Papierek w śmietniku
A paper in the trash

Tomasz szybko idzie ulicą, pogwizdując pod nosem. Rozgląda się, szukając czegoś. „Szybciej, szybciej! No, gdzie jesteś?” zastanawia się. Sprawa jest nagląca: jeśli nie znajdzie poszukiwanego przedmiotu, pewna okazja przejdzie mu koło nosa. Po chwili uwagę chłopaka przykuwa mężczyzna, idący przed nim. Przystaje on przy koszu na śmieci i wyrzuca do niego świstek papieru. Gdy się oddala, Tomasz zbliża się do śmietnika i grzebie w nim nerwowo. Jest! Wyciąga papier i spogląda na niego. Tak, jest idealny do jego celu. Młodzieniec wraca do restauracji, z której przed chwilą wyszedł; tam zapisuje coś na znalezionej karteczce. Dzięki temu po pewnym czasie umawia się na randkę. Do czego był mu potrzebny kawałek papieru wyciągnięty ze śmietnika?

Odpowiedź

Tomasz quickly walks down the street, whistling to himself. He looks around, searching for something. „Faster, faster! Well, where are you?” he wonders. The matter is urgent: if he doesn’t find the wanted item, a chance will pass him near the nose. After a moment, the man walking in front of him grabs the boy’s attention. He stops next to the trash and throws a piece of paper into it. When he moves, Tomasz approaches the bin and buries in it nervously. There it is! He pulls the paper out and looks at it. Yes, it’s ideal for his purpose. The young man returns to the restaurant which he has just left; there he writes something on the found piece of paper. As a result, he goes out on a date after some time. What did he need a piece of paper pulled out from the garbage for?

Answer