„Życie według kota”, Astrid Eulalie
"Life According to the Cat", Astrid Eulalie

Kolejny zwykły, nudny/stresujący dzień w twoim życiu. Od dawna nic się nie zmieniło… Być może przeczytałeś już mnóstwo poradników na temat odzyskania radości życia i/lub zasięgnąłeś porady u wielu osób zawodowo zajmujących się rozwiązywaniem tego rodzaju problemów. I co? Nic? W takim razie ja dam ci radę, której… raczej się nie spodziewałeś: Weź przykład z kota! Tak, jak zrobiła to Astrid Eulalie. Jej kot, Ozyrys, posłużył jej za mentora. Obserwowała go przez kilka dni, rozmawiała z nim… 😉 A na koniec opisała wyniki swoich obserwacji, swoje przemyślenia i to, czego dowiedziała się z tych konwersacji. Tak powstała książka „Życie według kota”.

Książka ta jest niezwykła. Astrid podzieliła ją na 20 rozdziałów, z których każdy składa się z dwóch części. „Pogawędka z moim kotem” dotyczy tego, co zauważyła w jego zachowaniu. Dużo snu, przeciąganie się, bycie minimalistą, chodzenie „na bosaka”, uwielbienie dla własnego domu… itp. W części zatytułowanej „Moje trochę bardziej kocie w życie” opisane są kroki, które autorka podjęła, aby żyć „zgodnie z kocimi zasadami”. Czasem pojawiają się też listy od Ozyrysa, nawiązujące do pierwszej części danego rozdziału – kot daje w nich swojej Pani dodatkowe rady. Po ostatnim rozdziale Astrid spisała wnioski z obserwacji i rozmów z nim, a później dodała „Lektury Ozyrysa”: listę dzieł, do których nawiązywała w swoich rozważaniach. Ciekawostką są cytaty z tychże dzieł wplecione w treść rozdziałów. Całość napisana jest prostym, potocznym językiem – a jednocześnie w taki sposób, że nie sposób oderwać się od czytania. Jeśli więc potrzebujesz porady, jak odmienić swoje życie, ale nie chcesz po raz kolejny słuchać/czytać tego samego*, to „Życie według kota” jest dla ciebie!

*Albo po prostu jesteś „szalonym kociarzem”, jak ja… Tak, przyznaję się do winy! 😉

Okładka polskiego wydania książki
(Źródło)

 

Another ordinary, boring/stressful day in your life. Nothing has changed for a long time… Perhaps you have already read a lot of guides on how to regain the joy of life and/or you have sought advice from many people professionally involved in solving such problems. And what? Nothing? In that case, I will give you advice that… you rather didn’t expect: Take an example from a cat! As Astrid Eulalie did. Her cat, Osiris, served her as a mentor. She watched him for several days, talked to him… 😉 And finally, she described the results of her observations, her thoughts, and what she learned from these conversations. This is how the book „Life According to the Cat” was created.

This book is amazing. Astrid divided her into 20 chapters, each of which consists of two parts. „Chat with my cat” is about what she noticed in his behaviour. A lot of sleep, stretching, being a minimalist, walking barefoot, adoration for his own home… etc. The section entitled „My a little more cat’s life” describes the steps the author took to live „in accordance with cat principles.” Sometimes there are letters from Osiris, referring to the first part of the given chapter – in them, the cat gives additional advice to his Lady. After the last chapter, Astrid wrote conclusions from her observations and conversations with him, and later added „Readings of Osiris”: a list of works to which she referred in her considerations. Interesting are the quotes from these works woven into the content of the chapters. The whole thing is written in a simple, colloquial language – and at the same time in such a way that it is impossible to tear yourself away from reading. So if you need advice on how to change your life, but you don’t want to listen to/read the same things again*, then „Life According to the Cat” is for you!

*Or you’re just a „Crazy Cat Person” like me… Yes, I confess! 😉

Cover of the Polish edition of the book
(Source)