Test psychologiczny: Motyw morderstwa
The Psycho Test: Murder Motive

Czy pamiętacie historię o moim przyjacielu, Michale? Tym, który jest dyrektorem szpitala psychiatrycznego? Jakiś czas po spotkaniu, w trakcie którego poddał mnie „testowi wariata”*, spotkaliśmy się kolejny raz. Poszliśmy do naszej ulubionej kawiarni.
– Hej, pamiętasz jak pytałaś, w jaki sposób określamy, czy dana osoba potrzebuje leczenia w naszym szpitalu? – zapytał mnie, kiedy już rozsiedliśmy się przy stoliku.
– Tak! – zaśmiałam się. – Wiedziałam, że jestem szalona, ale nie sądziłam, że jest aż tak źle. A co, chcesz mnie znów „przebadać”?

Michał zastanowił się przez chwilę.
– Nie… a właściwie tak, ale pod innym kątem. Tym razem sprawdzę, czy jesteś psychopatką. – Widząc moją zdziwioną minę, uśmiechnął się lekko i mrugnął. – Miałem niedawno okazję być biegłym psychiatrą w sprawie o morderstwo. Ofiarą była młoda kobieta, zabita przez własną siostrę. I ta właśnie siostra po przebadaniu okazała się mieć skłonności psychopatyczne. Opowiem ci jej historię i zobaczymy, czy myślisz jak ona.-  No… dobrze – zawahałam się, ale widząc uśmiech na twarzy przyjaciela, kiwnęłam głową.
– Zaczęło się od tego, że zabójczyni… nazwijmy ją Anna, dobrze? Prawdziwych danych osobowych nie mogę ci podać. Więc Anna wybrała się na pogrzeb swojej matki. Staruszka zmarła z przyczyn naturalnych, nie było w tym nic niezwykłego i nie o to chodzi w tej historii. W trakcie uroczystości, nasza zabójczyni spotkała młodego mężczyznę, którego nie znała. Od razu domyśliła się, że pewnie został zaproszony przez kogoś z rodziny, ale nie miała pojęcia kto to był ani jakie związki łączyły go z jej krewnymi. No i… zakochała się w nim po uszy, od pierwszego wejrzenia. Niestety dla niej, nie zdołała z nim porozmawiać ani zdobyć jego danych od nikogo innego. Więc kiedy pogrzeb się skończył, musiała – nomen omen! – pogrzebać swoje nadzieje na proste odnalezienie swojego obiektu westchnień. Kilka dni później Anna zabiła swoją siostrę, Natalię. Niestety dla niej, została szybko złapana. Wszystkie dowody wskazywały na jej winę. A teraz zagadka dla ciebie, Monika: Jak sądzisz, jakie było jej wytłumaczenie tego czynu?

Przez chwilę patrzyłam na niego w milczeniu, popijając herbatę i usiłując połączyć wszystko w całość. W końcu zapytałam:
– Może… dowiedziała się, że ten mężczyzna był partnerem jej siostry i chciała ją „usunąć”? Tak, żeby mieć go tylko dla siebie?
– Nie, to nie to. No, masz szczęcie, skarbie. Nie masz skłonności psychopatycznych, chociaż dalej twierdzę, że jesteś szalona. – Michał zaśmiał się tak głośno, że kilka osób siedzących przy sąsiednich stolikach odwróciło się w jego stronę.
– To jak w takim razie się tłumaczyła? – zapytałam.

Kiedy Michał wyjawił mi motyw zabójstwa, byłam szczerze zdziwiona. A czy wy potraficie odgadnąć, co kierowało Anną?

*Jeśli nie pamiętacie tej historii, możecie przeczytać ją tutaj (i przy okazji sprawdzić, czy sami jesteście „wariatami”):

Test wariata (zagadka-żart)

Odpowiedź

Do you remember the story my friend Michał? The one who is the director of a psychiatric hospital? Sometime after the meeting during which he subjected me to „a madman’s test”, we met again. We went to our favourite cafe.
„Hey, do you remember asking how we determine if a person needs treatment in our hospital?” He asked me when we were seated at the table.
„Yes!” I laughed. „I knew I was crazy, but I didn’t think it was that bad. And what, you want to „examine me” again?”

Michał thought for a moment.
„No… actually, I do, but from a different angle. This time I’ll check whether you are a psychopath.” Seeing my surprised expression, he smiled slightly and winked. „I recently had the opportunity to be an expert psychiatrist in a murder case. The victim was a young woman killed by her own sister. And this sister, after examination, turned out to have psychopathic tendencies. I will tell you her story and see if you think like her.”
„Well… alright,” I hesitated, but seeing the smile on my friend’s face, I nodded.
„It started with the killer… let’s call her Anna, okay? I cannot provide you with real personal data. So Anna went to her mother’s funeral. The old woman died of natural causes, there was nothing unusual about it and that is not what the story is about. During the ceremony, our assassin met a young man whom she did not know. She immediately guessed that he had probably been invited by someone in the family, but she had no idea who it was or what relationships he had with her relatives. And… she fell in love with him head over heels, at first sight. Unfortunately for her, she couldn’t talk to him or get his data from anyone else. So when the funeral was over, she had to – nomen omen! – bury her hopes for finding her love interest simply. A few days later, Anna killed her sister, Natalia. Unfortunately for her, she was quickly caught. All evidence pointed to her guilt. And now a riddle for you, Monika: What do you think was her explanation of this act?”

I looked at him in silence for a moment, sipping my tea and trying to combine everything. Finally, I asked:
„Maybe… she had learned that this man was her sister’s partner and wanted to „remove” her? So as to have him only for herself?”
„No, that’s not it. Well, you’re in luck, honey. You have no psychopathic tendencies, although I still claim that you are crazy.” Michał laughed so loudly that several people sitting at the neighbouring tables turned towards him.
„Then how did she explain herself?” I asked.

When Michał revealed the murder motive to me, I was genuinely surprised. Can you guess what guided Anna?

*If you don’t remember this story, you can read it here (and check whether you are „crazy” yourselves):

Test wariata (zagadka-żart)

Answer