Niezwykła interwencja Straży Miejskiej
Unusual intervention of City Guard

Kilka dni temu funkcjonariusze Straży Miejskiej w Warszawie przeprowadzili nietypową interwencję. Zatrzymali oni 35-letnią kobietę, właścicielkę Nissana Micry. Powodem tego było… roztargnienie tej pani, które mogło się skończyć niebezpiecznie dla niej i innych uczestników ruchu drogowego. Strażnicy kilkukrotnie próbowali sygnalizować kobiecie, żeby się zatrzymała, ale nie reagowała ona na sygnały. Dopiero po pewnym czasie, gdy musiała stanąć na czerwonym świetle, strażnicy podeszli do jej pojazdu i polecili zjechać do najbliższej zatoki autobusowej. Kiedy to zrobiła i poznała powód interwencji, mocno się zdziwiła. Po omówieniu sytuacji, patrol odeskortował ją… nie, na komendę lecz na stację paliw, z której odjechała krótko przed zdarzeniem.

Jak sądzicie, jaki związek miała ta stacja paliw z roztargnieniem nieszczęsnej kobiety i jej zatrzymaniem przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej?

Odpowiedź

A few days ago, officers of the City Guard in Warsaw conducted an unusual intervention. They detained a 35-year-old woman who owned a Nissan Micra. The reason for this was… the distraction of this lady, which could have ended dangerously for her and other road users. The guards tried several times to signal the woman to stop, but she did not respond to the signals. Only after some time, when she had to stop at a red light, did the guards approach her vehicle and ordered her to the nearest bus bay. When she did so and found out the reason for the intervention, she was deeply surprised. After discussing the situation, the patrol escorted her… no, to their station, but to the gas station from which she had departed shortly before the incident.

What do you think, what was the connection between this gas station and the distraction of the unfortunate woman and her detention by the officers of the City Guard?

Answer