Tradycyjne Święto Rękawki na Kopcu Krakusa 2019
Traditional "Rękawka" Festival on the Krakus Mound 2019

Rękawka jest polskim zwyczajem wielkanocnym charakterystycznym dla Krakowa, obchodzonym we wtorek po niedzieli wielkanocnej. Pierwotnie nawiązywał do tradycji Dziadów (słowiańskiego, przedchrześcijańskiego święta zmarłych). Do tradycji związanych z tym zwyczajem należy między innymi rzucanie i toczenie jaj, jako symbolu nowego życia. Jego nazwa wywodzona jest od nazwy Kopca Kraka (Krakusa); tradycja mówi, że ziemię, która posłużyła do jego usypania, noszono w rękach i stąd pochodzi określenie użyte około 1600 roku – Tumulus dictus Rekawka (Kopiec zwany Rękawka) – na sztychu Matthäusa Meriana i Vischera de Jonge. Na podobny źródłosłów wskazuje jedna z fraszek Jana Kochanowskiego, w której „rękawka” oznacza grobowiec usypany rękami. Rękawka swoimi korzeniami niewątpliwie nawiązuje do pogańskich obrzędów związanych z Dziadami wiosennymi, przypadającymi na okres przesilenia wiosennego. Sam źródłosłów, wbrew ludowej tradycji, nie ma nic wspólnego z noszeniem ziemi, chociaż nawiązuje do kultu zmarłych. Nazwa może pochodzić od prasłowiańskiego słowa o znaczeniu związanym z pochówkiem.
W tym roku, w trakcie Rękawki odbyła się między innymi inscenizacja bitwy pomiędzy wojskiem plemienia Wiślan a armią najeźdźców, której fragmenty możecie obejrzeć powyżej. Można było także posłuchać muzyki średniowiecznej i zobaczyć pokazy rzemiosł z epoki, a także zakupić biżuterię i inne elementy strojów ręcznie wykonane na wzór tych, które noszono w tym okresie. Zdjęcia ze święta możecie zobaczyć tutaj: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/tradycyjne-swieto-rekawki-na-kopcu-krakusa/

Kopiec Kraka-Rękawka w atlasie Civitates orbis terrarum

Kopiec Kraka – Rękawka w atlasie Civitates orbis terrarum
(Źródło: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,10215)

Rękawka is a Polish Easter custom characteristic of Kraków, celebrated on Tuesday after Easter Sunday. Originally it referred to the tradition of Dziady („Forefathers”; the Slavic, pre-Christian festival of the dead). Traditions related to this custom include throwing and rolling eggs as a symbol of new life. Its name derives from the name of the Krak (Krakus) Mound; tradition tells us that the dirt that was used to create it was carried in the hands and hence the term used around 1600 – Tumulus dictus Rekawka (Mound called Rękawka) – on the engraving of Matthäus Merian and Vischera de Jonge („ręka” = „hand”). A similar reference is given to one of Jan Kochanowski’s epigrams, in which „rękawka” signifies a tomb created by hand. Rękawka undoubtedly has its roots in the pagan rituals associated with the spring Dziady, falling during the spring solstice period. The source itself, against the folk tradition, has nothing to do with carrying the earth, although it refers to the cult of the dead. The name may come from a Slavic word the meaning of which has to do with the burial.
This year, during Rękawka, took place inter alia a staging of a battle between the army of the Vistula tribe and the army of invaders, the fragments of which you can see above. You could also listen to medieval music and see crafts from the era, as well as purchase jewellery and other elements of costumes hand-made on the model of those worn during this period. Pictures from the festival can be seen here: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/tradycyjne-swieto-rekawki-na-kopcu-krakusa/

Kopiec Kraka-Rękawka w atlasie Civitates orbis terrarum

Krak Mound – Rękawka in the atlas  Civitates orbis terrarum
(Source: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,10215)