„Tajemnica Bladego Konia”, Agatha Christie
"The Pale Horse", Agatha Christie

„I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła.” – Księga Apokalipsy świętego Jana, 6:8 (Biblia Tysiąclecia)

Blady Koń to nazwa pubu. Pomieszczenia mieszkalne mieszczące się nad tym przybytkiem zajmują trzy kobiety, o których w miasteczku mówi się, że zajmują się czarami. Kiedy po okolicy rozchodzi się wieść o morderstwie starego księdza, detektyw Mark Easterbrook i jego przyjaciółka Ginger postanawiają przyjrzeć się tej sprawie. Krótko przed swoją śmiercią, ksiądz Gorman odwiedził pewną kobietę… która później także umarła, lecz zdążyła podać mu listę nazwisk. Kapłan zapisał je na kawałku papieru, który został zabrany przez jego zabójcę. Co łączy te osoby? Znaczna część z nich zakończyła swoje życie w ostatnim czasie, w bardzo dziwnych okolicznościach. Mark i Ginger stwierdzają, że konieczne jest przyjrzenie się także i tym zgonom. Czy przed utratą życia ci ludzie mieli ze sobą jakieś związki? Kto mógłby chcieć ich zabić i dlaczego? I najważniejsze pytanie: kimkolwiek był zabójca i jakikolwiek miał motyw, JAK właściwie to zrobił? Para detektywów postanawia poprosić o pomoc trzy miejscowe „wiedźmy”. Kto wie, może z ich pomocą uda się rozwikłać tę zagadkę? Kiedy w końcu odnajdują odpowiedzi na zadane wcześniej pytania, są zdziwieni. Rozwiązanie tajemnicy okazuje się być bardziej przyziemne, ale jednocześnie dużo bardziej zaskakujące, niż sądzili… „Wiedźmy” rzeczywiście im pomogły, choć nie tak, jak się tego spodziewali.

„Tajemnica Bladego Konia” to jedna z najciekawszych książek, jakie w ostatnim czasie czytałam. Agatha umiejętnie zbudowała napięcie, tworząc intrygę, której rozwiązanie zaszokowało nie tylko rozwiązujących zagadkę detektywów, ale i mnie… Dobrze wiem, że według klasycznych zasad powieści kryminalnej opisywana przez autora sprawa nie powinna mieć do czynienia z niczym, co jest w jakimkolwiek stopniu „paranormalne”. Ale i tak kiedy poznałam przyczynę zagadkowych zgonów oraz powód zabójstwa księdza Gormana, jedyne co mogłam powiedzieć to „Dobra robota, Agatho! Rzeczywiście jesteś królową kryminału…” Wprawdzie już kiedyś o tym czytałam (i pisałam – tutaj: https://monikacisek.pl/swiat-agaty-christie-martin-fido-bonus/), ale… to było zanim przeczytałam to arcydzieło. Wtedy nie wiedziałam, że wszystkie osoby poza księdzem Gormanem straciły życie w ten sam sposób; sądziłam, że część z nich zmarła z innych przyczyn. Tak więc jeśli lubicie historie kryminalne i/lub historie z dreszczykiem, „Tajemnica Bladego Konia” zdecydowanie powinna znaleźć się na waszej liście książek do przeczytania!

Znalezione obrazy dla zapytania tajemnica bladego konia

Zdjęcie okładki polskiego tłumaczenia książki
(Źródło: grafika Google)

„And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him…” – Revelation, 6:8 (King James Bible)

The Pale Horse is the name of the pub. The living quarters on this tabernacle are occupied by three women who are said by the townsfolk to be engaged in magic. When news about the murder of an old priest spreads around, detective Mark Easterbrook and his friend Ginger decide to look into the matter. Shortly before his death, Father Gorman visited a woman… who later also died, but managed to give him a list of names. The priest wrote them down on a piece of paper that was taken by his killer. What connects these people? A significant proportion of them had recently ended their lives in very strange circumstances. Mark and Ginger state that it is necessary to look at these deaths as well. Did these people have any relationships with each other before they lost their lives? Who would want to kill them and why? And the most important question: whoever the killer was and whatever the motive they had, HOW did they do it? A pair of detectives decide to ask for help from three local „witches”. Who knows, maybe with their help we will be able to solve this puzzle? When they finally find the answers to their questions, they are surprised. The solution of the mystery turns out to be more mundane but at the same time much more surprising than they had thought… The „witches” did indeed help them, though not as they had expected.

„The Pale Horse” is one of the most interesting books I’ve read recently. Agatha skillfully built up the tension, creating an intrigue that solved not only the detectives solving the mystery but also me… I know well that according to the classic principles of a crime novel, the author’s case should not be dealing with anything that is „paranormal”. But even so, when I found out the cause of the mysterious deaths and the reason for the murder of Father Gorman, all I could say was „Well done, Agatha! You are indeed the queen of crime stories…” Admittedly, I had read (and written – here: https://monikacisek.pl/swiat-agaty-christie-martin-fido-bonus/) about it before, but… that was before I read this masterpiece. At the time I had not known that all people except Father Gorman had lost their lives in the same way; I’d thought some of them died for other reasons. So if you like crime stories and/or thrillers, „The Pale Horse” should definitely be on your must-read list!

Znalezione obrazy dla zapytania the pale horse

Photo of the cover of the book
(Source: Google graphics)