Ważna lista
An important list

Małe miasteczko. Młoda kobieta w skupieniu wpatruje się w kartkę papieru, którą ma przed sobą, czytając wypisane na niej punkty i mamrocząc pod nosem. Co pewien czas dopisuje do listy kolejny element. W końcu kiwa głową – zadanie zostało ukończone. Bierze do ręki stworzony przed chwilą wykaz oraz drugi, który napisała nieco wcześniej. Jeden z nich daje mężowi, drugi natomiast wsuwa do kieszeni płaszcza i wychodzi z mieszkania.
Po krótkim spacerze dociera do rynku głównego, gdzie spotyka się z pewnym mężczyzną. Wymienia z nim kilka zdań i podaje kartkę, którą zabrała ze sobą.
– Dobra kobieto, nie wydaje mi się, żeby to było to, co chciałaś mi przekazać… – mówi mężczyzna, przeczytawszy tekst. W tym momencie rozmówczyni spogląda na niego wielkimi, przerażonymi oczyma i… mdleje. Ocucona, wybiega z miejsca spotkania i szybko wraca do domu. Jeśli jej mąż zdążył już przeczytać daną mu kartkę, będzie ona miała duże kłopoty. Dlaczego?

Odpowiedź

A small town. A young woman is intently staring at a piece of paper which she has before her, reading the points written down on it and muttering under her breath. From time to time she appends the next item to the list. Finally she nods – the task has been completed. She picks up a just created list and the second one, which she wrote a little earlier. She gives one of them to her husband, the other one, in turn, slips into the pocket of her coat and leaves the apartment.

After a short walk she reaches the main square, where she meets a man. She exchanges with him a few sentences and gives him the paper she had brought with her.

„Good woman, I do not think that it was what you wanted to tell me…” says the man, having read the text. At this point the interlocutor looks at him with large, frightened eyes and… faints. Brought round, she runs out of the meeting place and quickly returns home. If her husband has already managed to read the sheet given to him, she will be in big trouble. Why?

Answer