Ciąg liczbowy
Numerical sequence

Ten ciąg liczbowy zapisano w określonym porządku:

4 2 9 1 8 5 7 6 3 0

Według jakiej zasady uporządkowano liczby?

Odpowiedź

This numerical sequence was stored in a specific order:

8 5 4 9 1 7 6 3 2 0

According to what rule were the numbers ordered?

Answer