THE TITANIC EXHIBITION, Kraków 2018
THE TITANIC EXHIBITION, Cracow 2018

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się jak dokładnie została odwzorowana filmowa replika słynnego Titanica? A może pokochaliście dzieło Camerona i zapragnęliście dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak powstał tytułowy statek? Hm… a może byliście ciekawi jak NAPRAWDĘ wyglądało zatonięcie legendarnego parowca? Jeśli odpowiedzieliście twierdząco na jedno z zadanych przeze mnie pytań, to mam dla was coś, co z pewnością was zaciekawi. Do końca czerwca 2018 roku w dawnym Hotelu Forum w Krakowie odbywać się będzie THE TITANIC EXHIBITION.
Na THE TITANIC EXHIBITION możecie zobaczyć wiernie odwzorowane pomieszczenia dla pasażerów Titanica, a także repliki niektórych przedmiotów osobistych: biżuterii, ubrań, walizek… Organizatorzy wydarzenia sprowadzili również repliki (w odpowiedniej skali) niektórych części statku. Przechodząc przez część wystawy poświęconą pokładom dla trzeciej klasy usłyszycie huk z „kotłowni”; pod koniec zwiedzania natkniecie się na zmniejszoną wersję góry lodowej, w którą uderzył Titanic – wykonaną z prawdziwego lodu! Spacerując między gablotami z eksponatami, znajdziecie wiszące na ścianach plakaty z informacjami na temat niektórych pasażerów, zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji językowej, oraz wyświetlone na ścianach zdjęcia członków załogi i cytaty z ich wypowiedzi. W niektórych miejscach wiszą także infografiki na temat tego, jakie wydarzenia historyczne miały miejsce w danym okresie. Na innych plakatach przeczytacie o historii budowy Titanica. Dodatkową atrakcją są również audio przewodniki – ja korzystałam z urządzenia z ustawioną polską ścieżką dźwiękową, ale jestem pewna, że jeśli będzie taka potrzeba, znajdzie się również przewodnik w wersji anglojęzycznej (czy też innej). Większość gablot z eksponatami oraz infografik była oznaczona numerami odpowiadającymi kolejnym fragmentom ścieżki dźwiękowej, których można było posłuchać, aby uzyskać dodatkowe informacje. Jednak jednym z najciekawszych elementów, jakie znalazłam na wystawie, były… karty pokładowe dołączane do biletów. Każda z nich zawierała nazwisko jednego z pasażerów Titanica, klasę w której podróżował, cel oraz powód podróży, osoby towarzyszące oraz ciekawostkę dotyczącą danej osoby. Po dojściu do końca wystawy można było sprawdzić, czy dana osoba przeżyła czy nie, wyszukując jej nazwisko na liście wypisanej na ścianie.
Zaciekawieni? Jeśli tak, to koniecznie przyjedźcie do Hotelu Forum. Bilety niestety nie są zbyt tanie, ale z pewnością są warte swojej ceny. THE TITANIC EXHIBITION to coś, czego długo nie zapomnicie. Jednak muszę was uprzedzić: nie jest to doświadczenie dla wrażliwych osób. Nawet ja – choć nie jest łatwo mnie wystraszyć – byłam mocno poruszona, kiedy przechodząc przez ciemny korytarz słyszałam wokół siebie dźwięki dochodzące z „kotłowni”… A słuchając fragmentów audio przewodnika dotyczących zatonięcia Titanica miałam ciarki na plecach.

t karta 1t karta 2

Skany przedniej i tylnej strony „karty pokładowej” dołączonej do mojego biletu.
Scans of the front and back side of the „boarding pass” enclosed to my ticket.

Have you ever wondered how exactly the movie replica of the famous Titanic was reproduced? Or have you loved Cameron’s work and wanted to learn a bit more about how the title ship was made? Hm… or maybe you’ve been curious how the sinking of the legendary REALLY steamboat looked like? If you have answered yes to one of the questions I have asked, then I have something for you that will surely interest you. Until the end of June 2018, THE TITANIC EXHIBITION will be held in the former Forum Hotel in Kraków.
On THE TITANIC EXHIBITION, you can see faithfully reproduced passenger rooms of the Titanic, as well as replicas of some personal items: jewellery, clothes, suitcases… Event organizers have also brought replicas (on the appropriate scale) of some parts of the ship. Passing through the part of the exhibition dedicated to the third class decks, you will hear a roar from the „boiler room”; at the end of the tour, you will come across a downsized version of the iceberg which the Titanic hit – made of real ice! Walking between showcases with exhibits, you will find posters hanging on the walls with information on some passengers, both in Polish and English language version and pictures of crew members on the walls and quotes from their statements. In some places, there are also infographics about what historical events took place in a given period. On other posters, you can read about the history of the Titanic’s building. An additional attraction is also the audio guides – I used the device with the Polish soundtrack set, but I am sure that if there is such a need, there will also be an English-language guide (or some other). Most showcases with exhibits and infographics were marked with numbers corresponding to the following fragments of the soundtrack that could be listened to for additional information. However, one of the most interesting elements I found at the exhibition was… boarding cards attached to tickets. Each of them contained the name of one of the Titanic passengers, the class in which he travelled, the purpose and reason for the trip, accompanying persons and an interesting fact about a given person. After reaching the end of the exhibition, it was possible to check whether the person survived or not, by searching their name on the list written on the wall.
Curious? If so, you must come to the Forum Hotel. Tickets are unfortunately not too cheap, but they are certainly worth the money. THE TITANIC EXHIBITION is something you will not forget for a long time. However, I must warn you: this is not an experience for sensitive people. Even I – although it is not easy to scare me – was very moved when, while passing through the dark corridor, I heard sounds coming from the „boiler room”… And listening to fragments of the audio guide about the sinking of Titanic I had shivers on my back.

1

Repliki strojów 2 pasażerek Titanica.
The replicas of clothes of 2 female passengers of Titanic.