Rocznica oblężenia Egeru – festiwal (Węgry 2018)
Anniversary of the siege of Eger - a festival (Hungary 2018)

Rok 1550. Węgry już od pewnego czasu stoją w obliczu niewoli tureckiej. Przyczyna? W 1526 nie zgodzili się płacić wysokiego trybutu, którego żądał ówczesny sułtan Turcji, Sulejman Wspaniały. Rozgniewany władca potęgi osmańskiej wysłał wojsko, które spotkało się z armią węgierską niedaleko miejscowości Mohacz (węg. Mohács) i rozgromiło ją. Teraz ich najbardziej prawdopodobnym celem będzie twierdza w mieście Eger, jednym z najważniejszych miast kraju. Zaczynają się więc prace nad jej umocnieniem. Powołany zostaje nowy komendant, István Dobó.

Znalezione obrazy dla zapytania istvan dobo

István Dobó (portret z Wikipedii)

Przeskok o 2 lata do przodu. Twierdza w Egerze rzeczywiście została otoczona przez armię turecką. Oblężenie trwało 40 dni. 80 tysięcy żołnierzy państwa rządzonego przez Osmanów przeciw 2100 Węgrom, w którą to grupę wliczali się nie tylko żołnierze, ale też i kobiety i dzieci. Opór Madziarów budził zdumienie przeciwników; zaczęli oni nawet mówić, że Dobó najwyraźniej poi swoich żołnierzy byczą krwią, która wzmaga ich werwę. Nie była to jednak krew, lecz miejscowe wino, które na pamiątkę tego wydarzenia nazwano „egri bikáver”, „egerska bycza krew”. W końcu Turcy zrezygnowali z prób zdobycia zamku. Mimo, że został on im poddany pół wieku później, opowieści o tym oblężeniu stały się dla Węgrów pokrzepieniem na czas niewoli.
Będąc w tym roku na Węgrzech, miałam szansę uczestniczyć w jednym z 3 dni festiwalu związanego z rocznicą oblężenia Egeru. Klimat był niesamowity! Węgierskie i polskie grupy rekonstrukcyjne połączyły siły, aby odtworzyć bitwę między dwoma armiami, ale nie tylko. Pod murami zamku rozłożony został „obóz armii tureckiej”, a na dziedzińcu pokazywano typowe elementy z życia Węgrów w tamtym okresie: kowalstwo, wypiek chleba, robienie rękawiczek itp. Na scenie przy zamku odbył się pokaz regionalnych (i tureckich) ubrań z epoki renesansu oraz pokaz tańców, jakie wtedy tańczono w różnych częściach Europy. Nieco dalej, po przeciwnej stronie dziedzińca, rozstawiono różne typy armat i zaprezentowano ich użycie. Nie mogło zabraknąć również elementu komediowego: 4 mężczyzn założyło szczudła i „opowiedziało” historię złożoną z kilku różnych elementów. „Jazda konna” z wykorzystaniem nałożonych na szczudła dużych, jaskrawo ubarwionych figur koni (i przy okazji bliższy kontakt z publicznością – jedno z obecnych tam dzieci zostało namówione na „przejażdżkę”), spotkanie ze „wschodnim magiem”, a na koniec nauka chodzenia po linie dla wybranego z tłumu dziecka… Wszystko to razem było jednym z najciekawszych pokazów tego rodzaju, jakie kiedykolwiek udało mi się obejrzeć.
Niestety nie udało mi się uczestniczyć w pozostałych 2 dniach festiwalu, lecz sądząc po tym, czego byłam świadkiem, to co się podczas nich działo z pewnością było równie interesujące. W związku z tym mogę zupełnie spokojnie powiedzieć, że jest to wydarzenie warte zobaczenia. Więc jeśli lubicie oglądać takie rekonstrukcje, koniecznie powinniście przyjechać tu w przyszłym roku!

Fragmenty prezentacji dział

Fragmenty jednego z tańców – tańca z szablami

„Jazda konna” – fragmenty jednej z części przedstawienia komediowego

1550. Hungary has already been facing a threat of Turkish captivity for some time. Cause? In 1526 they refused to pay the high tribute demanded by the then ruling Sultan of Turkey, Suleiman the Magnificent. An angry ruler of the Ottoman power sent an army that met with the Hungarian army near the town of Moháč (Hungarian: Mohács) and defeated it. Now their most likely goal will be a fortress in the city of Eger, one of the most important cities in the country. So work begins on strengthening it. A new commandant, István Dobó, is appointed.

Znalezione obrazy dla zapytania istvan dobo

István Dobó (portrait from Wikipedia)

Fast forward to 2 years later. The fortress in Eger was indeed surrounded by the Turkish army. The siege lasted for 40 days. 80,000 soldiers of the state ruled by the Ottomans against 2100 Hungarians, which group included not only soldiers, but also women and children. The resistance of Magyars aroused the amazement of the opponents; they even began to say that Dobó apparently gave his soldiers bulls’ blood, which intensified their verve. However, it was not blood, but a local wine, which was later called „egri bikáver”, „Eger’s bulls’ blood”, in memory of this event.. In the end, the Turks gave up attempts to win the castle. Although it was subjected to them half a century later, the stories of this siege became a relief for the Hungarians for the time of slavery.
While being in Hungary this year, I had the chance to participate in one of the 3 days of the festival related to the anniversary of the siege of Eger. The climate was amazing! Hungarian and Polish reconstruction groups joined forces to recreate the battle between the two armies, but not only that. Under the walls of the castle „the camp of the Turkish army” was set up, and in the courtyard the typical elements of Hungarian life in that period: blacksmithing, baking bread, making gloves, etc. were shown. On the stage at the castle a show of regional (and Turkish) clothes from the Renaissance period and a show of dances that were then danced in different parts of Europe took place. A little further, on the opposite side of the courtyard, various types of cannons were placed and their use was presented. There was also a comedy element that could not be missing: 4 men set up stilts and „told” a story made of several different elements. „Horseback riding” with the use of large, brightly colored horse figures placed on the stilts (and on the occasion of closer contact with the audience – one of the children there was persuaded for „a ride”), meeting with the „Eastern magician”, and finally teaching a child selected from the crowd to walk a tightrope… All this together was one of the most interesting shows of the kind I have ever seen.
Unfortunately, I was unable to participate in the other 2 days of the festival, but judging from what I witnessed, what had happened during them was certainly equally interesting. Therefore, I can say that it is an event worth seeing. So if you like watching such reconstructions, you should definitely come here next year!

Fragments of the presentation of the cannons

Fragments of one of the dances – dance with the sabers

„Horseback riding” – fragments of one of the parts of the comedy show