„Tajemnicze historie. 128 zagadek kryminalnych, baśniowych i logicznych”, Pat Lauer,
“Mystery Stories. 128 crime, fairytale, and logical riddles”, Pat Lauer

„Jaki gatunek literacki lubisz najbardziej?” Często słyszę to pytanie kiedy zaczynam z kimś rozmawiać o literaturze. Moja odpowiedź budzi niekiedy pewne zdziwienie. Nie mam jednego ulubionego gatunku, najczęściej wymieniam dość… interesujący zestaw: horror, kryminał i powieść detektywistyczna, thriller oraz baśń. Jakiś czas temu zainteresowałam się też zagadkami. To wtedy wpadła mi w ręce książka niemieckiego autora o nazwisku Pat Lauer, zatytułowana „Tajemnicze historie. 128 zagadek kryminalnych, baśniowych i logicznych”.
Autor podzielił zebrane przez siebie zagadki na 5 kategorii: straszne i tajemnicze historie, zagadki kryminalne, opowieści baśniowe, łamigłówki logiczne oraz „supertrudne” łamigłówki. Pierwsza grupa wydała mi się najciekawsza nie tylko ze względu na moje upodobania czytelnicze. Każda historia przydzielona do niej została napisana w 3 wariantach różniących się długością i ilością szczegółów. Dzięki temu czytelnik może sprawdzić jak dużo informacji potrzebuje aby znaleźć prawidłowe rozwiązania. Dwie ostatnie grupy to zagadki logiczne, różniące się głównie poziomem trudności – te oznaczone jako „supertrudne” wymagają więcej myślenia. W razie problemów z rozwiązaniem którejś z zagadek, zajrzyjcie na koniec książki – są tam rozwiązania wszystkich łamigłówek.
Niestety w polskim wydaniu brakuje 4 zagadek, które – ze względu na różnice między językiem polskim a niemieckim – nie mogły zostać przetłumaczone tak, aby zachować sens oryginału i być zrozumiałe dla polskich czytelników. Nie powstało tłumaczenie angielskie więc jedyną możliwością zapoznania się z brakującymi zagadkami jest przeczytanie oryginału w języku niemieckim: „Mystery Stories. 132 haarsträubende Rätsel” („Tajemnicze historie. 132 jeżące włosy zagadki”). Ale jeśli znacie niemiecki to zapewniam was, że warto. Jeżeli podobnie jak ja jesteście w trakcie nauki, to wersja oryginalna z powodzeniem może wam posłużyć do treningu umiejętności językowych. A jeśli nie… pozostałe 128 zagadek w wersji polskiej również jest warte przeczytania! Moi czytelnicy uczący się języka polskiego mogą również potraktować to tłumaczenie podobnie jak ja zrobiłam z wersją niemiecką i wykorzystać je jako pomoc naukową.

Okładka książki Tajemnicze historie Pat Lauer

Okładka polskiego wydania książki
(Źródło)

Beispielbild für Mystery-Stories: 132 haarsträubende Rätsel zum Verkauf von medimops

Okładka niemieckiego wydania książki
(Źródło)

„What literary genre do you like best?” I hear this question a lot when I start talking to someone about literature. My answer is sometimes a bit surprising. I don’t have one favourite genre, most often I mention a rather… interesting set: horror, crime and detective story, thriller, and fairy tale. Some time ago I also became interested in riddles and puzzles. It was then that I came across a book by a German author named Pat Lauer, entitled “Mystery Stories. 128 crime, fairytale, and logical riddles”.
The author divided the riddles and puzzles he collected into 5 categories: scary and mysterious stories, crime riddles, fairytale-like stories, logical puzzles, as well as „super difficult” puzzles. The first group seemed to me the most interesting, not only because of my reading preferences. Each story assigned to it has been written in 3 variants that differ in length and detail. Thanks to this, the reader can check how much information he needs to find the correct solutions. The last two groups are logical puzzles, which differ mainly in the level of difficulty – those marked as „super difficult” require more thinking. If you have trouble solving any of the puzzles, see the end of the book – there are solutions to all the puzzles there.
Unfortunately, the Polish edition lacks 4 riddles, which – due to the differences between Polish and German – could not be translated in such a way as to preserve the sense of the original and be understandable for Polish readers. There exists no English translation, so the only way to get to know the missing puzzles is to read the original in German: „Mystery Stories. 132 haarsträubende Rätsel” („Mystery Stories. 132 hair-raising riddles”). But if you know the German language, I assure you that it’s worth it. If like me you are in the process of learning it, the original version can be successfully used to train your language skills. And if not… the remaining 128 riddles in the Polish version are also worth reading! My readers learning Polish can also treat this translation as I did with the German version and use it as a learning aid.

Okładka książki Tajemnicze historie Pat Lauer

Cover of the Polish edition of the book
(Source)

Beispielbild für Mystery-Stories: 132 haarsträubende Rätsel zum Verkauf von medimops

Cover of the German edition of the book
(Source)