Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
The Jagiellonian University Botanical Garden

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, założony w 1783 r., jest obecnie najstarszy w Polsce. Od ponad dwustu lat odgrywa dużą rolę w rozwoju nauki, edukacji i kultury jako miejsce badań, inspiracji artystycznych oraz „żywe muzeum” flory świata odwiedzane co roku przez tysiące osób. Muzeum jest najstarszą polską kolekcją botaniczną o charakterze muzealnym, związaną ściśle z działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Można w nim znaleźć wiele interesujących, starych okazów roślin. Najokazalszym jest tzw. „Dąb Jagielloński” – dąb szypułkowy, którego wiek wynosi ok. 220 lat. W podobnym wieku są dwa „Derenie Śniadeckiego”, pod którymi przechodzą zwiedzający kiedy przemieszczają się główną alejką. Na dziedzińcu Collegium Śniadeckiego, od strony ulicy Kopernika, stoi najstarsza polska robinia akacjowa. Ponad 150-letnie sagowce można znaleźć w szklarni Jubileuszowej, ponad 100 lat ma także palma (daktylowiec kanaryjski) dominująca w wyższej części szklarni zimowej w kompleksie Victoria.

20180702_184809

„Dąb Jagielloński”

20180702_174519

Victoria – roślina wodna, od której pochodzi nazwa jednego z kompleksów Ogrodu

Zbiory przyrodnicze zaczęto gromadzić ok. 1780 r. w obrębie Gabinetu Historii Naturalnej, który wraz z Ogrodem Botanicznym był zakładem pomocniczym katedry chemii i historii naturalnej. Okazy roślin zostały wydzielone w 1. połowie XIX w. i przeniesione do Ogrodu Botanicznego. W XIX i XX w. systematycznie je wzbogacano.
1920 – Adam Stobiecki przekazał kolekcję tropikalnych gatunków zebranych w Indonezji, głównie na Jawie (1897-1900) przez Mariana Raciborskiego, profesora UJ, dyrektora Ogrodu, założyciela Instytutu Botaniki UJ (1913). Następca Raciborskiego, Władysław Szafer, przyczynił się do powiększenia zbiorów krajowych i zorganizował dydaktyczną wystawę owoców oraz nasion przeznaczoną dla studentów. Z powodu trudności lokalowych nie było stałego pomieszczenia magazynowego, ani większej ekspozycji.
1978 – dzięki staraniom dyrektora Kazimierza Szczepanka zbiory umieszczono w 7 pomieszczeniach w XVII-wiecznych wnętrzach na parterze dawnego Obserwatorium Astronomicznego (obecnie Collegium Śniadeckiego UJ), znajdującego się jednak w bardzo złym stanie technicznym.
26 maja 1983 – w czasie uroczystości jubileuszu 200-lecia Ogrodu Botanicznego UJ otwarto stałą ekspozycję według scenariusza Alicji Zemanek i projektu plastycznego Jerzego Świecimskiego.
Ekspozycja muzealna obejmuje 4 sale ekspozycyjne na parterze Collegium Śniadeckiego, z wejściem od strony ogrodu. W 1994 r. Muzeum zyskało status pracowni o nazwie: Muzeum Botaniczne i Pracownia Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej.
W 2011 r., po likwidacji wszystkich pracowni na UJ, nastąpił powrót do dawnej nazwy Muzeum Ogrodu Botanicznego.
Źródło informacji: http://www.ogrod.uj.edu.pl/

20180702_175907

Jeśli ciekawi was, jak wyglądał tradycyjny wiejski ogródek z okolic Krakowa, możecie go tu zobaczyć. Tabliczka zawiera nazwy wszystkich roślin, które w nim sadzono, wraz z podziałem na grupy.

20180702_184802

20180702_175048

Te kaktusy uwiecznione zostały w 2 różnych miejscach Ogrodu. Jeśli chcecie zobaczyć je z bliska, koniecznie powinniście się tam wybrać! „Na żywo” wyglądają jeszcze lepiej. 😉 

The Jagiellonian University Botanical Garden in Kraków, founded in 1783, is currently the oldest in Poland. For over two hundred years it has played a big role in the development of science, education and culture as a place of research, artistic inspiration, and a „living museum” of the world flora, visited by thousands of people every year. The museum is the oldest Polish botanical collection of a museum character, closely related to the scientific and didactic activity of the Jagiellonian University.
You can find many interesting old specimens of plants in it. The most impressive is the so-called „Dąb Jagielloński” („Jagiellonian Oak”) – pedunculate oak, the age of which is approximately 220 years. There are two „Derenie Śniadeckiego” („Cornel-trees of Śniadecki”) of similar age there, under which the visitors pass as they move along the main alley. In the courtyard of  Collegium Śniadeckiego, on the Kopernika Street, there is the oldest Polish black locust. Over 150 years old cycads can be found in the Jubilee greenhouse, over 100 years old is also a palm tree (Canary date palm) dominating the upper part of the winter greenhouse in the Victoria complex.

20180702_184809

„Jagiellonian Oak”

20180702_174519

Victoria – a water plant from which the name of one of the complexes of the Garden comes from

Natural collections started being gathered around 1780 within the Cabinet of Natural History, which together with the Botanical Garden was an auxiliary plant of the chair of chemistry and natural history. Specimens of plants were separated in the first half of the 19th century and transferred to the Botanical Garden. In the nineteenth and twentieth century, they were systematically enriched.
1920 – Adam Stobiecki presented a collection of tropical species collected in Indonesia, mainly in Java (1897-1900) by Marian Raciborski, professor of the Jagiellonian University, director of the Garden, founder of the Institute of Botany, Jagiellonian University (1913). Raciborski’s successor, Władysław Szafer, contributed to the enlargement of national collections and organized a didactic exhibition of fruit and seeds for students. Due to the difficulty of the premises, there was no permanent storage room or a larger exhibition.
1978 – thanks to the efforts of director Kazimierz Szczepanek, the collections were placed in 7 rooms in the seventeenth-century interiors on the ground floor of the former Astronomical Observatory (now Collegium Śniadeckiego UJ), which was, however, in a very bad technical condition.
May 26, 1983 – during the jubilee of the 200th anniversary of the Jagiellonian University Botanical Garden, a permanent exhibition was opened according to the script of Alicja Zemanek and the artistic design of Jerzy Świecimski.
The museum exhibition includes 4 exhibition halls on the ground floor of the Collegium Śniadeckiego with an entrance from the garden. In 1994, the Museum gained the status of a laboratory called: Botanical Museum and Laboratory of History of Botany J. Dyakowska.
In 2011, after the liquidation of all the laboratories at the Jagiellonian University, the former name of the Botanical Garden Museum was reinstated.
Source of information: http://www.ogrod.uj.edu.pl/

20180702_175907

If you are interested in what a traditional country garden from around Krakow looked like, you can see it here. The plate contains the names of all the plants that were planted in it, along with the division into groups.

20180702_184802

20180702_175048

These cacti were pictured in 2 different places of the Garden. If you want to see them up close, you should definitely go there! They look even better „live”. 😉