Mroczny sekret wsi Złe Mięso
Dark secret of the village of Złe Mięso

Wczoraj przypadkowo znalazłam w serwisie YouTube na filmik „Top 10 Weirdest Place Names in Poland” („10 najdziwniejszych nazw miejsc w Polsce”). Jego twórca podał dosłowne tłumaczenia 10 nazw polskich miast i wsi na angielski, wraz z informacjami, skąd one się wzięły.

Pierwsze miejsce w tym notowaniu zajęła wieś Złe Mięso w województwie pomorskim. Po raz pierwszy pojawiła się ona w dokumentach urzędowych pod niemiecką nazwą Boszfleyth (w 1480 roku), a 15 lat później jako „Bösem Fleisch” (niem. „böse” = „zły”, „wściekły”; „das Fleisch” = „mięso”). W roku 1585 zapisano ją w wersji polskiej, jako Liemieszo. W 1664 figurowała już pod nazwą będącą dosłownym tłumaczeniem nowszego wariantu niemieckojęzycznego. Oficjalnie, wszystkie te określenia pochodzą od nazwiska właściciela miejscowej karczmy, który był Niemcem. Ale istnieje też legenda, która wiąże je z czymś dużo bardziej makabrycznym. Posłuchajcie…

Wieś Złe Mięso znajduje się nad rzeką Wdą. Jak w większości miejscowości, także i tu można znaleźć karczmę. Dawno, dawno temu, po jednej z licznych wojen, zmienił się właściciel tego przybytku. Po jakimś czasie zauważono, że część podróżnych zatrzymujących się na spoczynek w tym miejscu nie pojawiała się już w miejscu, do którego się kierowała. Zaczęto więc obserwować zarówno sam budynek, jak i jego okolicę oraz właściciela. W końcu odkryto mroczną tajemnicę skrywaną przez karczmarza. Skończyło się to dla niego śmiercią na szubienicy, a karczma została zburzona. Jeśli cała sprawa nabrała większego rozgłosu, to wielu gości, którzy nocowali tam w tym okresie, musiało się potem zastanawiać, czy przypadkiem nie przyczynili się do śmierci tych nieszczęśników… Jak sądzicie, dlaczego?

Odpowiedź

Yesterday I accidentally found the video „Top 10 Weirdest Place Names in Poland” on YouTube.  Its creator provided literal translations of 10 names of Polish towns and villages into English, along with information about where they came from.

The first place in this list was taken by the village of Złe Mięso („Evil Meat) in the Pomeranian Voivodeship. It first appeared in official documents under the German name Boszfleyth (in 1480), and 15 years later as „Bösem Fleisch” (German „böse” = „bad”, „evil”, „angry”; „das Fleisch” = „meat”). In 1585 it was recorded in the Polish version as Liemieszo. In 1664, it was already known under the name which was a literal translation of the newer German-language variant. Officially, all these terms come from the surname of the owner of the local inn, who was German. But there is also a legend that links them to something much more macabre. Listen…

The village of Złe Mięso is located on the Wda River. As in most towns and villages, you can also find an inn here. A long, long time ago, after one of the numerous wars, the owner of this tabernacle changed. After some time, it was noticed that some of the travellers who stopped to rest in this place no longer appeared at their destination. So the building itself, as well as its surroundings and the owner, started being observed. Finally, a dark secret hidden by the innkeeper was discovered. It ended with his death on the gallows, and the inn was demolished. If the whole case got more publicity, then many of the guests who stayed there during this period must have wondered afterwards if they had contributed to the death of these unfortunates… Why do you think, why?

Answer