Złamana noga
A broken leg

Klaudia uśmiechnęła się pod nosem, przyglądając się swojej prawej nodze. Cała stopa, kostka i łydka aż po kolano pokryte były gipsem. Taaak. Nikt nie będzie podejrzewał, że żadna z kości NIE jest złamana, ani nawet pęknięta, a wszystkie stawy są w doskonałym stanie. „No, pora się zbierać,” pomyślała dziewczyna. Chwyciła kule i wstała z fotela. Jeszcze przez chwilę przemieszczała się po pokoju, ćwicząc utykanie. Nie chciała, żeby ktokolwiek miał wątpliwości co do jej aktualnego stanu zdrowia. Po kilku minutach wyszła przed dom i wsiadła do zamówionej wcześniej taksówki. Na pytanie taksówkarza o cel podróży odpowiedziała nazwą ulicy, na której znajdował się wydział znanego uniwersytetu. Czemu Klaudia założyła gips na nogę, która była zupełnie zdrowa?

Odpowiedź

Dziewczyna miała w tym dniu ustny egzamin z języka angielskiego, na który się nie uczyła. Wiedziała jednak, że profesor, który miał ją egzaminować był bardzo zainteresowany historyjkami z życia studentów. Liczyła więc, że mężczyzna zapyta o jej nogę – przygotowała sobie obszerną wypowiedź na temat okoliczności uszkodzenia kończyny.

 

Klaudia smiled to herself, looking at her right leg. The entire foot, ankle, and calf up to the knee were covered with plaster. Yeah. No one would suspect that none of the bones was NOT broken, or even cracked, and all the joints were in excellent condition. “Well, it’s time to go,” the girl thought. She grabbed her crutches and stood up from the chair. For a moment she went on moving around the room, practicing the limping. She did not want anyone to have doubts about her current state of health. After a few minutes she went out to the front of the house and got into the taxi ordered earlier. On the question of the taxi driver about the destination, she responded with the name of the street where there was a faculty of the renowned university. Why did Klaudia put plaster on the leg which was completely healthy?

Answer

The girl had the oral exam in English that day, for which she had not studied. She knew, however, that the professor who was to examine her was very much interested in stories of student life. She hoped, therefore, that the man would ask about her leg – she had prepared a comprehensive statement about the circumstances of the damage to the limb.