„Słodki padalec”, Daria Doncowa
"Sweet Worm", Darya Dontsova

Wprowadzenie

Pamiętacie Eulampię Romanową, panią detektyw z książek Darii Doncowej? Niedawno udało mi się znaleźć czwartą z rzędu powieść o jej przygodach, „Słodki padalec”. I muszę powiedzieć, że jest to najciekawsza część tej serii.
Eulampia, jak pamiętacie, mieszkała przez pewien czas u swojej przyjaciółki Katii, dzieląc mieszkanie z nią, jej 2 synami, synową i zwierzętami. Jednak teraz Katia wyjechała do USA, gdzie dostała pracę. Cała rodzina pojechała z nią, tylko Lampa pozostała w Rosji – nie dostała wizy. Dostała za to coś innego: posadę gospodyni domowej u popularnego pisarza, autora kryminałów, Konrada Razumowa.

Nieszczęśliwy wypadek

Krótko po tym, jak pani detektyw wprowadziła się do domu mężczyzny, zdarzyła się tragedia. Razumow miał zwyczaj codziennie wieczorem „bawić się w wojnę” ze swoim małym synkiem Wanią (czyli Iwanem). Używali do tego zabawkowych pistoletów, których całą masę chłopiec dostawał od kolegów ojca… aż pewnego wieczora, jeden z pistoletów okazał się prawdziwy, a na dodatek załadowany ostrą amunicją. I to nieszczęśliwie właśnie ten, który trzymał Wania. Konrad umarł, a podejrzenie o podsunięcie jego synowi prawdziwej broni padło na Lenę – czwartą z rzędu żonę autora, dużo młodszą od niego. Wcale go nie kochała, pragnęła tylko jego pieniędzy… No, motyw idealny! Tak właśnie rozumowali komisarze policji, którzy aresztowali małżonkę nieboszczyka. Ale Eulampia nie uwierzyła w winę kobiety. Zaczęła prowadzić własne śledztwo, łącząc tę działalność z opieką nad domem Razumowa i jego córką z jednego z poprzednich związków, Jelizawietą (Iwan został wysłany na Cypr). W międzyczasie w domostwie zamieszkały kupione dla dziewczynki szczeniak i kociak; częstym gościem stał się Andriej, sąsiad rodziny.

Coraz więcej niewiadomych

Śledztwo, już na początku dość skomplikowane, z każdym dniem komplikuje się coraz bardziej. Komuś najwyraźniej bardzo zależy na tym, aby utrudnić Eulampii znalezienie prawdziwego sprawcy zabójstwa: pani detektyw niemal codziennie dowiaduje się o śmierci kolejnego cennego świadka. Ale jednak mimo wszystko udaje się jej dowiedzieć o kilku ważnych dla sprawy szczegółach. Przy okazji poznaje jeszcze jednego pisarza, także autora kryminałów – Jurija Gryzłowa, który jednak nie odnosi tak spektakularnych sukcesów jak denat. I tu właśnie zaczynają się największe problemy. Mylne tropy, nowi świadkowie, konieczność weryfikowania różnych wersji tych samych historii… Czy Lampa zdoła dojść do tego, co w tym wszystkim jest prawdą, a co kłamstwem? Czy Lena Razumowa rzeczywiście jest niewinna? I jaki ma związek istnieje między Razumowem, Gryzłowem, a nowym znajomym Eulampii, Andriejem? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, przeczytajcie książkę „Słodki padalec” napisaną przez Darię Doncową. Rozwiązanie zagadki z pewnością was zaskoczy. Miłego czytania!

Znalezione obrazy dla zapytania słodki padalec

Zdjęcie okładki polskiego tłumaczenia (obraz z grafiki Google)
Picture of the cover of the Polish translation (image from Google graphics)

Introduction

Do you remember Evlampiya Romanova, a detective from the books by Darya Dontsova? Recently, I’ve managed to find the fourth novel in a row about her adventures, „Sweet Worm”. And I must say that this is the most interesting part of this series.
Evlampiya, as you remember, has lived with her friend Katia for some time, sharing her apartment with her, her two sons, her daughter-in-law and pets. However, now Katia went to the USA, where she got a job. The whole family went with her, only Lampa remained in Russia – she did not get a visa. She got something else for this: a job of a housewife with a popular writer, author of detective stories, Konrad Razumov.

A misadventure

Shortly after the detective moved into the man’s house, a tragedy happened. Razumov had the habit of „playing war” with his young son Vanya (Ivan) every night. They used toy pistols, a lot of which the boy received from the father’s friends… until one evening, one of the pistols turned out to be real and additionally loaded with sharp ammunition. And it was, unfortunately, the one held by Vanya. Konrad died, and the suspicion of giving the real weapon to his son fell on Lena – the author’s fourth wife in the row, much younger than him. She did not love him at all, she just wanted his money… Well, a perfect motive! This was the reason the police commissioners who arrested the deceased’s wife. But Evlampiya did not believe in the woman’s guilt. She began to conduct her own investigation, combining this activity with the care of the home of Razumov and his daughter from one of the previous unions, Elizaveta (Ivan was sent to Cyprus). In the meantime, a puppy and a kitten bought for the girl came to live in the house; Andrei, the neighbour of the family, became a frequent visitor.

More and more unknowns

The investigation, quite complicated since the beginning, becomes more and more complicated every day. Someone obviously wants to make it more difficult for Evlampiya to find the real killer: almost every day, the detective learns about the death of another valuable witness. But nevertheless, she manages to find out some important details. By the way, he meets another writer, also the author of detective stories – Yuri Gryzlov, who, however, does not get as spectacular successes as the deceased. And that’s where the biggest problems begin. Misleading clues, new witnesses, the need to verify different versions of the same stories… Will Lampa manage to come to what is the truth and what is a lie? Is Lena Razumova really innocent? And what is the relationship between Razumov, Gryzlov, and Evlampiya’s new friend, Andrei? To find out the answers to these questions, read the book „Sweet Worm” written by Darya Dontsova. The solution to the case will certainly surprise you. Have fun reading!