Ziemia Ognista
Tierra del Fuego

Jakie skojarzenia przyjdą wam do głowy, jeśli wymienię nazwisko „Francis Drake”? Niektórzy pewnie powiedzą, że powinnam powiedzieć „SIR Francis Drake”, razem z tytułem, który nosił. Prawda. Część z was pewnie przypomni sobie, że miał powiązania z królową Elżbietą I. Też prawda. Ale jest jeszcze jedna mała rzecz, którą powinniście o nim wiedzieć. Posłuchajcie…
W 1578 roku Drake – korsarz na usługach korony angielskiej – płynął przez cieśninę Magellana, należącą do terytorium Hiszpanii. Na jego twarzy gościł szeroki, radosno-drwiący uśmiech. Ależ ci Hiszpanie się wściekną… Tak, z pewnością! Tylko szkoda, że ta podróż tak się dłuży. No cóż, takie życie marynarza, ciągle w drodze. Swoją drogą, ciekawe skąd dziwna nazwa, którą nadano tym terenom: Ziemia Ognista… Drake długo się nad tym zastanawiał zanim jeszcze wyruszył, lecz nie mógł znaleźć żadnego logicznego rozwiązania tej zagadki. Jednak już 2 tygodnie później zrozumiał, co Magellan miał na myśli, kiedy wybierał miano dla odkrytych przez siebie terenów. Skąd się ono wzięło? I dlaczego Sir Francis Drake cieszył się, że będzie mógł rozwścieczyć Hiszpanów?

Odpowiedź

What associations come to your mind if I mention the name „Francis Drake”? Some will say that I should say, „SIR Francis Drake”, together with a title that he wore. Truth. Some of you probably remember that he had connotations with Queen Elizabeth I. Also true. But there is one more little thing you should know about it. Listen…

In 1578 Drake – privateer in the service of the English crown – sailed through the Strait of Magellan, which belongs to the Spanish territory. His face hosted a wide, happy-mocking smile. How mad will these Spaniards be… Yes, certainly! Just a pity that this journey drags on so much. Well, such is a life of the sailor, always on the road. By the way, he was curious where the strange name that was given to these areas: Tierra del Fuego came from… Drake had thought about it for long before he went, but he could not find any logical solution to this puzzle. But already two weeks later he understood what Magellan had in mind when he chose the name for the land that he had discovered. Where does it come from? And why was Sir Francis Drake glad to be able to enrage the Spaniards?

Answer