www.antyteksty.com Teksty, które coś znaczą
www.antyteksty.com Texts that mean something

„Coś bym zrobiła, ale nie wiem, co…”, „Gdyby mi się tak chciało, jak mi się nie chce…” Któż z nas nie miał w życiu sytuacji, w których tak myślał lub mówił? Ja również znam ten ból. Jakże często zupełnie nie chciało mi się robić tego, co akurat zrobić musiałam; także jeśli chodzi o naukę języków – czy to angielskiego, czy niemieckiego. Brzmi to może dziwnie dla tych, którzy mnie lepiej znają i wiedzą, jak bardzo lubię się ich uczyć, ale… zdarzało się i tak. Jednak w pewnym momencie mojej „kariery” językowej znalazłam coś, co pomogło mi odzyskać motywację do działania w tych chwilach niechęci. O czym mówię? O stronie www.antyteksty.com

                Antyteksty to blog założony Annę Rozmus – znaną zapewne tym, którzy co jakiś czas czytają magazyn „English Matters”, dla którego pisała. Aktualnie razem z nią prowadzi go spora grupa ludzi – autorów i redaktorów. Każdy post składa się z tekstu piosenki w języku angielskim, tłumaczenia tegoż tekstu na język polski, teledysku do utworu oraz lekcji. Tak, lekcji. Strona ta przeznaczona jest bowiem dla wszystkich, którzy chcą uczyć się języka, jednocześnie słuchając muzyki… albo też po prostu dowiedzieć się, o czym jest ta wpadająca w ucho piosenka, którą niedawno słyszeli. W każdej lekcji znajduje się dokładne omówienie słownictwa użytego w danym utworze wraz z kontekstem oraz innymi znaczeniami (jeśli takowe występują). W części z nich pojawiają się także opisy konstrukcji gramatycznych wykorzystanych w tekście. Jednym słowem – jest to swego rodzaju kurs językowy, lecz w dużo „przyjemniejszej” formie. Zamiast „wkuwać” słówka z nudnych tekstów zamieszczonych w podręczniku lub uczyć się na pamięć zupełnie wyjętych z kontekstu zdań ilustrujących konstrukcje gramatyczne, możemy po prostu zapamiętać przykładowe zwroty zawierające te właśnie słówka lub konstrukcje, „wyciągnięte” z naszych ulubionych piosenek! A przecież nie od dziś wiadomo, że najłatwiej zapamiętać to, co dobrze się człowiekowi kojarzy. Mogę z czystym sercem potwierdzić tę tezę na własnym przykładzie.

                A więc jeśli lubisz słuchać muzyki i chcesz połączyć przyjemne z pożytecznym (czyli w końcu nauczyć się „porządnie” mówić po angielsku), albo pragniesz dowiedzieć się, o co dokładnie chodzi w jakimś utworze, zajrzyj na www.antyteksty.com Nie pożałujesz!

„I would do something, but I don’t know what…”, „If I felt like doing that as much as I don’t…” Who of us hasn’t had situations when they thought or said that in their lives? I also know the pain. How often I totally didn’t want to do what I just had to do; also when it comes to language learning – whether English or German. It may sound strange to those who know me better and know how much I like to learn them… but it happened anyway. However, at some point in my language „career” I found something that helped me to regain motivation to action in these moments of resentment. What am I talking about? About the www.antyteksty.com

Antyteksty is a blog founded by Anna Rozmus – known perhaps to those who occasionally read the magazine „English Matters”, for which she used to write. Currently, a large group of people – authors and editors – leads it together with her. Each post consists of lyrics in English, a translation of that text into Polish, music video and lesson. Yes, lesson. This site is intended for all who want to learn the language while listening to music… or simply find out what is the catchy song, which they recently heard, about. Each lesson is a detailed discussion of the vocabulary used in the song, along with the context and other meanings (if any exist). In some of them the descriptions of grammatical structures used in the text appear, too. In a word – this is the kind of a language course, but in a lot of „more pleasant” form. Instead of „cramming” vocabulary from the boring texts included in the textbooks or memorizing completely taken out of context sentences illustrating grammatical structures, we can simply memorize examples of phrases containing these very words or structures, „pulled out” of our favorite songs! And yet it’s widely known that it’s the easiest to remember what one associates well. I can confirm this thesis with a good consciense on my own example.

So if you like listening to music and want to combine business with pleasure (that is, to eventually learn to speak English „properly), or want to find out what exactly some song is about, take a look at www.antyteksty.com You won’t regret it!