Ołomuniec (Czechy) 2017
Olomouc (Czechia) 2017

Jakie było moje pierwsze wrażenie na temat Ołomuńca? „Miasto wielu fontann”, bo jest ich tu bardzo dużo (około 250). Na samym rynku ustawionych jest ich 7 – pochodzą z baroku, a zdobiące je rzeźby nawiązują do sztuki antyku. A „drugie wrażenie”? Zaczęłam zastanawiać się, skąd wzięło się powiedzenie, którym to miasto jest określane: „miasto na 4 żółwiach”. 4 żółwie… jak 4 wzgórza? Ale kiedy odwiedziłam rynek główny, wszystko stało się jasne. Na środku placu znajduje się fontanna Ariona. Jak wygląda? Doprawdy imponująco… Olbrzymi żółw dźwiga na grzbiecie obelisk, z którego otworami tryska woda; mali rzeźbieni chłopcy stojący na skorupach kolejnych żółwi (z ich pysków wylewają się szerokie strumienie wody) grają na muszlach, również zaopatrzonych w dysze ukryte w ich wnętrzu; Arion, mityczny śpiewak, ściska w ramionach plującego wodą delfina. Wszystko ustawione w dużym, wgłębionym w podłoże basenie z piaskowca. Niedaleko fontanny stoi jeszcze jeden żółw, zwany „wędrującym żółwiem”; jego skorupę zdobią maleńkie rzeźby, między innymi delfinki. Piękne, prawda? To właśnie od tych żółwi wzięło się „dziwne” określenie miasta.

Fontanna Ariona i „wędrujący żółw”. Nos i pancerz biednego stworzenia są już mocno wytarte, bo turyści robiący sobie z nim zdjęcie ciągle go dotykają. Czy wierzą, że dotknięcie go przynosi szczęście, jak w wypadku niektórych figur podobnego rodzaju? Kto wie…

A co jeszcze powinno się zobaczyć w Ołomuńcu? Sądzę, że ciekawym punktem programu byłby zegar na ścianie ratusza miejskiego, tak zwany zegar astronomiczny. Jedna tarcza pokazuje godziny, druga kwadranse, jeszcze inna – minuty… Na oddzielnych tarczach widzimy miesiące, znaki zodiaku, konstelacje gwiezdne. O pełnych godzinach słychać muzykę, małe figurki w górnej części zegara zaczynają się poruszać… Miniaturowe przedstawienie szybko się kończy, ale zawsze przyciąga widzów.

Z Ołomuńcem związany był jeden z najgenialniejszych kompozytorów w historii muzyki – Wolfgang Amadeusz Mozart. Kiedy miał 11 lat, właśnie w trakcie pobytu w tym mieście skomponował symfonię Nr 6 F-dur. Kto wie? Może kiedy tu przyjedziecie, i na was spadnie artystyczne natchnienie…? Warto byłoby to sprawdzić. Więc… zapraszam! Przyjedźcie do Ołomuńca i przekonajcie się sami.

What was my first impression about Olomouc? „City of many fountains”, because there are a lot of them here (about 250). There are 7 of them in the market square itself – they come from baroque, and the ornate sculptures refer to the art of antiquity. And „second impression”? I started to wonder where the phrase „city of four turtles”, which the city is described with, came from. 4 turtles… like 4 hills? But when I visited the main market, everything became clear. In the center of the square stands the fountain of Arion. What does it look like? Really impressive… Giant turtle carries on its back an obelisk, from which holes gushes water; small sculptured boys standing on the shell of another turtles (from their mouths pour out wide streams of water) play on shells, also provided with nozzles hidden inside them; Arion, a mythical singer, squeezes in his arms a  dolphin spitting out water. All that set in a large sandstone basin deeped in the ground. Near the fountain there is another turtle, called „wandering turtle”; its shell is decorated with tiny sculptures, including dolphins. Beautiful, right?

Fountain of Arion and „wandering turtle”. The nose and shell of the poor creature are already worn out, because the tourists who take photos with it keep touching it. Do they believe that touching it brings luck, as in the case of some figures of a similar kind? Who knows…

What else should be seen in Olomouc? I think that an interesting point of the program would be the clock on the wall of town hall, the so-called astronomical clock. One face shows the hours, the second one quaters, yet another one – minutes… On separate faces we see months, zodiac signs, star constellations. At full hours you can hear music, small figurines at the top of the clock start to move… Miniature show quickly comes to an end, but always attracts viewers.

Olomouc was associated with one of the most brilliant composers in the history of music – Wolfgang Amadeus Mozart. At the age of 11, during his stay in this city, he composed the symphony No. 6 in F major. Who knows? Maybe when you come here, an artistic inspiration will fall on you too…? It would be worth checking out. So I invite! Come to Olomouc and find out for yourselves.