„Morderstwo w Orient Expressie”, Agatha Christie
"Murder on the Orient Express", Agatha Christie

Miejsce akcji: Orient Express, luksusowy pociąg kursujący na trasie Paryż – Stambuł i z powrotem.
Czas akcji: zima roku 1934
W rolach głównych:

 1. Hurcules Poirot – Belg, „prawdopodobnie najlepszy detektyw na świecie”,
 2. Samuel Ratchett – amerykański milioner, wyjątkowo niesympatyczna postać.

W rolach drugoplanowych:

 1. Hector MacQueen – Amerykanin, sekretarz Ratchetta i jednocześnie jego tłumacz; nie znosi swego pracodawcy, ale zręcznie to ukrywa – do czasu!
 2. Edward Masterman – Brytyjczyk, kamerdyner Ratchetta,
 3. Mary Debenham – młoda guwernantka brytyjskiego pochodzenia; jedzie do Anglii na wakacje, jej podróż zaczyna się w Bagdadzie, gdzie pracuje,
 4. Pułkownik Robert Arbuthnot – żołnierz armii brytyjskiej powracający z misji w Indiach, zakochany w Mary Debenham,
 5.  Księżna Natalia Dragomiroff – Rosjanka, starsza kobieta; niemożebnie brzydka, ale mimo wszystko budząca szacunek,
 6. Hildegarda Schmidt – Niemka, służąca księżnej Dragomiroff; jest przerażona sytuacją, nawet maska „niemieckiego spokoju” nie może tego do końca ukryć,
 7. Hrabia Rudolf Andrenyi – Węgier, bardzo dumny ze swojego pochodzenia, mimo że stracił majątek; jedzie do Francji,
 8. Hrabina Helena Andrenyi – żona Rudolfa, wybrała się w podróż razem z nim,
 9. Greta Ohlosson – misjonarka szwedzkiego pochodzenia, wraca z wakacji,
 10. Caroline Hubbard – starsza pani rodem z Ameryki, która wraca Orient Expressem z wizyty u córki; jest nauczycielką w Bagdadzie,
 11. Antonio Foscarelli – milioner z Włoch, wyjątkowo rozmowny typ; kiedy zaczyna mówić, ciężko go zatrzymać,
 12. Cyrus Hardman – Amerykanin ze stanu Teksas, sprzedawca taśm do maszyn do pisania.

Postaci występujące w tle:

 1. Pier Michel – Francuz, konduktor w wagonie, w którym podróżują nasi bohaterowie,
 2. doktor Constantine – grecki lekarz podróżujący w sąsiednim wagonie,
 3. pan Bouc – Belg, właściciel spółki do której należy pociąg; przyjaciel Poirota.

Hm… Mam już miejsce, czas, postaci główne i drugoplanowe, postaci występujące w tle. Co teraz? O! Już wiem. Orient Express zakopuje się w zaspie – w końcu jest zima, różne rzeczy mogą się zdarzyć, także i zaspy na torach. Więc zakopuje się w zaspie i nie wiadomo, kiedy ruszy w dalszą drogę. Nasi bohaterowie drugoplanowi denerwują się, bo każdy ma coś pilnego do załatwienia. Poirot jest spokojny… tak, spokojny, choć towarzystwo tego Amerykanina, Ratchetta, nie odpowiada mu – to gbur i nie tylko Hercules to zauważył. No cóż, będzie musiał wytrzymać. Mija noc, przychodzi poranek. Nagle – alarm w wagonie: amerykański milioner został zamordowany! Pan Bouc prosi Poirota o pomoc w odnalezieniu sprawcy. No dobrze, więc zaczynamy. Przesłuchania pasażerów niewiele dają… Pierwsza teoria, jaką nasz detektyw wygłosi w odpowiedzi na pytanie przyjaciela, brzmi: ktoś obcy jakimś sposobem dostał się do pociągu, zabił Ratchetta i uciekł. Ale jak? Właśnie, jak? Potem jednak wszystko się komplikuje, detektyw znajduje poszlaki obciążające kolejnych pasażerów. „Wszyscy są podejrzani…” stwierdza. Trudna sprawa, nic nie jest takie, jak się wydawało na początku… Tak, idealny materiał… nie, nie na opowiadanie. Na całą książkę. A może i na film? Tak, to byłoby cudowne: kryminał i jego ekranizacja!
Aż żałuję, że ten pomysł na książkę nie jest mój! Jest to streszczona akcja „Morderstwa w Orient Expressie” Agathy Christie. Wspomniałam o ekranizacji, bo niedawno weszła do kin jej nowa wersja. Jej reżyserem jest Kenneth Branagh. Mimo drobnych zmian w stosunku do oryginalnego dzieła uważam, że jest to genialne dzieło. Dodane na początku sceny obrazujące to, co Poirot robi tuż przed odjazdem z Indii (rozwiązanie zagadki kradzieży, o którą oskarżono kapłanów 3 różnych religii, oraz niemożność zjedzenia śniadania z powodu obsesji na punkcie „harmonii” – 2 jajka, które zamierzał spożyć, nie są identyczne!) są elementem komicznym stanowiącym równowagę dla zakończenia – bardziej dramatycznego niż w książce, ale równie dobrego. Krótko mówiąc: książka WARTA PRZECZYTANIA oraz film WARTY OBEJRZENIA. Polecam!

christie1

Okładka książki (skan)
Cover of the book (scan)

 

Place of action: the Orient Express, a luxury train between Paris and Istanbul.
Time of action: winter of 1934
Starring:

 1. Hercule Poirot – a Belgian, „probably the greatest detective in the world”,
 2. Samuel Ratchett – an American millionaire, exceptionally unpleasant character.

In supporting roles:

 1.  Hector MacQueen – an American, secretary of Ratchett and at the same time his translator; he hates his employer, but cleverly hides it – up to a point!
 2. Edward Masterman – a Briton, butler of Ratchett,
 3. Mary Debenham – a young governess of British descent; goes to England on vacation, her journey begins in Baghdad, where she works,
 4. Colonel Robert Arbuthnot – a soldier in the British Army returning from a mission in India, in love with Mary Debenham,
 5. Duchess Natalia Dragomiroff – an elderly Russian woman; impossibly ugly, but nevertheless, respectable,
 6.  Hildegarde Schmidt – a German woman, serving Duchess Dragomiroff; is terrified by the situation, even the mask of „German calmness” cannot really hide it
 7. Count Rudolph Andrenyi – a Hungarian, very proud of his background, even though he lost his fortune; he goes to France,
 8. Countess Helena Andrenyi – Rudolph’s wife, went on a trip with him,
 9. Greta Ohlsson – a Swedish-born missionary, is returning from vacation,
 10. Caroline Hubbard – an elderly lady, a native of America, who is returning with the Orient Express from a visit to her daughter’s place; is a teacher in Baghdad,
 11. Antonio Foscarelli – a millionaire from Italy, an extremely talkative type; when he starts talking, it’s hard to stop him,
 12. Cyrus Hardman – an American from the state of Texas, a salesman of tapes for typewriters.

Characters in the background:

 1. Pier Michel – a Frenchman, conductor in the carriage, in which our characters are travelling,
 2. Dr Constantine – a Greek doctor travelling in a neighbouring wagon,
 3. Mr Bouc – a Belgian, owner of the company to which the train belongs; Poirot’s friend.

Hm… I already have a place, time, main characters and The Orient Express is buried in a snowdrift – in the end, it is winter, different things can happen, also snowdrifts on the tracks. So it is buried in the snowdrift and it is not known when it will move on. Our supporting characters are getting nervous because everyone has something urgent to do. Poirot is calm… yes, calm, although the company of this American, Ratchett, does not suit him – it is a churl and not only Hercules noticed. Well, he will have to stand it. The night passes, the morning comes. Suddenly – alarm in the wagon: the American millionaire was murdered! Mr Bouc asks Poirot for help in finding the perpetrator. Okay, so we’re starting. Passenger interrogation does not give much… The first theory that our detective will give in response to his friend’s question is: some stranger somehow got on the train, killed Ratchett and escaped. But how? Yes, how? Then, however, everything becomes more complicated, the detective finds clues that burden subsequent passengers. „Everyone is suspected…” he states. A difficult case, nothing is as it seemed to be at first… Yes, a perfect material… no, not for a story. For the whole book. Or maybe for a movie? Yes, it would be wonderful: a crime story and its filming!
I regret that this idea for a book is not mine! This is a summary action of „Murder in Orient Express” by Agatha Christie. I mentioned filming because recently, its new version has been released. Its director is Kenneth Branagh. Despite small changes in relation to the original writing, I think it is a brilliant work. The scenes showing Poirot was doing just before the departure from India (solving the riddle of the theft of which priests of 3 different religions were accused, and unable to eat breakfast because of obsession with „harmony” – 2 eggs that he intended to eat are not identical!) added at the beginning are a comic element that is a balance for the ending – more dramatic than in the book, but equally good. In short: book WORTH READING and movie WORTH WATCHING. I recommend!

Oficjalny trailer filmu
Official trailer for the movie