Obraz „Matka Boża Skalska” w Dolinie Mnikowskiej
Picture "Our Lady of the Rock" in the Mnikowska Valley

Dolina Mnikowska to wąwóz o długości około 2 kilometrów znajdujący się w miejscowości Mników (od której wzięła się jego nazwa), w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W jego północnej części utworzony został krajobrazowy rezerwat przyrody, będący częścią Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.

Mapa rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska”

Najbardziej charakterystycznym punktem Doliny Mnikowskiej jest skała z obrazem przedstawiającym Maryję. „Matka Boża Skalska”, bo tak nazywa się to dzieło, została namalowana w 1863 roku przez Walerego Eljasza-Radzikowskiego. Kim był autor? Malarzem, współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. A co skłoniło go do namalowania tego wizerunku Matki Boskiej? Istnieją dwie legendy tłumaczące jego decyzję…

Zdjęcia obrazu „Matka Boża Skalska”

Wersja pierwsza – wotum dziękczynne za uzdrowienie

Mieszkająca w Krzeszowicach (mieście niedaleko Krakowa) hrabina Potocka miała małą córeczkę. Kochała to dziecko bardzo, toteż kiedy zachorowało, zaczęła odchodzić od zmysłów. Gorąco modliła się do Boga, błagając o uzdrowienie dziewczynki… ale uzdrowienie nie nadchodziło. Mimo to, hrabina nie przestawała wierzyć w miłosierdzie boskie. Jakiś czas później, miała dziwny sen: trzy razy pod rząd śniła jej się Maryja namalowana na skale. Niedługo po ostatniej z tych nocy, córeczka wyzdrowiała, a matka postanowiła zlecić stworzenie wizerunku Matki Boskiej na wzór tego, który widziała w nocy. Długo szukała miejsca, które jej się śniło, a gdy je w końcu znalazła – tam właśnie nakazała umieścić obraz.

Wersja druga – dziękczynienie za ocalenie życia powstańcom

W 1863 roku odbyło się powstanie styczniowe, zryw przeciw Rosji, która była jednym z 3 zaborców. Kilku powstańców, osaczonych przez żołnierzy wroga, znalazło się w Dolinie Mnikowskiej. Nie mieli się gdzie ukryć… aż do momentu, kiedy ukazała się im Maryja  i wskazała jaskinię, w której mogli się schronić. Miejsce to znajdowało się właśnie za skałą, na której widnieje obraz „Matka Boża Skalska”. Stąd właśnie nietypowe położenie dzieła.

Zdjęcie tablicy informacyjnej, z której dowiedziałam się o tych legendach

Jeśli chcecie zobaczyć więcej zdjęć z Doliny Mnichowskiej, przejdźcie do galerii: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/dolina-mnikowska-k-krakowa-2019/

The Mnikowska Valley is a gorge about 2 kilometres in length, located in the town of Mników (which gave it its name), within the Kraków-Częstochowa Upland. In its northern part, a landscape nature reserve was created, which is part of the Tenczyński Landscape Park.

Map of the nature reserve „Dolina Knychowska”

The most characteristic point of the Mnikowska Valley is the rock with a painting depicting Mary. „Our Lady of the Rock”, because this is what this work is called, was painted in 1863 by Walery Eljasz-Radzikowski. Who was the author? Painter, co-founder of the Polish Tatra Society. And what prompted him to paint this image of the Mother of God? There are two legends explaining his decision…

Photos of the picture „Our Lady of the Rock”

The first version – a votive offering for healing

Countess Potocka, living in Krzeszowice (a city not far from Kraków), had a small daughter. She loved this child very much, so when she fell ill, she began to lose her senses. She prayed fervently to God, begging for the healing of the girl… but healing was not coming. Still, the Countess never ceased to believe in divine mercy. Sometime later, she had a strange dream: three times in a row she dreamed of Mary painted on the rock. Shortly after the last of these nights, the daughter recovered, and the mother decided to commission the creation of the image of the Mother of God in the fashion of the one she had seen at night. For a long time she searched for the place that she dreamed about, and when she finally found it – that’s where she ordered to put the picture.

The second version – thanksgiving for saving the lives of the insurgent

sIn 1863, the January Uprising, the uprising against Russia, which was one of the 3 invaders, took place. Several insurgents, surrounded by enemy soldiers, found themselves in the Mnikowska Valley. They had no place to hide… until St Mary appeared to them and pointed to the cave in which they could take shelter. This place was just behind the rock on which the picture „Our Lady of the Rock” appears. Hence the unusual location of the work.

A picture of the information board from which I learned about these legends

If you want to see more photos from the Mnikowska Valley, go to the gallery: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/dolina-mnikowska-k-krakowa-2019/