Przekraczając granicę
Crossing the border

Mężczyzna przekracza granicę między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem na rowerze, z 2 torbami na ramionach. Zostaje zatrzymany  przez strażnika.

– Co jest w torbach?

– Piasek.

– Proszę je zdjąć, zobaczymy.

Okazuje się, że torby rzeczywiście zawierają wyłącznie piasek, więc podróżnik zostaje puszczony wolno. Zakłada bagaż na ramiona i przekracza granicę.

                Tydzień później ten sam mężczyzna po raz kolejny pojawia się na granicy – znów na rowerze i z torbami na ramionach. Strażnik sprawdza ich zawartość i, tak jak wcześniej, znajduje tylko piasek. Rowerzysta jedzie dalej. Scenariusz powtarza się co tydzień przez następne 6 miesięcy, ale pewnego dnia tajemniczy osobnik nie pojawia się na przejściu granicznym. Kilka dni później strażnik spotyka go w centrum miasta.

– Powiedz mi… Ogłupiłeś nas, to pewne – mówi. – Wiedzieliśmy, że musiałeś coś szmuglować, ale nie wiedzieliśmy, co to było. Zdradzisz mi tę tajemnicę?

Odpowiedź, którą uzyskał, jest dla niego zaskakująca. Co takiego szmuglował podejrzany człowiek?

Odpowiedź

A man is crossing the border between the United States and Mexico on the bike, with 2 bags on his shoulders. He is stopped by a guard.

„What’s in the bags?”

„Sand.”

„Please take them off, we’ll see.”

It turns out that the bags really do contain only sand, so the traveler is allowed to go free. He puts his luggage on his shoulders and crosses the border.

A week later, the same man appears on the border once again – on the bike and with bags on his shoulders again. The guard checks their contents and, as before, there’s only sand. The cyclist rides on. The scenario is repeated every week for the next 6 months, but one day the mysterious individual doesn’t appear at the border crossing. A few days later, the guard meets him in the city center.

„Tell me… You had us crazy, that’s for sure”, he says. „We knew you must have smuggled something, but didn’t know what it was. Will you tell me the secret?”

The answer he received is surprising for him. What was the suspicious man smuggling?

Answer