„Ojciec Brown”, G. K. Chesterton
"The Father Brown Stories", G. K. Chesterton

Co odpowiedzielibyście, gdybym poprosiła was o opisanie najbardziej charakterystycznej postaci typu detektyw? Część z was pewnie zaczęłaby opowiadać mi, jak wygląda Sherlock Holmes – i opisy różniłyby się zależnie od tego, którą jego telewizyjną „wersję” mielibyście na myśli. Fani twórczości Agathy Christie opisaliby albo pannę Jane Marple, albo Herculesa Poirota. Tak, wszyscy mielibyście rację. Ale ja znam jeszcze jedną, bardzo charakterystyczną postać tego rodzaju. Niski, pulchny człowieczek w czarnym kapeluszu, okularach i sutannie. Któż to taki? Ojciec Brown, główny i tytułowy bohater serii opowiadań napisanych przez Gilberta Keitha Chestertona.

Ojciec Brown ma dość… specyficzne podejście do rozwiązywania spraw kryminalnych, które napotyka na swojej drodze. W odróżnieniu od Holmesa i Poirota nie wykorzystuje swoich umiejętności dedukcyjnych, lecz intuicję. Uważnie obserwuje ludzi, których spotyka na miejscu zbrodni, a także samo miejsce, i  przysłuchuje się temu, co mówią wszyscy obecni. Dzięki temu często udaje mu się szybko dojść do poprawnych wniosków. Dodatkowym atutem przyczyniającym się do jego sukcesów jest właśnie to, że nie jest zawodowym detektywem, lecz kapłanem: wykonywana profesja pozwala mu łatwiej zorientować się w motywach, które mogły powodować mordercą czy innym złoczyńcą. Jego sposób działania nieco przypomina to, jak „pracuje” panna Marple, choć on nie odwołuje się tak często do skojarzeń z tym, co już kiedyś przeżył.

Opowiadania Chestertona są ogromnie wciągającą lekturą. Dzięki obrazowym opisom można dokładnie wyobrazić sobie każdą scenę, co znacznie ułatwia wczucie się w opowieści. Ojciec Brown to postać, którą da się lubić: skromny, łagodny człowiek o przenikliwym umyśle i specyficznym poczuciu humoru. Zarówno on, jak i towarzyszący mu bohaterowie przedstawieni są tak, że niemalże możnaby sądzić, że są to prawdziwi ludzie.

Jeśli spodobają wam się opowiadania z udziałem niezwykłego detektywa, możecie obejrzeć serial „Ojciec Brown” zrealizowany przez brytyjską stację telewizyjną BBC, luźno oparty na jego przygodach. W rolę księdza wciela się Mark Williams, szerzej znany jako odtwórca roli Arthura Weasleya w serii filmów o Harrym Potterze.

Znalezione obrazy dla zapytania ojciec brown książka

Podobny obraz

Outlet. Ojciec Brown. Trzy narzędzia śmierci - Wydawnictwo Replika

Zdjęcia okładek polskich tłumaczeń wszystkich tomów opowiadań, w których występuje Ojciec Brown (obrazy z grafiki Google). Angielskie oryginały posiadają, poza ogólnym tytułem serii („The Father Brown Stories”), jedynie określenie numeru tomu. W Polsce każdy tom ma swój podtytuł, ułatwiający identyfikację: „Detektyw w sutannie”, „Najgorsza zbrodnia na świecie”, „Trzy narzędzia śmierci”.

Pictures of covers of Polish translations of all volumes of stories in which Father Brown appears (images from Google graphics). The English originals have, apart from the general title of the series („The Father Brown Stories”), only the volume number. In Poland, each volume has its subtitle, which aids identification: „Detektyw w sutannie” („Detective in cassocks”), „Najgorsza zbrodnia na świecie” („The worst crime in the world”), „Trzy narzędzia śmerci” („Three tools of death”).

What would you say if I asked you to describe the most characteristic detective type? Some of you would probably tell me what Sherlock Holmes looks like – and the descriptions would differ depending on which of his TV „versions” you would have in mind. Fans of Agatha Christie’s works would describe either Miss Jane Marple or Hercules Poirot. Yes, you would all be right. But I know one more, a very unusual character of this kind. A short, plump man in a black hat, glasses and cassocks. Who is this? Father Brown, the main and title character in a series of short stories written by Gilbert Keith Chesterton.

Father Brown has quite a… peculiar approach to solving criminal cases that he encounters on his way. Unlike Holmes and Poirot, he does not rely on his deductive skills, but on his intuition. He watches the people he meets at the crime scene, as well as the scene itself, carefully, and listens to what is said by all the present. Thanks to this, he often manages to quickly come to the right conclusions. An additional asset contributing to his successes is specifically that he is not a professional detective, but a priest: the profession allows him to understand the motives that could have provoked a murderer or other villain better. His mode of operation is somewhat reminiscent of how Miss Marple „works”, although he does not refer to associations with what he has already experienced so often.

Chesterton’s stories are extremely absorbing reading. Thanks to pictorial descriptions, you can imagine each scene exactly, which makes it easier to get a feel for the story. Father Brown is a likeable character: a modest, sensitive man with a sharp mind and a distinct sense of humour. Both he and the accompanying characters are portrayed in such a way that you could almost believe that they are real people.

If you like stories with an extraordinary detective, you can watch the TV series „Father Brown” realised by the British TV station BBC, loosely based on his adventures. The role of the priest is played by Mark Williams, more widely known as the performer of the role of Arthur Weasley in the series of films about Harry Potter.

Mark Williams jako Ojciec Brown (zdjęcie z grafiki Google)
Mark Williams as Father Brown (image from Google graphics)