„Zero zahamowań, czyli Filolog słucha piosenek”, Michał Rusinek
"Zero zahamowań, czyli Filolog słucha piosenek" ("No inhibitions, or a philologist listens to songs"), Michał Rusinek

„Jaką muzykę najbardziej lubisz?” Wiele razy słyszałam to pytanie (lub jego warianty) kiedy rozmowa z nowopoznaną osobą schodziła na temat moich zainteresowań. Mój gust muzyczny jest dość… specyficzny, co niekiedy wzbudza pewne zdziwienie, kiedy go opisuję. Moi rozmówcy są też czasem zaskoczeni, kiedy w rozmowie na jakiś pozornie niezwiązany z tym temat wspominam, że mam skojarzenie z cytatem z jednej z moich ulubionych piosenek. No właśnie… Słowa piosenek. Czy kiedykolwiek zdarzyło wam się próbować analizować, o czym tak naprawdę jest wasz ulubiony utwór? A może byliście zdumieni kiedy po uważniejszym wsłuchaniu się w tekst zorientowaliście się, że piosenkarz/piosenkarka śpiewa o czymś zupełnie innym, niż wam się wydawało? Jeśli tak, to być może zainteresuje was książka „Zero zahamowań, czyli Filolog słucha piosenek” Michała Rusinka.

            Jest to trzecia część serii, do której należą też „Pypcie na języku” i „Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki”. Po raz kolejny mamy do czynienia z serią felietonów pana Rusinka, w których przeanalizowane są teksty mniej lub bardziej znanych utworów muzycznych. Autor podzielił je na rozdziały:

 1. Przyspiesza oddech mój, czyli co nam mówią piosenki disco polo” – tytuł mówi sam za siebie. I choć można by się zastanowić, czy w piosenkach tego gatunku jest cokolwiek do analizowania, okazuje się, że niektóre z pozornie prostych tekstów wcale takie nie są. Ale tylko niektóre.
 2. „Zero zahamowań, czyli jak się śpiewa o seksie” – jak się okazuje, utwory muzyczne o tej tematyce również można analizować. W końcu to JAK się mówi jest równie ważne jak to, CO się mówi, więc analiza językowa już powstałych piosenek może pomóc tekściarzom uniknąć błędów w przyszłości.
 3. „Czasem dłuży się, czyli o czym mówią piosenki serialowe” – analiza piosenek wykorzystanych jako czołówki seriali telewizyjnych. Jak pokazuje pan Rusinek, niektóre z nich bywają dość interesujące pod względem językowym, nawet jeśli po zagłębieniu się w ich treść nie do końca zgadzamy się z tym, o czym śpiewa podmiot liryczny.
 4. „Stare sushi, czyli co można znaleźć w rapie i gatunkach pokrewnych” – a można znaleźć różne rzeczy, jak pokazuje przedstawiona w tym rozdziale piosenka nawiązująca do wiary chrześcijańskiej (i zachęcająca do jej przyjęcia).
 5. „Dokąd idziesz, Polsko? czyli czym pobrzmiewają piosenki patriotyczne” – analiza współczesnych utworów nawiązujących do wartości patriotycznych oraz obecnej sytuacji w kraju.
 6. „Szatan zaciera szpony zła, czyli o czym charczą heavymetalowcy” – a „charczą”, jak się okazuje, o różnych rzeczach. W niektórych przypadkach można w ich piosenkach znaleźć na przykład motywy religijne.
 7. „Ja teraz płaczę, czyli co słychać w piosence popularnej” – po raz kolejny okazuje się, że nawet w pozornie prostych tekstach można znaleźć głębokie przemyślenia i ciekawe wyrażenia.

Wszystkie felietony opublikowane w „Zero zahamowań…” napisane są lekkim i żartobliwym językiem znanym czytelnikowi z poprzednich dwóch dzieł Michała Rusinka. I tak jak pozostałe części trylogii, książka ta może zostać wykorzystana jako pomoc naukowa – w końcu nie tylko tekściarze powinni uważać na błędy językowe!

Okładka książki Zero zahamowań Michał Rusinek

Okładka książki (Źródło)

„What music do you like best?” I’ve heard this question (or variations of it) many times when a conversation with a new acquaintance has drifted to the topic of my interests. My taste in music is quite… specific, which sometimes causes some surprise when I describe it. My acquaintances are also surprised at times when, in a conversation on some seemingly unrelated topic, I mention that I have an association with a quote from one of my favourite songs. Exactly… Song lyrics. Have you ever tried to analyse what your favourite song is actually about? Or have you been amazed when, after listening to the lyrics more carefully, you realised that the singer is singing about something completely different than you thought? If so, you might be interested in Michał Rusinek’s book „Zero zahamowań, czyli Filolog słucha piosenek” („No inhibitions, or a philologist listens to songs”).

This is the third part of the series which also includes „Pypcie na języku” („Blemishes on the tongue”) and „Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki” („Blunderhead, or what guidebooks advise us”). Once again, we are dealing with a series of columns by Mr Rusinek, in which the lyrics of more or less well-known songs are analysed. The author grouped them into chapters:

 1. „My breath quickens, or what disco polo songs tell us” – the title speaks for itself. And while one might wonder whether there is anything to analyse in the songs of this genre, it turns out that some of the seemingly simple lyrics are not so at all. But only some.
 2. „No inhibitions, or how to sing about sex” – as it turns out, songs with this theme can also be analysed. After all, HOW one speaks is just as important as WHAT one speaks ABOUT, so linguistic analysis of songs already written can help lyricists avoid mistakes in the future.
 3. „Sometimes things get long, or what TV series songs are about” – an analysis of songs used as the opening credits of TV series. As Mr Rusinek shows, some of them can be quite interesting in terms of language, even if, after delving into their content, we do not quite agree with what the lyrical subject is singing about.
 4. „Old sushi, or what you can find in rap and related genres” – and you can find all sorts of things, as the song presented in this chapter, which refers to (and invites us to embrace) the Christian faith, shows.
 5. Where are you going, Poland? or what can be heard in patriotic songs” – an analysis of contemporary songs referring to patriotic values and the current situation in the country.
 6. „Satan obliterates the claws of evil, or what the heavy-metalists snarl about” – and they „snarl”, as it turns out, about all sorts of things. In some cases you can find religious themes in their songs, for example.
 7. „I’m crying now, or what can be heard in popular song” – once again, it turns out that even in seemingly simple lyrics one can find deep thoughts and interesting expressions.

All the essays published in „Zero zahamowań…” are written in a light and humorous language known to the reader from Michał Rusinek’s previous two works. And, much like the other parts of the trilogy, this book can be used as a teaching aid – after all, it is not only lyricists who should watch out for linguistic mistakes!

Okładka książki Zero zahamowań Michał Rusinek

Cover of the book (Source)