Jerzy VI, królowa Wiktoria i list
George VI, Queen Victoria, and a letter

Zanim Jerzy VI Windsor (żył 14 grudnia 1895 – 6 lutego 1952, panował 1936 – 1947), wnuk królowej Wiktorii, został władcą Wielkiej Brytanii, jako młodzieniec często wpadał w kłopoty finansowe. Kiedy się to zdarzało, pisał do swej babki listy, w których błagał o zaliczki na poczet wyjścia z tarapatów. Mądra królowa odpisała na jedną z takich błagalnych epistoł odmownie i dodała pouczenie, jak przyszły monarcha powinien oszczędzać pieniądze. Przez dłuższy czas nie otrzymała odpowiedzi na ten list, ani też żadnego kolejnego błagania o pieniądze. Jednak w końcu przyniesiono jej wiadomość od wnuka. Przeczytawszy ją, królowa Wiktoria wydała polecenie, aby każdy następny list, który wyśle do Jerzego VI, był mu odbierany zaraz po tym, jak zostanie przez niego przeczytany. Czemu monarchini podjęła tak dziwną decyzję?

ilustracja

Jego Królewska Mość, z Bożej łaski Wielkiej Brytanii, Irlandii i brytyjskich dominiów zamorskich król, Obrońca Wiary, cesarz Indii Jerzy VI Windsor (zdjęcie z Wikipedii)

ilustracja

Z Bożej łaski Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii królowa, Obrończyni Wiary, cesarzowa Indii Wiktoria (zdjęcie z Wikipedii)

Odpowiedź

Before George VI Windsor (lived December 14, 1895 – February 6, 1952, reigned 1936 – 1947), grandson of Queen Victoria, he became the ruler of Great Britain, as a young man, he often fell into financial trouble. When this happened, he wrote letters to his grandmother, in which he begged for allowances to get out of trouble. The wise queen wrote back to one of these pleading tedious letters with a refusal and added an instruction on how the future monarch should save money. For a long time, she did not receive any answer to this letter, nor any further plea for money. However, eventually, she received a message from her grandson. Having read it, Queen Victoria instructed that every next letter which she would send to George VI should be taken away from him immediately after he read it. Why did the Queen make such a strange decision?

ilustracja

By the Grace of God, of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas King, Defender of the Faith, Emperor of India George VI Windsor (image from Wikipedia)

ilustracja

By the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland Queen, Defender of the Faith, Empress of India Victoria (image from Wikipedia)

Answer