32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Ulica
32nd ULICA International Street Theatre Festival

Wikipedia definiuje „teatr uliczny” jako: teatr, w którym przedstawienia odbywają się na ulicach, w parkach, czy na placach miasta. Brak jest tradycyjnych środków teatralnych, takich jak scena, kurtyna, kulisy, dekoracje czy światło. Występuje improwizacja i bezpośredni kontakt z widzem, który może stać się aktywnym uczestnikiem przedstawienia.” Brzmi interesująco? W takim razie może zainteresuje was Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Ulica. Odbywa się on od 1988 roku w Krakowie na początku lipca. Przedstawienia zwykle mają miejsce w kilku miejscach miasta jednocześnie; wstęp na nie jest wolny.

Od 2007 roku każda edycja Festiwalu ma swój temat przewodni. Tegoroczne występy (4-7 lipca) skoncentrowane były na tematyce cyrkowej. Można więc było zobaczyć linoskoczków, klaunów, popisy akrobatyczne, teatr ognia, ale też przedstawienia z wyraźnie zarysowaną fabułą, wykorzystujące elementy znane z cyrku takie jak na przykład żonglerka czy chodzenie na szczudłach. Najmłodsi widzowie mieli możliwość wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez klaunów i lalkarzy. Dla starszych była to okazja, aby przypomnieć sobie własne przeżycia z czasu, kiedy w dzieciństwie mieli możliwość obserwować takich ludzi przy pracy.

Zwieńczeniem całości była Parada kuglarzy, widowisko plenerowe na Rynku Głównym, w którym wzięli udział wszyscy zaproszeni artyści oraz kilka dodatkowych osób. Połączenie ich występów, odpowiednio dobranej muzyki, gry świateł, oraz wykorzystywanych przez niektóre grupy materiałów pirotechnicznych i ognia dało iście magiczny efekt dodatkowo spotęgowany tym, że Parada odbyła się w późnych godzinach wieczornych, w ciemności. Oglądając to przedstawienie utwierdziłam się w przekonaniu, które zrodziło się we mnie już wtedy, kiedy obserwowałam oddzielne występy kilku z tych artystów: koniecznie muszę zainteresować się Festiwalem także w przyszłym roku. I z całą pewnością będę o nim opowiadać wszystkim znajomym, dla których tego rodzaju wydarzenia mogą być interesujące. Ciekawe, jaki motyw przewodni będzie miała następna edycja…

Fragmenty przedstawienia Przystanek klaunada
przygotowanego przez Kijowski Teatr Uliczny „Highlights” i Teatr Lvivki (dwie grupy z Ukrainy)

Fragmenty Parady kuglarzy
(skrócone wersje Moving Poles 
grupy Cirq’ulation Locale z Belgii
oraz Ja gore warszawskiego Teatru Akt)

 

Wikipedia defines „street theater” as: „a theater in which performances take place on the streets, in parks, or on city squares. There are no traditional theatrical means, such as stage, curtain, backstage, decorations or light. There are improvisation and direct contact with the viewer, who can become an active participant in the performance.” Sounds interesting? In that case, maybe you will be interested in ULICA International Street Theatre Festival. It has been taking place since 1988 in Kraków (Cracow) at the beginning of July. Performances usually take place in several places in the city at the same time; admission to it is free.

Since 2007, each edition of the Festival has its own theme. This year’s performances (July 4-7) were focused on circus themes. So you could see tightrope walkers, clowns, acrobatic performances, fire theater, but also plays with a clearly outlined plot, using elements known from the circus such as for example juggling or walking on stilts. The youngest viewers had the opportunity to take part in workshops conducted by clowns and puppeteers. For the older ones, it was an opportunity to recall their own experiences from the time when in their childhood they had the opportunity to observe such people at work.

The culmination of the whole thing was Parade of Performers, an open-air spectacle on the Main Square, in which all the invited artists and a few additional people took part. The combination of their performances, appropriately selected music, the play of lights, as well as pyrotechnic materials and fire used by some groups gave a magical effect additionally intensified by the fact that the Parade took place in the late evening, in the dark. Watching this show I confirmed myself in the conviction that had been born in me when I’d watched separate performances of several of these artists: I definitely need to get interested in the Festival next year too. And I will surely tell all of my friends, for whom such events may be interesting, about it. I wonder what theme the next edition will have…

Fragments of the show Przystanek klaunada (Clown show Stop)
prepared by Kyiv Street Theater „Highlights” and Lvivki Theater (two groups from Ukraine)

Fragments of Parade of Performers
(shortened versions of Moving Poles by the group Cirq’ulation Locale from Belgium and Ja gore [I’m burning] by Teatr Akt from Warsaw)