Pamięć absolutna
Absolute memory

Lubicie grać w karty? Albo w jakieś inne „klasyczne” gry? Tak? Więc wiecie, jak ważne jest w nich skupienie. Teraz mam dla Was zagadkę, która również będzie go wymagała. Poniżej zamieszczam obraz „Oszust z asem kier” Georges’a de La Tour. Przyjrzyjcie się mu przez kilka minut, starając się zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Następnie wejdźcie w „Odpowiedź”, znajdziecie tam pytania dotyczące dzieła. Spróbujcie odpowiedzieć na nie BEZ PODGLĄDANIA. Następnie sprawdźcie, ile Waszych odpowiedzi było poprawnych. A może pochwalicie się wynikiem?  😉

Georges_de_La_Tour_025

Odpowiedź

Do you like playing cards? Or some other „classic” game? Yes? So you know how important focus is in them. Now I have a riddle for you which also requires it. Below I enclose a picture of „Cheater with the ace of hearts’ by Georges de La Tour. Take a look at it for a few minutes, trying to remember as many details as possible. Then go into the „Answer”, you will find questions about the work there. Try to answer them WITHOUT PEEKING. Then check how many of your answers were correct. And how about sharing the result? 😉

Georges_de_La_Tour_025

Answer