Zakopane auto
A buried car

Nigeria. Młody mężczyzna wszedł do salonu samochodowego, w którym sprzedawano auta marki BMW, i zaczął się rozglądać. Dokładnie oglądał każdy samochód, dopytywał o dostępne w nim funkcje, sprawdzał jak wygodne były siedzenia… W końcu wskazał ten, który postanowił zakupić – najnowszy model, niedawno wprowadzony na rynek. Podpisawszy wszelkie potrzebne dokumenty i uiściwszy zapłatę, zadowolony wrócił do domu z nowym nabytkiem. Jednak jeszcze tego samego dnia członkowie jego najbliższej rodziny byli świadkami zakopania świeżo zakupionego auta w ziemi. Czemu mężczyzna zdecydował się na coś takiego? Był w pełni władz umysłowych, a automobil nie posiadał żadnych wad, które mogłyby skłonić nowego właściciela do pozbycia się go. Nikt też nie zmusił go do zrobienia tego. Czy potraficie wyjaśnić dziwaczne zachowanie tego młodzieńca?

Odpowiedź

Nigeria. The young man walked into the car dealership where the BMW cars were sold and he started looking around. He thoroughly viewed every car, asked about the features available in it, checked how comfortable the seats were… In the end, he pointed at the one he decided to buy – the latest model, recently introduced to the market. After signing all the necessary documents and paying the cash, satisfied, he returned home with a new purchase. However, on the same day members of his immediate family witnessed the burial of a newly purchased car in the ground. Why did the man decide to do something like that? He was in full mental power, and the car did not have any flaws that could get the new owner to get rid of it. Nobody forced him to do it either. Can you explain the weird behaviour of this young man?

Answer