Nietypowe zgłoszenie
Unusual report

Wczoraj policja w Legnicy (mieście w województwie dolnośląskim) otrzymała nieco nietypowe zawiadomienie. Zgłoszono mianowicie… kradzież pierogów. Wysłany na miejsce zdarzenia patrol dowiedział się, że ofiarami przestępstwa były dzieci, które jadły obiad w ogródku między blokami mieszkalnymi. Po dokonaniu kradzieży, złoczyńca zaczął im grozić. Dopiero interwencja oficerów zmusiła go do zmiany zachowania. Jednak pomimo, że miał na koncie 2 czyny karalne (kradzież i groźby), nie dostał ani mandatu, ani nawet upomnienia. Został jedynie przegoniony z miejsca przestępstwa! Jak sądzicie, dlaczego tak się stało? Kim był ten… osobnik? Dla ułatwienia podam wam opis, jaki mógłby znaleźć się w komunikacie policji, gdyby miał on być ścigany:

„Płeć: męska
Wzrost: około 1,5m
Oczy: małe, brązowe
Włosy: ciemnobrązowe; szczecinowate, szczególnie gęste w okolicach uszu
Znaki szczególne: wystające zęby w obu szczękach; ciało pokryte włosami podobnymi do tych, które ma na głowie”

Czy teraz potraficie odgadnąć, kto tak przestraszył te biedne dzieci i ukradł ich obiad?

Odpowiedź

Yesterday the police in Legnica (a city in the Lower Silesian Voivodeship) received a somewhat unusual notification. Namely, someone reported… the theft of dumplings. A patrol sent to the scene found out that the victims of the crime were children who were having dinner in the garden between the apartment blocks. After the theft, the villain began to threaten them. It was the intervention of the officers that forced him to change his behaviour. However, even though he had committed 2 criminal acts (theft and threats), he did not get a ticket or even a warning. He was only chased away from the crime scene! Why do you think this happened? Who was this… individual? For ease of reference, I will give you a description that could be found in the police statement if he were to be prosecuted:

Sex: male
Height: about 1.5 m (4 ft 11 in)
Eyes: small, brown
Hair: dark brown; bristles, especially dense around the ears
Special signs: protruding teeth in both jaws; body covered with hair similar to that on his head”

Can you guess now who scared these poor children and stole their dinner?

Answer