Centrum Nauki VIDA! (Brno, Czechy)
VIDA! Science Center (Brno, Czechia)

      Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to jest jechać na rowerze po linie zawieszonej wysoko nad ziemią, tak jak to czasem robią cyrkowcy? A może chcieliście przekonać się, jak wygląda życie w gnieździe mrówek grzybiarek? A może… może mieliście ochotę sprawdzić jak wyglądają płonące metale, na przykład miedź? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedzieliście twierdząco, to znam miejsce, gdzie możecie spełnić swoje marzenie. Wystarczy, że wybierzecie się do Brna i spytacie o drogę do Centrum Nauki VIDA!.
Centrum Nauki VIDA! to miejsce przeznaczone dla każdego, kto interesuje się biologią, chemią i fizyką – ale nie tylko. Wszyscy, którzy znają mnie choć trochę lepiej, wiedzą, że ja na przykład nie przepadałam za uczeniem się tych przedmiotów w czasach, kiedy jeszcze musiałam to robić ze względu na ich obecność w planie lekcji. A jednak… W trakcie wizyty w Centrum przemieszczałam się między eksponatami, czasem dosłownie piszcząc jak dziecko.  😀 Tak więc, jeśli na przykład macie w rodzinie kogoś, kogo trzeba przekonać, że „biologia/chemia/fizyka [niepotrzebne skreślić] wcale nie jest taka nudna!”, koniecznie powinniście zabrać tam tę osobę. Dla mnie osobiście jedną z najciekawszych rzeczy była możliwość przyjrzenia się wspomnianym wcześniej mrówkom grzybiarkom; zdjęcia dostępne są w galerii: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/centrum-nauki-vida/
Jeśli wybierzecie się do Centrum odpowiednio wcześnie – do końca grudnia 2017 – to zdążycie jeszcze zobaczyć kolejny element, który mnie zaskoczył. Właśnie do końca grudnia bieżącego roku oprócz głównej wystawy (która jest stała) dostępna jest również wystawa czasowa, Circus Mechanicus. Jest to wydzielony obszar w głównej sali, na którym ustawione są małe stanowiska; na każdym z nich znajduje się figurka lub miniaturowa scena, jak w teatrze. Figurki te – oraz elementy „scen”, zależnie od tego, co znajduje się na danym stanowisku – są ruchome, wystarczy pokręcić korbką lub wcisnąć przycisk (przy części z tych, które zaczynają się ruszać po wciśnięciu przycisku, do zobaczenia pełnego „spektaklu” wymagane jest przytrzymanie guzika po tym, jak się go wcisnęło). Niektóre z nich rozśmieszyły mnie do łez… Jeśli chcecie zobaczyć dlaczego, koniecznie przyjedźcie do Centrum zanim Circus Mechanicus się skończy! Zdjęcia z tej wystawy są również dostępne w galerii, o której wspomniałam wcześniej.

Jeśli zdjęcia to dla was za mało, proszę bardzo – oto filmiki przedstawiające kilka z eksponatów z Circus Mechanicus.

Have you ever wondered what it is like to ride a bike on a rope suspended high above the ground, as circus performers sometimes do? Or maybe you’ve wanted to see what life in the nest of Acromyrmex octospinosus ants looks like? Or maybe… maybe you’ve wanted to see how the burning metals look like, e.g. copper? If you answered yes to any of these questions, I know where you can fulfill your dream. Just go to Brno and ask for directions to the VIDA! Science Center.
VIDA! Science Center is a place for everyone who is interested in biology, chemistry and physics – but not only. Anyone who knows me a little better knows that I, for instance, did not like studying these subjects at the time when I had to do it because of their presence in the classes schedule. And yet… During the visit to the Center I moved between the exhibits, sometimes literally squealing like a child. 😀 So if, for example, you have someone in the family who needs to be convinced that „biology/chemistry/physics [cross out the unnecessary ones] is not boring at all!”, you should seriously take that person there. To me personally one of the most interesting things was the opportunity to look at the ants mentioned earlier; pictures are available in the gallery: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/centrum-nauki-vida/
If you go to the Center early enough – up to the end of December 2017 – you will still see another element that surprised me. Until the end of December this year, in addition to the main exhibition (which is permanent), there is also a temporary exhibition available, Circus Mechanicus. It is a separate area in the main room where small stands are located; each one has a figurine or miniature stage, as in the theater. These figures – and the elements of the stage, depending on what is on the given position – are moving, it is enough to turn the crank or press the button (with some of those that begin to move at the push of a button, holding the button after pushing it is required to enable you to see the full „spectacle”). Some of them made me laugh… If you want to see why, come to the Center before Circus Mechanicus is over! Photos from this exhibition are also available in the gallery that I’ve mentioned earlier.

If photos are not enough for you, here you are – these are clips showing several of the exhibits from Circus Mechanicus.