„Dlaczego mój KOT to robi?”, Catherine Davidson
"Why does my CAT do that?", Catherine Davidson

„Jakiż jest dar większy niż miłość kota?” – Charles Dickens
„Czas spędzony z kotami nigdy nie jest stracony.” – Sigmund Freud
„Są dwa środki umożliwiające ucieczkę od smutków życia: muzyka i koty.” – Albert Schweitzer

Kocie „dziwactwa”

Tak, koty to niesamowite stworzenia. A jednocześnie niezwykle zagadkowe. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek się z nimi spotkał. Czasem zachowują się w sposób, który dla nich jest zupełnie logiczny, ale ich ludzkich niewolników (bo przecież to nie człowiek posiada kota, lecz odwrotnie!) wprawia w zdziwienie. Na przykład uparcie przynoszą zabitą przez siebie mysz czy inne stworzenie, chwalą się tą ofiarą i są BARDZO smutne, kiedy „dwunożne” wyrażają swoje niezadowolenie na ten temat. Albo zaczynają uderzać łapą w podłogę koło miski na jedzenie po zjedzeniu posiłku, jakby usiłowały wykopać dziurę w podłożu. Są też „gadatliwe” koty, które „odpowiadają” mówiącemu do nich człowiekowi miauczeniem lub innymi dźwiękami. I takie, które obgryzają trawę wokół domu, rośliny doniczkowe, a nawet wełniane swetry swoich domowników! Dlaczego to robią?

Logiczne wyjaśnienie? To możliwe!

Większość z nas, o ile nie jest „szalonym kociarzem”, może uznać tego rodzaju zachowania za przejaw dziwactwa konkretnego zwierzaka lub całego kociego rodzaju. A co, jeśli istnieją logiczne wyjaśnienia tych „wybryków”? Czyż nie byłoby interesujące móc je poznać, nawet nie będąc wielkim miłośnikiem kotów? Jeśli mielibyście ochotę dowiedzieć się, jaka może być przyczyna tego, o czym wspomniałam wcześniej, a także wielu innych „dziwnych” kocich nawyków, książka „Dlaczego mój KOT to robi?” Catherine Davidson zapewne was zainteresuje. Jest ona podzielona na cztery rozdziały, z których każdy zawiera opisy konkretnych typów zachowań:

  1. zastanawiające z ludzkiej perspektywy zachowania kociąt (które czasem mogą pojawiać się też u dorosłych zwierząt), a także kocic opiekujących się młodymi
  2. nietypowe czynności wykonywane przez koty, mające związek z pozostałościami po instynkcie ich dzikich przodków
  3. „dziwactwa” dotyczące kontaktu między kotami a ich właścicielami… przepraszam, niewolnikami 😉
  4. niektóre kocie kłopoty behawioralne i jak je rozwiązać

„Ciocia Dobra Rada”

Autorka napisała swoje dzieło na zasadzie zestawienia „pytanie-odpowiedź”. Co to znaczy? Kobieta wybrała 50 najbardziej „typowo nietypowych” kocich zachowań. Każde z nich opisane zostało tak, w formie przypominającej krótki list do kolumny z poradami w gazecie, a opis jego (prawdopodobnych) przyczyn jest zredagowany jak odpowiedź stworzona przez osobę, która się taką kolumną zajmuje. Interesującym dodatkiem są czarno-białe ilustracje z krótkimi notatkami rozszerzającymi podane informacje, a także dodatkowe ciekawostki na temat tych elementów kociego zachowania, które w podobnej formie pojawiają się u innych gatunków zwierząt. Całość jest tak wciągająca, że nawet osoby nie będące „szalonymi kociarzami” będą mogły wciągnąć się w lekturę. Miłego czytania!

Książkę tę dostałam w oryginalnej, angielskiej wersji od mojej koleżanki z uczelni, Dominiki, za co jestem jej niezmiernie wdzięczna. Poniżej: Zdjęcia okładek tego oryginału oraz polskiego tłumaczenia (obrazy z grafiki Google)

Znalezione obrazy dla zapytania why does my cat do that

Znalezione obrazy dla zapytania dlaczego mój kot to robi

„What greater gift than the love of a cat?” – Charles Dickens
“Time spent with cats is never wasted.” – Sigmund Freud
“There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.” – Albert Schweitzer

Cat quirks

Yes, cats are amazing creatures. And at the same time extremely mysterious. Everyone who has ever met with them knows it. Sometimes they behave in a way that is completely logical to them, but astonishes their human slaves (because it’s not a human who owns a cat, but the other way around!). For example, they stubbornly bring a mouse or other creature killed by themselves, boast about this victim and are VERY sad when the „biped” express their dissatisfaction on the subject. Or they start hitting the floor next to their food bowl after eating a meal as if they were trying to dig a hole in the ground. There are also „talkative” cats that „respond” to a human speaking to them with meowing or other sounds. And those that nip on the grass around the house, houseplants, and even the wool sweaters of their fellow inhabitants of the house! Why do they do this?

A logical explanation? It’s possible!

Most of us, if we are not „crazy cat people”, may consider this kind of behaviour to be a manifestation of the eccentricity of the particular pet or the whole feline type. And what if there are logical explanations for these „fancies”? Wouldn’t it be interesting to be able to get to know them, even without being a great cat lover? If you would like to find out what the cause of what I mentioned earlier and many other „strange” cat habits might be, the book „Why does my CAT do that?” by Catherine Davidson will probably interest you. It is divided into four chapters, each of which contains descriptions of specific types of behaviour:

  1. wondering from human perspective behaviours of kittens (which can sometimes also appear in adult pets), as well as of queens nursing the young
  2. unusual activities performed by cats, related to the remnants of the instinct of their wild ancestors
  3. „quirks” regarding contact between cats and their owners… sorry, slaves 😉
  4. some cat’s behavioural problems and how to solve them

„Agony Aunt”

The author wrote her work on the basis of the „question-answer” combination. What does this mean? The woman chose the 50 most „typically atypical” cat behaviours. Each of them is described in a form resembling a short letter to the „agony aunt” column in a newspaper, and the description of its (probable) causes is prepared as the answer created by the person who is dealing with such a column. An interesting addition is black and white illustrations with short notes extending the given information, as well as additional curiosities about the elements of feline behaviour which appear in similar form in other animal species. The whole thing is so addictive that even people who are not „crazy cat people” will be able to get caught up in reading. Have fun reading!

I received this book in the original English version from my friend from the university, Dominika, for which I am extremely grateful to her. Below: Pictures of the covers of this original and the Polish translation (images from Google graphics)

Znalezione obrazy dla zapytania why does my cat do that

Znalezione obrazy dla zapytania dlaczego mój kot to robi