„Krokodyl z Kraju Karoliny”, Joanna Chmielewska
"Crocodile from Land of Charlotte", Joanna Chmielewska

Hm… Co by tu poczytać? Huh… „Złodziejkę Książek”? Nie, dziękuję, nie dziś. „Posłańca”? Nie… „Przepowiednia Dżokera” też mnie jakoś nie nęci na razie… O! Zapomniałam zupełnie, że miałam pogrzebać w moim zbiorku książek Joanny Chmielewskiej. Zaraz, co tu mamy… „Florencja córka Diabła” – niedawno przeczytałam jednym ciągiem, poza krótką przerwą na tłumaczenie rodzicom, czemu się śmieję, kiedy czytałam o pomysłowości Florencji… „Wszystko czerwone”? Też przeczytana jednym ciągiem, tu kilka razy niemal dusiłam się ze śmiechu, pan Muldgaard i jego znajomość języka polskiego – bezcenne! „Ostatnie zdanie nieboszczyka”? Też przeczytane, nawet udało mi się znaleźć słuchowisko na podstawie tego dzieła. O, a to co? „Krokodyl z Kraju Karoliny”… Tak! To jest to.
Część z was, drodzy czytelnicy, pewnie czytała moje najnowsze zagadki, 2 „Murder Mystery Games”. A więc, w nawiązaniu do tych tekstów, mogę powiedzieć, że w „Krokodylu z Kraju Karoliny” w głównych rolach występują:

 1. Joanna, główna bohaterka i jednocześnie narratorka dzieła
 2. Alicja Hansen, wiecznie zamyślona i roztargniona przyjaciółka Joanny; zamordowana w tajemniczych okolicznościach, po czym w jeszcze bardziej tajemniczych okolicznościach zaginiona z kostnicy
 3. Diabeł – nie, nie ten z „Florencji, córki Diabła”! Nie koń, lecz człowiek, mąż Joanny; policjant, zajmujący się tą dziwną sprawą
 4. Zbyszek, były mąż Alicji, ORAZ Gunnar, Alicji mąż przyszły
 5. major, który również zajmuje się zabójstwem Alicji

W rolach drugoplanowych występują:

 1. Leszek (przyjaciel Alicji)
 2. dobroczyńcy Joanny i Alicji mieszkający w Kopenhadze (plac świętej Anny!)
 3. siostra Alicji
 4. człowiek ze złamanym nosem
 5. Michał, znajomy Joanny

Jakie poszlaki mamy?

 1. słowniki, które Alicja pożyczyła przed śmiercią od Joanny, a które po zabójstwie znaleziono pod kanapą (zbyt niską, żeby je tam bezproblemowo wcisnąć!), upstrzone notatkami w stylu:

„ang. równa się franc. równa się polsk.”

 1. świece, które ktoś nadpalił, po czym pociął na kawałki
 2. wiemy, że ktoś Alicję śledził krótko przed śmiercią
 3. kiedy Joanna po raz ostatni odwiedziła Alicję przed śmiercią, w ścianie jednego z pokoi znalazła mikrofon – zamontowany najprawdopodobniej przez malarza, który odnawiał mieszkanie zamordowanej
 4. odwiedziwszy mieszkanie nieboszczki krótko po zabójstwie, aby poznać szczegóły i przy okazji złożyć zeznania, Joanna znalazła wydrapaną na ścianie notatkę, wyraźnie napisaną przez Alicję i skierowaną właśnie do niej:
 1. Pralnia!!
 2. Kufer po przodkach!
 3. Dorobić klucz!
 4. Znaleźć kopertę!!!

Chcecie poznać rozwiązanie tej sprawy? Przeczytajcie książkę „Krokodyl z Kraju Karoliny” Joanny Chmielewskiej. Miłej lektury!

krokodyl

Okładka książki (skan)
Cover of the book (scan)

Hm… What should I read? Huh… „The Book Thief”? No, thank you, not today. „The Messenger”? No… „Solitaire Mystery” doesn’t appeal to me either, at the moment… Oh! I totally forgot that I was to dig in my collection of books by Joanna Chmielewska. Now what do we have here… „Florence daughter of Devil” – I’ve recently read all of it in one sitting, apart from a short pause to explain to my parents why I was laughing when I read about the ingenuity of Florence… „All red”? It was also read in one sitting, I almost suffocated with laughter here several times, Mr Muldgaard and his knowledge of the Polish language – invaluable! „The last sentence of the deceased”? Also read, I even managed to find an audiobook based on this work. Oh, and what is that? „Crocodile from Land of Charlotte”… Yes! This is it.

Some of you, dear readers, probably read my latest riddles, 2 „Murder Mystery Games”. So, with reference to these texts, I can say that in the „Crocodile of the Land of Charlotte” starring are:

 1. Joanna, the main character and narrator of the work
 2. Alicja Hansen, an eternally pensive and absent-minded friend of Joanna; murdered in mysterious circumstances, then in even more mysterious circumstances lost from the morgue
 3. Devil – no, not the one from „Florence, the daughter of Devil”! Not a horse, but a human, a husband of Joanna; a cop, dealing with this weird issue
 4. Zbyszek, Alicja’s ex-husband, AND Gunnar, Alicja’s husband to be
 5. major who also deals with Alice’s murder

In supporting roles there are:

 1. Leszek (Alicja’s friend)
 2. Joanna and Alicja’s benefactors living in Copenhagen (St. Anne’s Square!)
 3. Alicja’s sister
 4. a man with the broken nose
 5. Michał, Joanna’s friend

What clues do we have?

 1. dictionaries that Alicja borrowed from Joanna before her death, and which, after the murder, were found under the sofa (too low to for them be pushed in there without any problems!), speckled with the notes like:

„Eng. equals Fren. equals Pol.”

 1. candles that someone had set fire to, and then cut into pieces
 2. we know that Alicja had been followed shortly before her death
 3. when Joanna last visited Alicja before her death, she found a microphone in the wall of one of the rooms – most likely mounted by a painter who had revived the apartment of the murdered
 4. having visited the apartment of the deceased shortly after the assassination, to find out the details and give testimony when the opportunity occurs, Joanna found a note on the wall scratched on the wall, clearly written by Alicja and specifically directed to her:
 1. Laundry!!!
 2. Ancestral trunk!
 3. Get the key!
 4. Find the envelope!!!

Do you want to know the solution to this problem? Read the book „Crocodile from the Land of Charlotte” by Joanna Chmielewska. Have a nice read!