynne? Hm… Trudne pytanie, prawda? Przed takim właśnie problemem stanął pewien starszy człowiek, który przez lata dorobił się dużych pieniędzy. Długo, długo zastanawiał się, co z nimi zrobić… Jego małżonka, wiedziona dość logicznie brzmiącą nadzieją, liczyła, że cała ta fortuna przypadnie jej. W końcu nie mieli dzieci, a o żadnych jego krewnych nigdy nie słyszała. Nigdy też nie wspominał o żadnej organizacji, którą chciałby wspomóc darowizną. Jednak w paradę weszła pewna wyjątkowo uciążliwa cecha charakteru naszego bohatera: staruszek bardzo przypominał Ebenezera Scrooge’a z „Opowieści Wigilijnej” Charlesa Dickensa. Był, nazwijmy to wprost, skąpy. Więc w końcu podjął następującą decyzję: nakazał żonie, aby po jego śmierci pochowała jego oszczędności razem z nim. Tak, w trumnie! Kobieta była tym zdumiona, ale cóż mogła zrobić? Właściwie nic. Nie było żadnych podstaw, aby odwołać się od tego życzenia.
Kiedy mężczyzna umarł i został pogrzebany, znajomi jego żony zapytali ją, co zrobiła z jego majątkiem. Jej odpowiedź była dla nich znacznym zaskoczeniem.
– Spełniłam jego życzenie. Pochowałam jego oszczędności razem z nim. – powiedziała zupełnie spokojnie. Pytający spojrzeli na nią ze zdziwieniem. Jak to? Przecież tak dużej sumy nie dałoby się zamknąć w trumnie, nawet, gdyby nie było w niej ciała właściciela tych pieniędzy! Może w sejfie, ale to też mało prawdopodobne. Jednak na ponowne pytanie tej samej treści świeżo upieczona wdowa odpowiedziała tak samo. Zapytana jak to zrobiła, udzieliła odpowiedzi, która była dla zebranych kolejnym sporym szokiem, a jednocześnie dobrze świadczyła o jej charakterze. Na jaki pomysł wpadła sprytna staruszka, aby móc wypełnić wolę skąpego małżonka?

Ebenezer Scrooge

Ebenezer Scrooge, główny bohater
„Opowieści Wigilijnej” Charlesa Dickensa,
z którym skojarzył mi się bohater tej zagadki.
(Źródło obrazka: http://www.dickenslit.com/Scrooge/index.html)

Odpowiedź

To whom would you bequeath your property if you knew you were about to die? Someone from the family? A trusted friend? Or maybe you would give everything away to charity? Hm… A difficult question, isn’t it? It was with such an issue that an elderly man who had made a lot of money over the years was faced… He wondered what to do with it for a long, long time… His wife, led by the hope that was logical enough, expected this whole fortune to fall to her. In the end, they did not have children, and she had never heard of any of his relatives. He had also never mentioned any organisation which he would like to support with a donation. However, one of the most unpleasant character traits of our character got in the way: the old man was very much like Ebenezer Scrooge from Charles Dickens’ „A Christmas Carol”. He was, let’s call it straight, stingy. So he finally made the following decision: he ordered his wife to bury his savings with him after his death. Yes, in the coffin! The woman was surprised, but what could she do? Actually nothing. There were no grounds to appeal to this wish.
When the man died and was buried, his wife’s friends asked her what she had done with his wealth. Her answer was a great surprise to them.
„I fulfilled his wish. I buried his savings with him,” she said quite calmly. The questioners looked at her with astonishment. How come? After all, such a large sum could not be put in a coffin, even if the body of the owner of that money wasn’t in it! Maybe in a safe, but that’s unlikely too. However, the widow answered another question of the same content in the same way. Asked how she did it, she gave an answer that was another big shock to the gathered people, and at the same time was a good witness of her character. What was the idea that the clever old woman got in order to be able to fulfil the will of the scant spouse?

Ebenezer Scrooge

Ebenezer Scrooge, the protagonist of
„A Christmas Carol” by Charles Dickens,
with whom I associated the main character of this riddle.
(Source of the image
: http://www.dickenslit.com/Scrooge/index.html)

Answer