Abraham Lincoln i jego lata szkolne
Abraham Lincoln and his school years

Abraham Lincoln (12 lutego 1809 – 15 kwietnia 1865) – postać powszechnie znana, prawda? 16. prezydent USA, obejmował ten urząd w latach 1861-1865. To wiedzą wszyscy. Zmarł w wyniku zamachu, to również jest znany fakt z jego życia. Jednak nie wszyscy wiedzą, że jako mały chłopiec Lincoln znany był z czegoś zupełnie innego: był wielkim urwisem. Dziś opowiem wam historię z czasów, kiedy uczęszczał do szkoły ludowej w swoim rodzinnym miasteczku, Hodgenville.
Któregoś dnia, nauczyciel uczący klasę przyszłego prezydenta postanowił sprawdzić, czy jego podopieczni myją ręce. Zaczął więc przechadzać się pomiędzy ławkami i oglądać małe dłonie. Na swoje nieszczęście, Lincoln nie należał do dzieci lubiących często się myć, więc i tym razem czystość jego rąk pozostawiała wiele do życzenia. Zanim mężczyzna zbliżył się do jego ławki, chłopiec zdążył obetrzeć z brudu tylko prawą rękę – i tę właśnie pokazał do oceny. Niestety, mimo prób, skóra ciągle była zanieczyszczona. Zobaczywszy to, pedagog oburzył się i krzyknął:
– Ty niechluju, zasłużyłeś na dziesięć trzcin na tę brudną. Ale mogę darować ci karę, jeśli znajdziesz w klasie jeszcze brudniejszą rękę od twojej!
(Bo trzeba wam wiedzieć, że były to czasy, w których karą chętnie stosowaną przez nauczycieli za najróżniejsze uczniowskie przewinienia było bicie, często właśnie po rękach.)
Lincoln zrobił triumfalną minę i… Właśnie, co takiego zrobił mały spryciarz, który później miał stać się jednym z najbardziej znanych prezydentów USA?

An iconic photograph of a bearded Abraham Lincoln showing his head and shoulders.

Prezydent Abraham Lincoln w 1865 roku
(źródło – grafika z anglojęzycznego artykułu Wikipedii)

Odpowiedź

Abraham Lincoln (February 12, 1809 – April 15, 1865) – a well-known figure, right? The 16th President of the United States, took office in the years 1861-1865. Everyone knows that. He died as a result of the assassination, it is also a known fact of his life. However, not everyone knows that as a little boy, Lincoln was known for something completely different: he was a great urge. Today I will tell you a story from the days when he attended a folk school in his hometown, Hodgenville.
One day, a teacher teaching the class of the future president decided to check if his pupils were washing their hands. So he began to walk between the desks and watch small hands. Unfortunately, Lincoln did not belong to children who liked washing themselves often, so this time the cleanliness of his hands also left much to be desired. Before the man approached his desk, the boy managed to wipe the dirt off only from the right hand – and this one he showed for evaluation. Unfortunately, despite the trials, the skin was still dirty. Seeing this, the teacher got angry and shouted:
„You untidy boy, you deserved ten canes on the dirty one. But I can give up on punishing you if you find a dirtier hand than yours in the classroom!”
(Because you need to know that these were times in which the punishment often used by teachers for various student offences was beating with a cane, often exactly on the hands.)
Lincoln made a triumphant face and… Just what did the little sneaker who was later to become one of the most famous US presidents?

An iconic photograph of a bearded Abraham Lincoln showing his head and shoulders.

President Abraham Lincoln in 1865
(source – graphics from the English language Wikipedia article)

Answer