„Kolejkowo”, Dworzec Świebodzki, Wrocław
"Kolejkowo", Świebodzki Station, Wrocław

Czym bawiliście się, gdy byliście mali? Lalkami, misiami, zestawami do odgrywania gospodarstwa domowego, samochodzikami, klockami czy jeszcze czymś podobnym? A… kolejkami – elektrycznymi lub takimi, które trzeba było ręcznie przemieszczać? Czy ktokolwiek z Was miał taką w domu? A może interesujecie się koleją? Ja osobiście nie… i nigdy nie bawiłam się takimi zabawkami. Jednak gdy niedawno byłam we Wrocławiu, pomyślałam: „Och… Chciałabym być młodsza – przynajmniej miałabym uzasadnienie, żeby cieszyć się jak te dzieci.” Dlaczego? Otóż odwiedziłam „Kolejkowo” na Dworcu Świebodzkim.

„Kolejkowo” to duża, dwupoziomowa hala, w której umieszczono kilka olbrzymich, połączonych ze sobą makiet. Każda z nich przedstawia inne miejsce: centrum miasta, wieś, góry… Po wszystkich przemieszczają się elektryczne kolejki imitujące prawdziwe, istniejące pociągi osobowe i towarowe; niektóre z ustawionych tam modeli samochodów również się poruszają. Wszystko jest bardzo realistyczne, do tego stopnia, że w hali co pewien czas gaśnie główne oświetlenie. Imituje to zapadnięcie nocy – w tym samym momencie zapalają się światła w miniaturowych budynkach, zupełnie jakby mieszkający w nich ludzie chcieli kontynuować wykonywane czynności. Oglądając kolejne „lokalizacje”, czułam się jak olbrzym – dosłownie jak Guliwer w krainie Liliputów… Patrzenie na małe figurki postaci ustawione w wielu miejscach i jednoczesne słuchanie gwaru głosów zwiedzających tylko potęgowało to wrażenie. Wszystko zdawało się prawdziwe, „żywe”. Czułam się, jakbym „wchodziła” w każdą sytuację, którą obserwowałam: mężczyznę wspinającego się po górach, dziewczynę rozmawiającą z dwoma policjantami, wyciąganie auta z rowu… Było to niesamowite doświadczenie. Tak więc, jeśli:

  1. interesujecie się koleją
  2. macie małe dzieci czy wnuki, którym chcecie pokazać coś ciekawego
  3. pragniecie po prostu wrócić pamięcią do czasów dzieciństwa, gdy bawiliście się „ciuchcią”…

to z całą pewnością powinniście wybrać się na Dworzec Świebodzki we Wrocławiu i zobaczyć „Kolejkowo” na własne oczy. Mogę Was zapewnić, że się nie zawiedziecie. Zdjęcia zrobione przeze mnie znajdziecie w zakładce “Moje zdjęcia”.

What did you play with when you were little? With dolls, teddy bears, sets to act out the household, or the toy cars, building blocks, or something similar? And what about… the toy trains – electric or those which had to be manually moved? Did any of you have such a one at home? Or you are interested in rail? I personally am not… and I have never played with such toys. However, when I was in Wrocław recently, I thought, „Oh… I wish I was younger – I would at least have justification to enjoy like these children.” Why? Well, I visited „Kolejkowo” on Świebodzki Train Station. „Kolejkowo” is a large hall in which several giant, two-level mock-ups were placed. Each of them represents a different place: the city center, village, mountains… On all of them the electric trains were moving, imitating the real, existing passenger and freight trains; some of the car models set there would also move. Everything is very realistic, to the extent that the main light in the hall goes off from time to time. This imitates the nightfall – at the same time the lights go on in the miniature buildings, as if people living in them wanted to continue with their activities. Watching the „locations” I felt like a giant – literally like Gulliver in the land of the Lilliputs… Looking at the small figures of people set in many places and at the same time listening to the bustle of voices of visitors only heightened this impression. Everything seemed to be true, as if „living.” I felt as if I had „entered” in every situation that I observed: a man climbing in the mountains, the girl talking to two policemen etc. It was an amazing experience. So, if you:

  1. are interested in rail
  2. have small children or grandchildren whom you want to show something interesting
  3. just wish to come back to the days of childhood, when you were playing with the „choo-choo” …

then you certainly should visit the Świebodzki Train Station in Wrocław and see „Kolejkowo” with yourselves. I can assure you that you won’t be disappointed. You’ll find the photos taken by me in the tab “My photos”.