„Historia Bez Cenzury”, Wojciech Drewniak
"History Uncensored", Wojciech Drewniak

                Lekcje historii… Jak je wspominasz? Nudne, wlokące się bez końca wykłady nauczyciela? Czy też odwrotnie: najcudowniejszy przedmiot, jakiego się uczyłeś? A może gdzieś pomiędzy, jak ja? Nie martw się, znam sposób, abyś zmienił swój stosunek do tego przedmiotu. Jaki? „Historia Bez Cenzury”. Nie brzmi zbyt zachęcająco? Poczekaj.

                Zupełnie niedawno siedziałam przy komputerze, pisząc na czacie popularnego serwisu społecznościowego z Konradem Sumarą, moim przyjacielem. W pewnym momencie Konrad wysłał mi filmik z Youtube o Marii Skłodowskiej-Curie. Moja pierwsza reakcja? „Hm, cały Konrad. Słyszałam życiorys Marii na chemii w szkole, ale… no dobrze, zobaczmy co ten gość ma do powiedzenia”. Nie zawiodłam się. Wywód Wojtka Drewniaka, prowadzącego Historii Bez Cenzury, rozbawił mnie do łez… I podobnie było przy kolejnych filmikach o polskich królach, znanych postaciach nie tylko z Polski oraz o historii ogólnej. Dlatego też gdy tylko dowiedziałam się o wydaniu KSIĄŻKI „Historia Bez Cenzury”, postanowiłam, że muszę ją mieć.

                Książka Drewniaka to właściwie rozszerzone informacje o królach, o których opowiada na kanale. W końcu, jak sam napisał we wstępie: „Nie da się w piętnastominutowym odcinku opowiedzieć o jakimś władcy od początku do końca”. Więc co zrobił Wojtek? Wziął sobie 5 filmików o władcach Polski, które już miał na kanale, i rozszerzył je o „cały wagon fantastycznych ciekawostek” – zupełnie jakby w samych filmowych biografiach tychże władców nie było ich wystarczająco dużo… 😉 Oprócz tego napisał także 5 biografii królów, których skrócone wersje (nie, nie skrócone wersje królów, tylko tych ich życiorysów!) umieścił na Youtube dopiero po stworzeniu dzieła literackiego. Wszystko napisane tym samym, wesołym językiem, który doskonale znają wszyscy stali widzowie HBC. Każdy rozdział zaczyna się zdjęciem szanownego pana prowadzącego w „charakteryzacji” na odnośnego rządzącego i tytułem filmu, który już o nim powstał lub miał dopiero powstać, gdy książka była pisana.

                W mojej osobistej ocenie: z pewnością pokochałabym historię dużo, dużo wcześniej, gdybym się jej uczyła w takiej wersji, jaką pokazuje Wojtek Drewniak. Co to znaczy? To znaczy: nie tylko faktów, ale i ciekawostek dotyczących konkretnych osób i wydarzeń, dzięki którym łatwiej byłoby mi połączyć to wszystko w całość… Bo wszyscy wiemy, że łatwiej uczyć się czegoś, co nas ciekawi, prawda? Jeśli masz podobne podejście, książka – ale i kanał ma Youtube, od którego to wszystko się zaczęło – „Historia Bez Cenzury” będzie dla ciebie idealna. Mogę jedynie na wszelki wypadek powtórzyć za Wojtkiem: „Ostrzeżenie! Książka zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego czytania… chociaż pewnie będziesz żałować.”

History classes… How do you remember them? Boring, dragging endlessly lectures of the teacher? Or vice versa: the most wonderful subject you used to study? Or somewhere in between, like me? Don’t worry, I know the way for you to change your attitude towards this subject. What? „History Uncensored”. That doesn’t sound too appealing? Wait.

Quite recently I was sitting at the computer, writing in the chat of the popular social networking site with Konrad Sumara, my friend. At some point, Konrad sent me a video from YouTube about Maria Skłodowska-Curie. My first reaction? „Well, that’s so like Konrad. I heard Maria’s biography at chemistry classes at school, but… well, let’s see what this guy has to say.” I wasn’t disappointed. The argument of Wojtek Drewniak, the leader of History Uncensored amused me to tears… And it was similar with the next videos about Polish kings, known people not only from Poland, and the history overall. Therefore, as soon as I learned of the release of the „History Without Censorship” BOOK, I decided that I had to have it.

Drewniak’s book is actually extended information about the kings about whom he talks on the channel. In the end, as he wrote in the introduction: „In a fifteen-minutes-long episode, you can’t manage to talk about a ruler from the beginning to the end.” So what did Wojtek do? He took 5 videos about the Polish rulers that he had already had on the channel and extended them with „the whole wagon of fantastic curiosities” – as if it wasn’t enough of them in the video biographies of these rulers… 😉 In addition, he also wrote five biographies of kings shortened versions of which (no, not the shortened versions of the kings, but those CVs of theirs!) he put on Youtube only after the creation of the literary work. Everything written in the same cheerful language which the regular viewers of HWC are perfectly familiar with. Each chapter begins with a photo of the honorable Mr. leader in a „characterization” for the relevant ruler and the title of the video which had already been created about him or had only been to be created when the book was being written.

In my personal assessment: I would’ve certainly got to love history much, much earlier if I learned it in such version as Wojtek Drewniak shows it. Which is? Which is not only the facts, but also curiosities on specific people and events through which it would be easier for me to connect it all together… Because we all know that it is easier to learn something that makes us curious, right? If you have a similar approach, the book – but the channel on Youtube from which it all began – „History Uncensored” will be perfect for you. I can only repeat after Wojtek, just in case: „Warning! The book contains content that’s inappropriate for children and controversial mental shortcuts. If this is a serious problem for you, opt out of further reading… although you’ll probably regret it.”