„Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki”, Michał Rusinek
"Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki" ("Blunderhead, or what guidebooks advise us"), Michał Rusinek

Czy korzystacie czasem z poradników? Zapewne tak, bo któż czasami nie potrzebuje wskazówek, jak sobie z czymś poradzić – a nie wszystkie informacje można uzyskać od rodziny czy przyjaciół. Od czasu do czasu trzeba więc pogrzebać w Internecie w poszukiwaniu strony z poradami lub kupić odpowiednią książkę w dziale „Poradniki” jakiejś księgarni. A czy próbowaliście kiedyś przeanalizować takie wskazówki pod względem językowym? Jeśli nie, to Michał Rusinek zrobił to za was w swojej książce „Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki”.

Książka ta jest drugą częścią „Pypci na języku” i podobnie jak tamto dzieło, stanowi zbiór felietonów pana Rusinka. Tym razem jednak autor prezentuje pojedyncze felietony z wieloma przykładami porad i ich analizą.

 1. Jak podrywać” – tytuł tego tekstu mówi sam za siebie. Oczywiście wskazówki na ten temat bywają przydatne, ale jeśli są źle sformułowane, skorzystanie z nich może raczej zrazić drugą osobę niż ją do nas przekonać. Autor cytuje właśnie takie niezbyt fortunne porady.
 2. „Jak sprzedawać” – porady nie tylko dla osób prowadzących sklepy lecz także dla tych, które chcą napisać ogłoszenie o sprzedaży czegoś. W tym przypadku przedstawione przykłady takich ogłoszeń mogą raczej pokazywać jak ich NIE pisać, co także jest cenną wskazówką.
 3. „Jak być inteligentem” – w tym tekście pan Rusinek przedstawił „słownik inteligenta fasadowego”. A cóż to takiego? Lista słów, które pozwalają nam robić wrażenie osoby inteligentnej. I to nawet wtedy, kiedy niepoprawnie ich używamy. Znajdują się na niej między innymi często wykorzystywane kalki z języka angielskiego.
 4. „Jak być paryżanką” – zestaw porad (niekiedy sprzecznych ze sobą) jak ubierać się i zachowywać jak mieszkanki stolicy Francji. Czyli jak? Ubierać należy się szykownie, a zachowywać – kulturalnie. Tylko jak to robić, skoro wskazówki na ten temat są tak niespójne…?
 5. „Jak zostać pisarzem” – mniej lub bardziej trafione wskazówki dla osób chcących zajmować się tworzeniem tekstów literackich. Skąd brać inspirację? Co zrobić, kiedy brakuje weny? Jeśli jesteś początkującym pisarzem, znajdziesz tu odpowiedzi na te i inne pytania, które być może cię nurtują. Ale podobnie jak z poradami przedstawionymi w innych rozdziałach niniejszej książki – czytasz i wykorzystujesz je na własne ryzyko.
 6. „Jak przetrwać” – szkoła przetrwania w dziczy, jak się ratować w razie katastrofy naturalnej, itp.
 7. „Jak być mężczyzną” – czyli wskazówki dla tych, którzy chcą stać się „prawdziwymi mężczyznami”. Drodzy panowie, korzystacie z nich na własne ryzyko!
 8. „Jak się leczyć” – o leczeniu metodami naturalnymi, przesądach związanych z medycyną, oraz kuracjach opierających się na boskiej pomocy.
 9. „Jak korzystać z poczty” – o książkach, które dostępne są w ofercie urzędów pocztowych; można je kupić lub wykorzystać do zabicia czasu w długiej kolejce.
 10. „Jak czytać nagłówki” – analiza nagłówków artykułów zamieszczonych w serwisach internetowych, a także podpisów pod zdjęciami dodanymi do takich tekstów.
 11. „Jak tatuować” – o tatuowaniu słów, wyrażeń i zdań. Najważniejszą wskazówką wypływająca z tego tekstu zdaje się być: Uwaga na błędy ortograficzne i błędne tłumaczenia!
 12. „Jak uprawiać seks” – tekst w znacznej części poświęcony wskazówkom dawanym w tej kwestii katolikom oraz wpisom z prośbami o poradę na katolickich forach.

Wszystkie teksty zamieszczone w „Niedorajdzie…” napisane zostały takim samym lekkim językiem, jaki czytelnicy mogli poznać już w „Pypciach na języku”, w związku z czym książka ta jest bardzo przyjemną lekturą. Może też stanowić pomoc naukową. Podobnie jak wcześniejsze dzieło Michała Rusinka, pokazuje ona, jakich błędów należy unikać w języku mówionym (a także pisanym). Nauka na błędach (na szczęście cudzych, nie własnych) po raz kolejny okazuje się skuteczną metodą.

Okładka książki Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki Michał Rusinek

Okładka książki (Źródło)

 

Do you sometimes use self-help books? You probably do, because who doesn’t need tips on how to deal with things sometimes – and not all the information can be given by family or friends. So occasionally, you have to browse the Internet for an advice page or buy a suitable book in the „how-to” section of a bookshop. And have you ever tried to analyse such tips in terms of language? If not, Michał Rusinek has done it for you in his book „Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki” („Blunderhead, or what the guidebooks advise us”).

This book is the second part of „Pypcie na języku” („Blemishes on the tongue”) and, like the former work, it is a collection of Mr Rusinek’s essays. This time, however, the author presents individual essays with many examples of pieces of advice and their analysis.

 1. „How to flirt” – the title of this text speaks for itself. Of course, tips on the subject can be useful, but if they are badly worded, using them can discourage the other person rather than win them over. The author quotes just such unfortunate pieces of advice.
 2. „How to sell” – advice not only for shopkeepers but also for those who want to write an ad to sell something. In this case, the presented examples of such advertisements may instead show how NOT to write them, which is also a valuable tip.
 3. „How to be an intellectual” – in this text, Mr Rusinek presented a „dictionary of a facade intellectual”. And what is this? A list of words that allow us to make an impression as an intelligent person. And that even when we use them incorrectly. It includes, among other items, frequently used calques from the English language.
 4. „How to be a Parisian lady” – a set of (sometimes contradictory) tips on how to dress and behave like a female resident of the French capital. And how is this done? One should dress chicly and be cultured. But howdo you do this when the advice on the subject is so inconsistent…?
 5. „How to be a writer” – more or less pertinent tips for those wishing to pursue literary writing. Where to get inspiration from? What to do when inspiration is lacking? If you are a budding writer, you will find answers to these and other questions that may be bothering you here. But as with the advice presented in the other chapters of this book – you read and use it at your own risk.
 6. „How to survive” – wilderness survival training, how to save yourself in a natural disaster, etc.
 7. „How to be a man” – i.e. tips for those who want to become „real men”. Dear gentlemen, you use them at your own risk!
 8. „How to self-medicate” – about healing by natural methods, superstitions associated with medicine, and treatments based on divine assistance.
 9. „How to use the post office” – on books that are offered by post offices; they can be bought or used to kill time in a long queue.
 10. „How to read headlines” – an analysis of the headlines of articles posted on websites, as well as the captions of photos added to such texts.
 11. „How to tattoo” – about tattooing words, phrases and sentences. The most important tip coming from this text seems to be: Beware of spelling mistakes and mistranslations!
 12. „How to have sex” – a text largely devoted to tips given to Catholics on this issue and to posts asking for advice in Catholic forums.

All the texts included in „Niedorajda…” have been written in the same light language that readers could already get to know in „Pypcie na języku”, so the book is a very pleasant read. It can also serve as a teaching aid. Similarly to Michał Rusinek’s previous book, it shows what mistakes should be avoided in spoken (as well as written) language. Learning from mistakes (fortunately other people’s, not your own) once again proves to be an effective method.

Okładka książki Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki Michał Rusinek

Cover of the book (Source)