Mordercza Tajemnica 3
Murder Mystery Game 3

W ROLACH GŁÓWNYCH:

Murder Mystery Game 3

Pan Kelley: młody biznesmen; wchodząc do tego świata, postanowił, że pierwszy milion zarobi jeszcze zanim skończy 30 lat. Jego motto: „Chcesz osiągnąć sukces? Walcz o to!”

Pani Kelley: żona pana Kelley, była miss piękności – nie odpowiada stereotypom dotyczącym kobiet biorących udział w takich konkursach; jest jak kameleon, potrafi dopasować się do każdej sytuacji.

Pan Jones: doświadczony biznesmen, konkurencję postrzega jako śmiertelnych wrogów. Jego pracownicy mówią o nim „rekin ludojad”.

Pan Scott: prawdziwa artystyczna dusza, mówią o nim „złote dziecko” (ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych i najlepszą szkołę muzyczną w kraju, pisze książki…); wiecznie otoczony wianuszkiem fanów obojga płci.

Panna Smith: sekretarka pana Kelley; wyróżnia ją fotograficzna pamięć; włada 5 językami; gdyby żyła w czasach Sherlocka Holmesa, byłaby dla niego konkurencją.

Recepcjonista: Określenie „właściwy człowiek na właściwym miejscu” zupełnie do niego nie pasuje. Wygląda jak bokser na emeryturze.

Detektyw Kaplan: życie płata mu figle, planował karierę medyczną, a wylądował gdzie wylądował 🙂 Prawdziwy ekspert w badaniu szczegółów zbrodni, robi to z „chirurgiczną” dokładnością.

                Detektyw Kaplan podrapał się po głowie, po raz kolejny przesłuchując nagrania zeznań, które świadkowie złożyli policji, i przeglądając notatki z tego, czego dowiedział się na własny rachunek – od nich i od swoich współpracowników. Pan Kelley, biznesmen, został znaleziony w parku, martwy… o 1:30 nad ranem, przez jakiegoś mężczyznę, wracającego z przyjęcia. Było to jedno z wielu przestępstw popełnionych w ostatnim czasie w tej okolicy. Według patologa wykonującego sekcję zwłok, zmarł godzinę wcześniej; z pewnością nie stało się to w miejscu, gdzie go znaleziono, bo na ciele były widoczne ślady ciągnięcia. Oprócz tego, uwagę medyka zwróciło coś jeszcze: oprócz śmiertelnej, jak twierdził, rany kłutej na plecach (nóż), mężczyzna miał również ranę postrzałową na udzie.

                Zaraz, zaraz, jak to było? Gdzie to widziano go żywego? Był w hotelu, recepcjonista mówił, że widział go w przedsionku 15 minut po północy – sprawdzał czas, bo o 12:30 w nocy miał kończyć zmianę. Mówił też, że widział żonę denata o 11:30 w nocy, idącą do pokoju pana Scotta, artysty… i że często widywał ich wychodzących razem. Zaraz, co on jeszcze zeznał? Sekretarka denata… jak ona się nazywa? Aha, panna Smith! Więc sekretarka denata była w przedsionku wtedy, kiedy on kończył zmianę. A 5 minut wcześniej (12:25 w nocy) widział, jak denat szedł do pokoju pana Scotta. Hmmm, ciekawe po co? Ale tym można zająć się później. A, stwierdził też, że Kelley lekko krwawił, ale tylko lekko. Hm… No właśnie, ale jemu nie można do końca ufać. Z tego co mówili policjanci, był 2 razy karany za kradzież… Ciekawe, jak tu wylądował? Przecież normalne hotele nie zatrudniają ludzi z przeszłością kryminalną…

                A ta cała panna Smith? Mówiła, że nikt nie wychodził z budynku w godzinach 12:25-12:45… Była dość mocno przestraszona, bo pod jej oknem znaleziono nóż – prawdopodobnie ten właśnie, którym zraniono pana Kelley. Technicy znaleźli na nim odciski palców pana Scotta. Co jeszcze? Aha! Widziała szefa idącego do apartamentu pana Jonesa o 11:55 – Jones to inny biznesmen. Ten mógłby mieć motyw, Kelley „ukradł” wszystkich jego klientów. Swoją drogą, przyznała się również, że często śledziła szefa. Czemu? Bo, jak ze wstydem przyznała, zakochała się w nim… No, ale idźmy dalej.

                Scott, Scott… Znaleziono jego auto – ze śladami krwi denata. Ale jego samego po zabójstwie nie widziano.

                No dobrze, wróćmy do Jonesa. Co o nim wiemy? Posiadał broń palną i mówił, że obywatele powinni mieć prawo posiadać ją bez konieczności zdobywania zezwoleń. Po tej sytuacji z klientami groził denatowi, że go zabije. Przed jego pokojem znaleziono ślady krwi – badanie wskazało, że należała do pana Kelley. Sam Jones był, jak i Scott, nieuchwytny. Dowiedziano się natomiast, że o północy w jego pokoju było włamanie, postrzelił wtedy intruza. Po przebadaniu broni mężczyzny wyszły na jaw 2 fakty: wystrzelono z niej tylko jedną kulę, i była to ta sama kula, którą znaleziono w ciele denata. No, to już wiadomo, skąd rana postrzałowa na nodze… Tylko po co Kelley włamał się do pokoju Jonesa? Eh, skomplikowana sprawa.

A więc:

 1. Kto był mordercą?
 2. Czym zabił?
 3. O której godzinie i gdzie doszło do zabójstwa?
 4. Jaki był motyw?

Odpowiedź

Zabił Scott, wbijając nóż w plecy ofiary tak, że trafił w serce. Ale pozbierajmy fakty:

 1. Wiemy, że Kelley poszedł do pokoju Jonesa 5 minut przed północą; detektyw Kaplan dowiedział się później, że denat chciał stamtąd zabrać dokumenty, które świadczyły o jego nieuczciwości. Szukał ich przez 5 minut, po tym czasie (o północy) do pokoju wszedł Jones we własnej osobie i postrzelił go w nogę. Kelley zdołał jednak wywlec się z pomieszczenia – stąd ślady krwi przed drzwiami – i pójść do pokoju pana Scotta.
 2. Jak się okazało, pani Kelley i pan Scott mieli romans, a pan Kelley się o tym dowiedział; chciał wymusić na przeciwniku zerwanie znajomości ze swoją żoną. Krótko po północy przyszedł do pokoju hotelowego zajmowanego przez artystę i zaczął na niego krzyczeć, na co ten odpowiedział agresją. Zaczęli się sprzeczać, trwało to nieco ponad 20 minut. Scott odczekał na moment kiedy zdradzony małżonek odwrócił się do niego plecami i dźgnął go nożem (udało mu się zabić go już pierwszym ciosem). Wywiózł ciało do parku, zaparkował samochód w odludnym miejscu i przeciągnął zwłoki tam, gdzie je potem znaleziono; następnie wrócił autem do hotelu, zostawił je tam i ulotnił się. Śmierć nastąpiła o 12:30.
 3. Panna Smith nie widziała Scotta wychodzącego z budynku po zabójstwie, bo musiał się umyć i przygotować ciało ofiary do wywiezienia; krew była widoczna tylko na tapicerce samochodu Scotta, ponieważ mężczyzna owinął pana Kelley w dywanik, który rozwinął się w trakcie jazdy (kiedy auto podskoczyło na wybojach w parku).

STARRING:

Murder Mystery Game 3

Mr. Kelley: young businessman; when he entered this world, he decided that he’d earn the first million before he was 30. His motto: “You want to succeed? Fight for it!”

Mrs. Kelley: Mr. Kelley’s wife, former Miss Beauty – does not match the stereotypes of women taking part in such competitions; she’s like a chameleon, can adapt to any situation.

Mr. Jones: An experienced businessman, he sees his competitors as deadly enemies. His employees call him “the shark”.

Mr. Scott: a true artistic soul, they call him a “golden child” (he graduated from the Academy of Fine Arts and the best music school in the country, writes books…); Forever surrounded by fans of both sexes.

Miss Smith: Mr. Kelley’s secretary; her photographic memory is distinctive; she speaks 5 languages; had she lived in the times of Sherlock Holmes, she would have been a rival to him.

Receptionist: the term “right person in the right place” does not fit into it. Looks like a retired boxer.

Detective Kaplan: his life tricked him down, planned his medical career, and landed where he landed. 🙂 A real expert in investigating the details of the crime, he does it with “surgical” accuracy.

Detective Kaplan scratched his head, once again listening to the testimonies of the witnesses that they had given to the police, and viewing the notes of what he had learned on his own account – both from them and his co-workers. Mr Kelley, a businessman, was found in the park, dead… at 1:30 a.m. by a man returning from a party. This was one of the many crimes recently committed in this area. According to the pathologist who performed the autopsy, he died an hour earlier; it certainly did not happen where he was found, because traces of traction were visible on the body. In addition, the attention of the medic was attracted by something else: in addition to mortal, as he claimed stab wounds on the back (knife), the man also had a gunshot wound on the thigh.

Hold on, how was it? Where was he seen alive? He was at the hotel, the receptionist said he saw him in the hall 15 minutes after midnight – he checked the time, because at 12:30 a.m. he was about to go off duty. He also said he saw his wife at 11:30 at night, going to the room of Mr. Scott, the artist… and he often saw them going out together. Right now, what did he still testify? The victim’s secretary… what’s her name? Oh, Miss Smith! So the victim’s secretary was in the vestibule when he finished the change. And 5 minutes earlier (12:25 p.m.) he saw a denat going to Mr. Scott’s room. Hmmm, what for? But this can be dealt with later. And he also said that Kelley was bleeding a little, but only slightly. Hmm… Well, but one cannot really trust him. From what the police said, he was punished twice for stealing… I wonder how he landed here? After all, normal hotels do not employ people with criminal past…

And this all Miss Smith? She said no one came out of the building at 12:25-12:45… She was quite scared because under her window a knife was found – probably the one Mr. Kelley had been hurt with. Technicians found Mr. Scott’s fingertips on it. What else? Aha! She saw her boss going to Mr. Jones’s apartment at 11:55 p.m. – Jones is another businessman. This one could have motive, Kelley “stole” all his clients. By the way, she also admitted that she often followed her boss. Why? Because, as she confessed with shame, she fell in love with him… Well, let’s go further.

Scott, Scott… His car was found – with traces of the dead man’s blood. But he himself was not seen after the assassination.

Okay, let’s go back to Jones. What do we know about him? He owned a firearm and said that citizens should have the right to own it without having to obtain permits. After this situation, the client threatened the killer that he would kill him. Before his room was found traces of blood – the study indicated that it belonged to Mr. Kelley. Sam Jones was, like Scott, elusive. It was learned that at midnight in his room was a burglary, then shot the intruder. After investigating the man’s weapon, two facts came out: only one bullet was fired, and it was the same bullet as the one found in the dead man’s body. Well, it’s already known where the gunshot wound on the leg came from… But for what reason did Kelley break into Jones’s room? Eh, a complicated case.

And so:

 1. Who was the murderer?

 2. What did he kill with?

 3. At what time and where did the murder take place?

 4. What was the motive?

Answer

It was Scott who killed, driving the knife into the back of the victim in such a way that he hit the heart. But let’s get the facts:

 1. We know that Kelley went to Jones’s room 5 minutes before midnight; detective Kaplan later learned that the victim wanted to take from there the documents that showed his dishonesty. He searched for them for 5 minutes, after this time (at midnight) Jones himself entered the roomand shot him in the leg. Kelley managed to get out of the room – hence the bloodstains in front of the door – and go to Mr. Scott’s room.
 2. As it turned out, Mrs. Kelley and Mr. Scott had an affair, and Mr. Kelley learned of it; he wanted to force his opponent to break up with his wife. Shortly after midnight he came to the hotel room occupied by the artist and began shouting at him, to which he responded aggressively. They began to argue, it took a bit more than 20 minutes. Scott waited for a moment when the betrayed spouse turned his back on him and stabbed him with a knife (he managed to kill him by the first blow). He took his body to the park, parked the car in a solitary place and dragged the body where it was found; Then he returned by car to the hotel, left it there and disappeared. The death occurred at 12:30 p.m.
 3. Miss Smith didn’t see Scott leaving the building after the murder, because he had to wash himself and prepare the body of the victim to be deported; the blood was visible only on Scott’s car seat, as the man wrapped Mr Kelley in a rug that unwrapped itself during the ride (when the car jumped on the bumps in the park).