Osioł
The donkey

      Gospodarz uśmiechnął się lekko. Tak, tym razem ten przeklęty osioł już nie zje siana, które nie jest mu przeznaczone! Uwiązał go porządnie do 2-metrowego sznura. Siano leży 3 metry od niego.

       A właściwie… No tak, leżało tam, gdy rolnik opuszczał miejsce, gdzie „przeklęty” zwierzak stał. Gdy mężczyzna powrócił, siana już nie było, a „kreatura” spoglądała na niego z niemal ludzkim, bezczelnym wyrazem oczu.

      Jak to się stało? Nie chodzi o przegryzienie sznura, rozwiązanie go, ani użycie tylnych nóg. Ten osioł nie należał do aż tak inteligentnych.

Odpowiedź

The farmer smiled. Yes, this time the cursed donkey will not eat the hay that is not designated for him! He tied it properly to the 2-metre-long rope. The hay lies 3 metres away from it.

Actually… Well, it did lie there when a farmer was leaving the place where the „cursed” animal stood. When the man returned, the hay was gone and the „creature” looked at him with an almost human, insolent expression of its eyes.

How did this happen? It’s not about biting through the rope, untying it, or using the back legs. This donkey did not fall under such inteligent ones.

Answer