„Pora przypływu”, Agatha Christie
"Taken at the Flood", Agatha Christie

W zabiegach ludzkich jest przypływ i odpływ:
Pora przypływu stosownie schwytana
Wiedzie do szczęścia; kto oną opuszcza,
Ten podróż życia po mieliznach z biedą
Musi odbywać. Myśmy teraz właśnie
Na tak wezbrane wpłynęli morze:
Trzeba nam z fali przyjaznej korzystać,
Inaczej okręt nasz zatonie.
– William Shakespeare, Juliusz Cezar. Akt IV, scena 3 (przekład Józefa Paszkowskiego)

Wprowadzenie

Gordon Cloade, milioner, zapewnia dostatnie życie swojej rodzinie. Jednak do czasu; życie w Anglii w trakcie wojny nie jest bezpieczne, o czym mężczyzna przekonuje się wyjątkowo brutalnie – zostaje zabity przez wybuch bomby zrzuconej na jego dom podczas nalotu. Jego młoda żona, Rosaleen, jest zrozpaczona. Straciła już drugiego małżonka… Pierwszy z nich, major Underhay, zmarł w Afryce. No właśnie… I tu rodzi się pewien problem.

Obcy w mieście

W jakiś czas po śmierci Gordona, w Warmsley Heath (mieście, w którym mieszkał Cloade) pojawia się tajemniczy mężczyzna przedstawiający się jako Enoch Arden. Zatrzymuje się on w miejscowym hotelu i wzywa do siebie brata młodej wdowy, Davida. Twierdzi, że pierwszy małżonek kobiety wcale nie umarł… A to oznacza, że jej małżeństwo z Gordonem Cloadem byłoby nieważne, w związku z czym nie miałaby praw do spadku po nim. Co z kolei byłoby błogosławieństwem dla braci i siostry Gordona, którym od czasu jego śmierci bardzo źle się wiedzie. Arden żąda od Davida pieniędzy za milczenie na temat majora. I rzeczywiście dochowuje tajemnicy, ale zdradza ją ktoś inny: wścibska pokojówka, która przekazuje zasłyszane informacje jednemu z braci Cloade’a.

Trzy pogrzeby i tajemnica

Kilka dni po rozmowie na temat majora, tajemniczy informator zostaje znaleziony martwy w swoim pokoju hotelowym. Pierwszym podejrzanym jest David, który tego feralnego dnia przebywał w pobliżu hotelu. Zostaje on aresztowany. Krótko potem na jaw wychodzi coś, co dodatkowo pogrąża młodego człowieka: znajomy majora Underhaya, Porter, twierdzi, że Arden to… major we własnej osobie! Z czasem jednak policja zaczyna wątpić w winę młodzieńca. Z zeznań świadków wynika, że w dzień śmierci Ardena w jego pokoju widziano tajemniczą młodą kobietę. W międzyczasie dochodzi do kolejnych zgonów: Porter popełnia samobójstwo strzelając sobie w głowę, a Rosaleen Cloade przedawkowuje morfinę.

Herkules Poirot wkracza do akcji

Czy Arden i Underhay to rzeczywiście ta sama osoba? A może jednak nie? Czy David był zabójcą? Miejscowa policja nie umie odpowiedzieć na te pytania. Ale jest ktoś, kto mógłby znaleźć na nie odpowiedź: Herkules Poirot. Poproszony o pomoc przez dwie osoby z rodziny Cloade – siostrę i bratanka Gordona – belgijski detektyw zabiera się do dzieła. Czy uda mu się rozwikłać tę zawiłą sprawę? Dowiedzcie się sami, czytając książkę „Pora przypływu” Agathy Christie.

Znalezione obrazy dla zapytania pora przypływu

Zdjęcie okładki polskiego tłumaczenia (obraz z grafiki Google)
Picture of the cover of the Polish translation (image from Google graphics)

There is a tide in the affairs of men,
Which, taken at the flood, leads on to
fortune;
Omitted, all the voyage of their life
Is bound in shallows and in miseries.
On such a full sea we are now afloat;
And we must take the current when it
serves,
Or lose our ventures.
William Shakespeare, Julius Caesar. Act 4, scene 3

Introduction

Gordon Cloade, a millionaire, ensures the well-being of his family. However, by the time; life in England during the war is not safe, of which the man is extremely brutally convinced – he is killed by the explosion of a bomb dropped on his house during a raid. His young wife, Rosaleen, is desperate. She has lost her second husband… The first of them, Major Underhay, died in Africa. Well… And here is where a problem comes.

Stranger in the town

Sometime after Gordon’s death, a mysterious man introducing himself as Enoch Arden appears in Warmsley Heath (the city where Cloade lived). He stops at a local hotel and invites the brother of the widow, David, to himself. He claims that the first husband of the woman did not die at all… And that means that her marriage to Gordon Cloade would be invalid, and therefore she would not have the right to the inheritance after him. Which in turn would be a blessing to Gordon’s brothers and sister, who have been doing very badly since his death. Arden demands money from David for silence about the Major. And he does keep the secret, but somebody else tells it: a nosy maid who gives the information that she heard to one of Cloade’s brothers.

Three funerals and a mystery

A few days after talking about the Major, the mysterious informer is found dead in his hotel room. The first suspect is David, who was staying near the hotel on this unlucky day. He is arrested. Shortly thereafter comes out something that additionally plunges the young man: a friend of Major Underwood, Porter, claims that Arden is… the Major himself! With time, however, the police begin to doubt the guilt of the young man. From the witnesses’ statements, it appears that on the day of Arden’s death, a mysterious young woman was seen in his room. In the meantime, there are two more deaths: Porter commits suicide by shooting himself in the head, and Rosaleen Cloade overdoses morphine.

Hercule Poirot steps in

Are Arden and Underhay really the same person? Or maybe not? Was David a killer? The local police cannot answer these questions. But there is someone who could find the answer: Hercule Poirot. Asked for help by two people from the Cloade family – Gordon’s sister and nephew – the Belgian detective takes to the work. Will he manage to unravel this complex matter? Find out for yourselves by reading Agatha Christie’s book, „Taken at the Flood”.