Szpiedzy na wakacjach
Spies on holiday

Rok 1944, Stany Zjednoczone. 2 niemieckich szpiegów próbuje przekroczyć granicę, aby wypełnić swoją misję. Obaj udają turystów wracających z wakacji. Hans – a właściwie, na potrzeby zadania, Andy – przedostaje się bez większego problemu. Jednak szybko okazuje się, że nie będzie mógł wypełnić rozkazu, ponieważ wymaga to pomocy, a jego wspólnika aresztowano podczas próby dołączenia do niego. Gdy mężczyzna poznaje powód, niemal zdradza swoje pochodzenie, cicho klnąc jak szewc w ojczystym języku; na szczęście nikt tego nie słyszy.

– Mówiłem mu, żeby dokładnie sprawdził te dokumenty! Ale oczywiście on zawsze wie lepiej! – mamrocze wściekle. Następnie zaczyna nerwowo chodzić w kółko, zastanawiając się, co powinien teraz zrobić. Wracać do Niemiec? A może próbować wyciągnąć Jake’a… tfu! Hermana z więzienia? Żadne z tych rozwiązań nie jest do końca dobre…

Jaką pomyłkę popełnił schwytany szpieg? Czemu Hans wspomina rozmowę na temat dokumentów?

Odpowiedź

Problem dotyczył daty urodzenia wpisanej w dokumentach obu szpiegów. W Europie daty zapisuje się: dzień – miesiąc – rok; w Stanach natomiast zapis jest następujący: miesiąc – dzień – rok. Hans urodził się przed dwunastym dniem miesiąca, więc nie miał żadnego problemu przy kontroli dokumentów. Herman nie miał tego szczęścia – urodził się po dwunastym. Ochrona zrobiła się podejrzliwa, zobaczywszy datę urodzenia 25.07: przecież to się nie zdarza! No, a przynajmniej nie w Ameryce. Dlatego Hans jest wściekły na wspólnika… przecież wyraźnie mówił mu, żeby sprawdził, czy wszystkie dane w dokumentach są poprawnie wpisane.

1944, United States. 2 German spies are trying to cross the border in order to fulfill their mission. Both pretend to be the tourists coming back from holiday. Hans – actually, for the needs of the task, Andy – passes without much of a problem. However, it soon becomes clear that he will not be able to fill the order, because it requires help, and his accomplice was arrested while trying to join him. When a man gets to know the reason why, he almost gives out his origin, quietly cursing like a sailor in his native language; fortunately, no one hears.

„I told him to thoroughly check the documents! But of course he always knows better!” he mutters furiously. Then he begins pacing in circles, wondering what he should do now. Go back to Germany? Or try to draw Jake… pish! Herman out from prison? None of these solutions is entirely a good…

What kind of mistake did the captured spy commit? Why does Hans reminisce the conversation about the documents?

Answer

The problem concerned the date of birth recorded in the documents of the two spies. In Europe, the date is recorded: day – month – year; while in the US the record is as follows: month – day – year. Hans was born before the twelfth day of the month, so he had no problem when his documents were checked. Herman was not so lucky – he was born after the twelfth. The security became suspicious, seeing the birth of date 25.07*: after all, it does not happen! Well, at least not in America. Therefore Hans is furious at the accomplice… he clearly told him to check whether all the data in the documents are correctly recorded.

*25.07 – July 25 (07.25) written in the European record