Przewoźnik
A ferryman

ZAGADKA OWCA JPG

Przewoźnik stanął przed następującym problemem:

Musi pokonać rzekę w małej łódce i przewieźć przy tym na drugi brzeg wilka, owcę i główkę kapusty. Niestety łódka jest tak mała, że poza nim zmieści się w niej tylko jedno zwierzę albo główka kapusty. Przy tym owca nie może zostać sama z kapustą, bo ją pożre. Wilk również pożre owcę, jeśli zostanie z nią sam na brzegu. W jaki sposób powinien postąpić mężczyzna, żeby przewieźć wszystko na drugi brzeg i uniknąć utraty owcy albo kapusty?

Odpowiedź

A ferryman faces the following problem:

He must overcome the river in a small boat and transport the wolf, sheep and a head of cabbage to the other side at the same time. Unfortunately, the boat is so small that apart from himself only one animal or cabbage will fit in it. Then the sheep cannot be alone with the cabbage, because it will devour it. A wolf will also devour a sheep if alone with it on the shore. How should a man act to carry everything to the other side and avoid the loss of sheep or cabbage?

Answer